Regulamin Udostępniania Zbiorów

ZARZĄDZENIE
Nr 107/2022
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 6 grudnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 145 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) wprowadza się:
                                   Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej