Regulamin Biblioteki

ZARZĄDZENIE
Nr 18/2014
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
 z dnia 28 marca 2014 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

             Na podstawie art. 66 ust. 2 w związku z art. 88 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j Dz.U. 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 20 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 14 czerwca 2006 r., zarządzam:


 § 1
            Wprowadza się Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2
            Traci moc Zarządzenie nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 R E K T O R
dr hab. Stanisław Michałowski, prof. nadzw.

  

Załącznik
do Zarządzenia Nr 18/2014
Rektora UMCS

   

REGULAMIN BIBLIOTEKI

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 §1

 1. Bibliotekę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zwaną dalej „Biblioteką UMCS” tworzą: Biblioteka Główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych zwane dalej „bibliotekami specjalistycznymi”.
 2. Biblioteka UMCS stanowi jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 późn. zm.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.), Statutu     Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 12 czerwca 2006, niniejszego regulaminu oraz odrębnych ustaw, zarządzeń i regulaminów w takim zakresie, w jakim dotyczą jego działania.

 §2

 1. Biblioteka Główna jest jednostką  organizacyjną o zadaniach usługowych, dydaktycznych i naukowych. Pełni funkcję gólnodostępnej biblioteki naukowej.
 2. Biblioteki specjalistyczne realizują zadania wskazane przez właściwe jednostki organizacyjne UMCS w ścisłej współpracy z Biblioteką Główną. Zbiory bibliotek specjalistycznych są dostępne na zasadach określonych ich regulaminami.

 §3

 1. Podstawowym zadaniem Biblioteki UMCS jest zapewnienie członkom społeczności  akademickiej UMCS dostępu do zbiorów bibliotecznych i zasobów informacji naukowej niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego i badań naukowych.
 2. Do zadań każdej biblioteki wchodzącej w skład Biblioteki UMCS należy w szczególności: 
  1) gromadzenie zbiorów tradycyjnych i zasobów informacji elektronicznej z uwzględnieniem potrzeb pracownikównaukowych i studentów UMCS,
  2) opracowanie zbiorów bibliotecznych w sposób zapewniający powszechnie dostępną i spójną informację o nich poprzez tworzenie wspólnego katalogu online systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS,
  3) udostępnianie zbiorów i zasobów elektronicznych w sposób zapewniający pełny dostęp dla wszystkich członków społeczności akademickiej UMCS,
  4) prowadzenie działalności informacyjnej umożliwiającej efektywne korzystanie z zasobów systemu biblioteczno-informacyjnego i informacji rozproszonych w przestrzeni Internetu,
  5) prowadzenie działalności dydaktycznej w formie szkoleń bibliotecznych, konsultacji, praktyk i staży zawodowych,
  6) współpraca w zakresie rozpowszechnienia informacji o dorobku naukowym UMCS poprzez przekazywanie informacji do bazy Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS,   
  7) współpraca w zakresie tworzenia biblioteki cyfrowej UMCS,   
  8) opracowywanie sprawozdań z własnej działalności.
 3. Do zadań Biblioteki Głównej poza wymienionymi w ust. 2 należy:
  1) koordynacja prac nad spójności_ merytoryczną i technologiczną systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS,   
  2) prowadzenie działalności naukowej i wydawniczej w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, badań nad zbiorami systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS.

 §4

 1. Za korzystanie z systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytet może pobierać
  1) opłaty z tytułu: wydania karty bibliotecznej lub jej duplikatu, coroczną aktualizację karty bibliotecznej, kary za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonej pozycji, kaucji za wypożyczenie,    
  2) opłaty za: świadczone usługi informacyjne i reprograficzne, wypożyczenia międzybiblioteczne, zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie materiałów bibliotecznych.
 2. Cennik opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 zatwierdza Rektor po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną.

  

ROZDZIAŁ II
Dyrektor Biblioteki UMCS 

§5

 1. Dyrektor Biblioteki UMCS kieruje jej działalności_ w zakresie ustalonym przez Statut UMCS i niniejszy regulamin.
 2. Dyrektor Biblioteki UMCS jest równocześnie Dyrektorem Biblioteki Głównej.
 3. Dyrektor Biblioteki UMCS jest przełożonym wszystkich pracowników Biblioteki UMCS.

