Regulamin Biblioteki

 ZARZĄDZENIE
Nr 97/2020
Rektora
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
z dnia 1 października 2020 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

            Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 11), art. 49 ust. 2 oraz § 64 Statutu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

            Wprowadza się Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 § 2

            Traci moc Zarządzenie Nr 18/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rady Bibliotecznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                       R E K T O R

                                                                          prof. dr hab. Radosław Dobrowolski