Ochrona danych osobowych

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych. W związku z tym kilka informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych w naszej Bibliotece.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy Pl. Marii Curie - Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin (dalej: UMCS) jako administrator danych osobowych informuje, że dane zgromadzone w systemie biblioteczno-informacyjnym będą przetwarzane wyłącznie w celu korzystania z zasobów bibliotecznych, w szczególności w związku z działaniami ewidencyjnymi oraz związanymi z procesem zakładania i obsługi konta bibliotecznego. Obszarem przetwarzania danych w zbiorze użytkowników zasobów bibliotecznych jest Biblioteka UMCS w Lublinie, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin, zwana dalej Biblioteką, a także biblioteki specjalistyczne.

Podstawą przetwarzania danych zgromadzonych w systemie biblioteczno-informacyjnym są przepisy prawa, tj. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.), ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 574) w powiązaniu ze Statutem UMCS.

Użytkownik zasobów bibliotecznych ma obowiązek podania danych w zakresie wynikającym z § 21 ust. 4 ww. Statutu UMCS, bez ich podania nie  jest możliwe korzystanie z zasobów. 

Zgodnie z art. 15-21 oraz art. 77 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Użytkownikowi zasobów bibliotecznych, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych, ich sprostowania, a także – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa - usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do przenoszenia danych. Zgromadzone dane osobowe nie będą przedmiotem sprzedaży, ani udostępniania podmiotom trzecim, za wyjątkiem uprawnionych na mocy przepisów prawa, nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, wbrew unormowaniom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych .

Dane będą przetwarzane przez UMCS w okresie korzystania z zasobów bibliotecznych, a po tym czasie dla celów archiwalnych, zgodnie z procedurami UMCS, jak również dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

UMCS wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, z która można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl

Przepisy będące podstawą realizacji procesu zakładania konta bibliotecznego i przetwarzania danych osobowych.

Art.88. Ustawy Prawa o Szkolnictwie Wyższym

1. W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, którego podstawę stanowi biblioteka. Organizację i funkcjonowanie systemu biblioteczno-informacyjnego uczelni, w tym zasady korzystania z niego przez osoby nie będące pracownikami, doktorantami lub studentami uczelni, określa statut.

2. Dyrektora biblioteki zatrudnia rektor po zasięgnięciu opinii senatu uczelni. W uczelni akademickiej dyrektorem biblioteki może być osoba posiadająca uprawnienia do zajmowania stanowisk wymienionych w art. 113 lub stopień naukowy.

3. W uczelni działa rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora. Skład i kompetencje rady bibliotecznej oraz tryb jej powoływania określa statut uczelni.

4. Uczelnia w związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego może przetwarzać określone w jej statucie dane osobowe osób korzystających z tego systemu.

art. 21 ust 1 w powiązaniu z ust, 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz.U. z 2018  r., poz. 574) § 21 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej

Służby biblioteczne tworzą bazy danych zawierające dane osobowe użytkowników zasobów bibliotecznych, zgodnie z art. 88 ust. 4 i 5 ustawy. Dane te obejmują: imię i nazwisko, adres, miejsce zatrudnienia lub nauki, stanowisko pracy i numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny oraz adres poczty elektronicznej.

W przypadku cudzoziemców – przedłożenie dokumentu tożsamości właściwego dla państwa, z którego pochodzi.