 §6

 1. Do zakresu działania Dyrektora Biblioteki UMCS należy:
  1) koordynowanie działalności systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS mające na celu stosowanie jednolitych procedur we wszystkich bibliotekach UMCS,
  2) sprawowanie nadzoru nad rozwojem kadry Biblioteki UMCS,
  3) określanie uprawnień i obowiązków użytkowników Biblioteki UMCS,
  4) sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją zbiorów bibliotecznych,
  5) składanie Rektorowi rocznych sprawozdań z działalności Biblioteki UMCS,
  6) reprezentowanie Biblioteki UMCS w kontaktach z władzami Uniwersytetu, władzami jednostek organizacyjnych UMCS, partnerami zewnętrznymi,
  7) planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności Biblioteki Głównej,
  8) przedkładanie Rektorowi projektu planu rzeczowo-finansowego Biblioteki Głównej, a po zatwierdzeniu odpowiedzialność za jego realizację,
  9) ustalanie zakresów obowiązków zastępców dyrektora i kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej,
  10) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków służbowych pracowników Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych,
  11) przedkładanie Rektorowi wniosków w sprawie zatrudnienia, awansów, nagród pracowników Biblioteki UMCS,
  12) akceptacja projektów regulaminów udostępniania zbiorów w bibliotekach specjalistycznych,
  13) rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. Do realizacji określonych zadań Dyrektor Biblioteki może powołać komisje stałe lub doraźne.

 §7


Zastępców Dyrektora Biblioteki Głównej i kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej zatrudnia Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

  

ROZDZIAŁ III
Jednostki organizacyjne Biblioteki UMCS


 Biblioteka Główna

 

§8

 1. Jednostkami organizacyjnymi Biblioteki Głównej są oddziały, sekcje i pracownie, tworzone i likwidowane stosownie do potrzeb Biblioteki.
 2. Podstawowymi oddziałami Biblioteki Głównej są:
  1) Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów,    
  2) Oddział Opracowania Zbiorów,
  3) Oddział Udostępniania Zbiorów,
  4) Oddział Informacji Naukowej.

 §9

  Wewnętrzne jednostki organizacyjne Biblioteki Głównej tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.

 §10

  Strukturę organizacyjną Biblioteki Głównej oraz zadania jej wewnętrznych jednostek organizacyjnych określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Biblioteki specjalistyczne

 §11

 1. Bibliotekę specjalistyczną tworzy, przekształca i znosi Rektor na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej uzgodniony z dyrektorem Biblioteki UMCS, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
 2. Kierownika biblioteki specjalistycznej powołuje Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki, zaopiniowany przez kierownika jednostki, w której działa oraz przez Radę Biblioteczną.
 3. W bibliotece specjalistycznej, w której ze względu na stan zatrudnienia nie można powołać kierownika, funkcję kierownika sprawuje bibliotekarz prowadzący; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 4. Wykaz bibliotek specjalistycznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

  

ROZDZIAŁ IV
Kierownicy jednostek organizacyjnych Biblioteki UMCS

 Biblioteka Główna

 

§12

 1. Kierowników jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej powołuje i odwołuje Rektor   na wniosek dyrektora Biblioteki UMCS po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.
 2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej podlegają bezpośrednio Dyrektorowi lub zastępcy dyrektora i są przed nimi odpowiedzialni za właściwą realizację zadań przez powierzone im jednostki.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej Biblioteki Głównej działa w oparciu o zakres obowiązków określony przez dyrektoraBiblioteki, a w szczególności:
      1) planuje i realizuje zadania jednostki organizacyjnej,
      2) ustala zakresy czynności i obowiązków służbowych pracowników jednostki, kontroluje i ocenia ich pracę, występuje do dyrektora Biblioteki w sprawach osobowych, a zwłaszcza wynagrodzeń, awansów, nagród i odznaczeń,
      3) odpowiada za dyscyplinę pracy,
      4) wnioskuje do dyrektora Biblioteki w sprawach organizacyjnych, etatowych, lokalowych i wyposażenia jednostki organizacyjnej, sprawuje opiekę nad pomieszczeniami jednostki organizacyjnej i ich wyposażeniem,
      5) dba o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników jednostki,
      6) zapewnia poradnictwo merytoryczne w zakresie specjalizacji jednostki wszystkim pracownikom Biblioteki UMCS,
      7) opracowuje i przedkłada dyrektorowi Biblioteki okresowe i roczne sprawozdania i statystyki z działalności kierowanej przez siebie jednostki.

