O jubileuszu

Jubileusz 50 lat kształcenia artystycznego
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
pod patronatem honorowym
JM Rektora prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego
 

    W roku akademickim 2022/2023 przypada jubileusz 50 lat kształcenia artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dokładnie 50 lat temu rok akademicki 1972/1973 był pierwszym rokiem prowadzenia kierunków studiów wychowanie muzyczne oraz wychowanie plastyczne. Jednocześnie obchodzimy 25-lecie istnienia Wydziału Artystycznego, który rozpoczął funkcjonowanie jako odrębna jednostka uczelniana w roku akademickim 1997/1998. 

    Wydział Artystyczny UMCS jest silnym ośrodkiem sztuki posiadającym ugruntowaną pozycję badawczo-artystyczną i utrzymywaną od 12 lat kategorię naukową „A”.  Mamy pełną świadomość tego, że wysoka ocena Wydziału nie jest dana raz na zawsze. Stale ją umacniamy poprzez rozwój kadry badawczo-dydaktycznej i rozwój infrastruktury, która obecnie potrzebuje nowych inwestycji. Instytut Sztuk Pięknych od 2001 roku posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki plastyczne, a Instytut Muzyki w roku 2020 uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne. Doktorat w wymienionych dyscyplinach sztuki można realizować w Szkole doktorskiej nauk humanistycznych i sztuki. 

    Obecnie na Wydziale Artystycznym UMCS kształci się 491 studentów, w tym 125 studentów – obcokrajowców, głównie z Ukrainy. 113 studentów studiuje na dwóch kierunkach muzycznych: jazz i muzyka estradowa oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. 378 studentów studiuje na trzech kierunkach plastycznych: grafika, malarstwo, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Zajęcia dydaktyczne prowadzi 96 nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Artystycznym oraz ponad 20 pracowników innych wydziałów UMCS i specjalistów z zakresu projektowania graficznego oraz nauki gry na instrumentach.   

    Dzisiaj Wydział Artystyczny UMCS tworzy społeczność studentów i pedagogów, którzy dzielą wspólne pasje, podobną wrażliwość i widzenie świata. Połączenie w ramach jednego Wydziału środowisk artystów muzyków i artystów plastyków sprawia, że wzajemne kontakty na gruncie artystycznym i organizacyjnym stanowią nieustanne źródło inspiracji i są motorem wielu zdarzeń i nieustannego rozwoju. 

Dr hab. Alicja Snoch-Pawłowska, prof. UMCS
Dziekan Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie