KOPIPOL Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi

 

Stowarzyszenie KOPIPOL zostało utworzone przez przedstawicieli polskiej nauki i techniki na zebraniu założycielskim 5 czerwca 1995 roku.

Zgodnie z uchwalonym statutem celem Stowarzyszenia jest w szczególności zbiorowe zarządzanie i ochrona praw autorskich w zakresie reprodukcji, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, zwielokrotniania i rozpowszechniania, a także działania na rzecz rozwoju nauki i techniki oraz zabezpieczenia i ochrony majątkowych interesów twórców dzieł naukowych i technicznych.

Zarządzanie prawami autorskimi obejmuje w szczególności:

1) udzielanie licencji

2) inkasowanie wynagrodzeń

3) podział wynagrodzeń

4) inkasowanie i podział opłat od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych umożliwiających pozyskiwanie kopii całości lub części egzemplarza opublikowanego utworu oraz związanych z nimi czystych nośników (art. 20 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm.)

5) inkasowanie i podział opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (art. 20¹ ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm.)

6) inkasowanie i podział innych wynagrodzeń i opłat (art. 30 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 904 ze zm.).

Statut Stowarzyszenia przewiduje także możliwość zarządzania prawami autorskimi osób w nim nie zrzeszonych, w zakresie wyżej ustalonym, w ramach upoważnień wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) lub jako negotiorum gestor.

 Sprawdź, czy przysługuje ci wynagrodzenie za swoją publikację naukową (INSTRUKCJA korzystania z KOPIPOL)