 

 Biblioteki specjalistyczne

 §13

 1. Bibliotekami specjalistycznymi kierują kierownicy tych bibliotek lub bibliotekarze    prowadzący.
 2. Kierownik biblioteki specjalistycznej lub bibliotekarz prowadzący działa w oparciu o zakres obowiązków określony przez dyrektora Biblioteki, a w szczególności:
      1) realizuje polityk_ gromadzenia i udostępniania zbiorów ustaloną przez władze jednostki organizacyjnej, przy której biblioteka została utworzona,
      2) wnioskuje do Dyrektora Biblioteki i kierownika jednostki organizacyjnej  w sprawach organizacyjnych, struktury zatrudnienia, lokalowych i wyposażenia, sprawuje opiekę nad lokalem i jego wyposażeniem,
      3) przygotowuje propozycje zakresów czynności i obowiązków służbowych pracowników biblioteki,
      4) kontroluje i ocenia pracę pracowników biblioteki, występuje w sprawach osobowych, a zwłaszcza, wynagrodzenia,  awansów, nagród i odznaczeń,
      5) dba o stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników biblioteki,
      6) opracowuje i przedkłada kierownikowi jednostki organizacyjnej i dyrektorowi Biblioteki okresowe i roczne plany, sprawozdania i statystyki z działalności kierowanej przez siebie biblioteki.

   

ROZDZIAŁ V
Pracownicy Biblioteki UMCS

 

§14

Pracownikami Biblioteki UMCS są: dyplomowani bibliotekarze, dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej, pracownicy biblioteczni, pracownicy naukowo-techniczni, pracownicy techniczni, pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy administracji, pracownicy obsługi.

 §15

Pracownicy Biblioteki UMCS podlegają okresowej ocenie zgodnie z przepisami Statutu UMCS i stosownymi zarządzeniami władz Uniwersytetu.

  §16

Pracownicy Biblioteki Głównej otrzymują indywidualny zakres czynności i odpowiedzialności przygotowany przez kierownika oddziału, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki Głównej.

 §17

Pracownicy biblioteki specjalistycznej otrzymują indywidualny zakres czynności i odpowiedzialności przygotowany przez kierownika biblioteki lub bibliotekarza prowadzącego, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki UMCS.

  §18

Wszyscy pracownicy Biblioteki UMCS są zobowiązani do troski o bezpieczeństwo i stan zachowania powierzonego im mienia oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

  §19

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r.

  

Załącznik nr 1
do Regulaminu Biblioteki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

  

STRUKTURA BIBLIOTEKI UMCS

 

Dyrektor

          Zastępcy Dyrektora

           Biblioteka Główna

 1. Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
 2. Oddział Opracowania Zbiorów
 3. Oddział Wydawnictw Ciągłych
 4. Oddział Przechowywania i Ochrony Zbiorów
 5. Oddział Udostępniania Zbiorów
 6. Oddział Informacji Naukowej
 7. Oddział Zbiorów Specjalnych
 8. Oddział Komputeryzacji
 9. Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów
 10. Samodzielna Sekcja Reprografii i Konserwacji Zbiorów

           Biblioteki specjalistyczne

  

ZADANIA JEDNOSTEK BIBLIOTEKI UMCS

 ZADANIA OGÓLNE

 1. Wszystkie jednostki systemu bibliotecznego mają obowiązek prowadzenia szkoleń pracowników i praktykantów w zakresie wykonywanych czynności.
 2. Pracownicy systemu biblioteczno-informacyjnego są zobowiązani do udziału w szkoleniach służących rozwijaniu umiejętności zawodowych.

 ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK

 I. Biblioteka Główna

     1. Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów

 1. gromadzenie druków zwartych i zbiorów specjalnych w zakresie dyscyplin uprawianych na UMCS, drogą kupna, egzemplarza obowiązkowego, darów i wymiany.
 2. prowadzenie ewidencji szczegółowej i sumarycznej wpływających książek,
 3. uzupełnianie braków czasopism drogą kupna i wymiany,
 4. dokonywanie reklamacji braków książek, które Biblioteka powinna otrzymać jako egzemplarz obowiązkowy,
 5. typowanie książek do wolnego dostępu we współpracy z Oddziałem Udostępniania,
 6. określanie sposobu udostępniania egzemplarzy poszczególnych dzieł (kategoryzacja nabytków bibliotecznych),
 7. opracowanie techniczne wydawnictw zwartych,
 8. gospodarka drukami zbędnymi,
 9. przygotowywanie informacji o nowych nabytkach w serwisie internetowym Biblioteki oraz w formie ekspozycji nowości bibliotecznych,

 2. Oddział Opracowania Zbiorów

 1. opracowanie formalne wydawnictw zwartych i dokumentów elektronicznych,
 2. opracowanie rzeczowe wydawnictw w języku haseł przedmiotowych KABA oraz wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu,
 3. tworzenie leksyki języka haseł przedmiotowych KABA,
 4. prowadzenie ewidencji szczegółowej wydawnictw zwartych (inwentarz książek),
 5. nadzór nad katalogami kartkowymi książek i ich melioracja,
 6. publikowanie dokumentów elektronicznych w Bibliotece Cyfrowej UMCS.

 3. Oddział Wydawnictw Ciągłych

 1. kompletowanie i uzupełnianie zbioru wydawnictw ciągłych poprzez: egzemplarz obowiązkowy, kupno krajowe i zagraniczne,
 2. prowadzenie przetargów na dostawę czasopism i baz danych do Biblioteki Głównej, bibliotek specjalistycznych i jednostek UMCS,
 3. prowadzenie rozliczeń finansowych dotyczących prenumeraty czasopism i baz danych,
 4. prowadzenie ewidencji wydawnictw ciągłych,
 5. opracowanie bibliograficzne czasopism i zeszytów monograficznych oraz rzeczowe opracowanie monografii w czasopismach,
 6. nadzór nad katalogami kartkowymi czasopism i ich melioracja,
 7. publikowanie dokumentów elektronicznych w Bibliotece Cyfrowej UMCS.

 4. Oddział Przechowywania i Ochrony Zbiorów

 1. przechowywanie druków zwartych i wydawnictw ciągłych,
 2. realizowanie zamówień użytkowników,
 3. prowadzenie dokumentacji wypożyczeń,
 4. utrzymanie dobrego stanu zachowania zbiorów
 5. typowanie wydawnictw do konserwacji i oprawy.

 5. Oddział Udostępniania Zbiorów

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych w czytelniach,
 2.  wypożyczanie miejscowe i rozliczanie kont czytelników,
 3. wypożyczanie międzybiblioteczne,
 4. współpraca z Oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów w zakresie typowania książek do wolnego dostępu,
 5. rozwijanie księgozbiorów czytelnianych,
 6. prowadzenie ewidencji czytelników i statystyki wypożyczeń,
 7. przyjmowanie i rozliczanie należności, wynikających z Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UMCS.

 6. Oddział Informacji Naukowej

 1. realizowanie usług informacyjnych dla indywidualnych użytkowników,
 2. realizowanie różnych form informacji zbiorowej,
 3. szkolenie użytkowników, koordynowanie praktyk bibliotecznych, przygotowanie kursów e-learningowych,
 4. prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych,
 5. współpraca z Oddziałem Komputeryzacji w zakresie tworzenia witryny internetowej Biblioteki,
 6. rozwijanie księgozbioru Czytelni Informacji Naukowej, w tym wydzielonego księgozbioru Centrum Dokumentacji Europejskiej obejmującego materiały Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich,
 7. promocja zasobów i usług Biblioteki,
 8. organizowanie wystaw tematycznych.

