Regulamin Udostępniania Zbiorów

ZARZĄDZENIE
Nr 99/2020
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
 z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorówBiblioteki Głównej

         Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ 1

         Wprowadza się Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej, stanowiący załącznik do niniejszego  zarządzenia.

 § 2

          Traci moc Zarządzenie Nr 3/2014Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UMCS.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                    R E K T O R

                                                                                                                  prof. dr hab. Radosław Dobrowolski