 7. Oddział Zbiorów Specjalnych

 1. udział w realizacji polityki gromadzenia zbiorów specjalnych,
 2. opracowanie formalne, rzeczowe i techniczne zbiorów specjalnych oraz prowadzenie katalogów zbiorów specjalnych,
 3. prowadzenie ewidencji szczegółowej poszczególnych rodzajów zbiorów,
 4. przechowywanie i udostępnianie zbiorów specjalnych,
 5. typowanie i przygotowywanie wybranych obiektów do zabezpieczenia zgodnie z realizowaną polityką ochrony i zabezpieczenia zbiorów (konserwacja, digitalizacja).

 8. Oddział Komputeryzacji

 1. administrowanie zintegrowanym systemem bibliotecznym VIRTUA oraz Biblioteką Cyfrową UMCS,
 2. koordynowanie prac związanych z prawidłową eksploatacją zintegrowanego systemu bibliotecznego Virtua,
 3. projektowanie i utrzymanie aplikacji usprawniających procesy biblioteczne,
 4. tworzenie witryny internetowej Biblioteki UMCS,
 5. utrzymanie sprawności sprzętu i oprogramowania komputerowego w Bibliotece Głównej,
 6. zakupy i ewidencja sprzętu i oprogramowania komputerowego Biblioteki Głównej.
 7. współpraca z bibliotekami specjalistycznymi UMCS w zakresie obsługi systemu VIRTUA,
 8. ustalanie uprawnień dla użytkowników systemu,
 9. szkolenie pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego UMCS w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania.

 9. Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów

 1. prowadzenie skontrum zbiorów Biblioteki Głównej,
 2. prowadzenie rejestru ubytków,
 3. przygotowywanie protokołów poskontrowych,
 4. współpraca przy ocenie stanu zachowania zbiorów,
 5. opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola realizacji zaleceń poskontrowych. 

10. Samodzielna Sekcja Reprografii i Konserwacji Zbiorów

 1. zabezpieczenie zgromadzonych zbiorów przez wykonanie kopii dokumentów,
 2. przygotowanie kopii cyfrowych materiałów bibliotecznych do publikowania w Bibliotece Cyfrowej UMCS,
 3. wykonywanie usług reprograficznych dla użytkowników,
 4. prowadzenie inwentarza i katalogu mikroform oraz ich przechowywanie,
 5. naprawa zniszczonych lub uszkodzonych egzemplarzy,
 6. oprawianie książek i czasopism. 

II. Biblioteki specjalistyczne

 1. wykonywanie podstawowych funkcji bibliotecznych: gromadzenia, opracowania, przechowywania, udostępniania zbiorów oraz udzielania informacji,
 2. współpraca z Biblioteką Główną w zakresie określonym Regulaminem Biblioteki UMCS w Lublinie,
 3. wykonywanie zadań określonych w § 3 ust 2 Regulaminu Biblioteki UMCS w Lublinie.

  

Załącznik nr 2
do Regulaminu Biblioteki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie

 

WYKAZ BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH

 1. Biblioteka Wydziału Artystycznego
 2. Biblioteka Wydziału Chemii
 3. Biblioteka Wydziału Ekonomicznego
 4. Biblioteka Wydziału Humanistycznego
 5. Biblioteka Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
 6. Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 7. Biblioteka Wydziału Politologii
 8. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
 9. Biblioteka Nauk Biologicznych
 10. Biblioteka Instytutu Archeologii
 11. Biblioteka Instytutu Filozofii
 12. Biblioteka Instytutu Pedagogiki
 13. Biblioteka Instytutu Psychologii
 14. Biblioteka Instytutu Socjologii
 15. Biblioteka Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców
 16. Biblioteka Ogrodu Botanicznego
 17. Biblioteka Centrum Europy Wschodniej