Katalogi kartkowe BG UMCS

Katalog komputerowy nie obejmuje wszystkich zbiorów, które zgromadziła Biblioteka, ich wyszczególnienie zawierają katalogi kartkowe.

Katalog alfabetyczny to podstawowy spis wydawnictw zwartych nowych (książki, broszury, odbitki, nadbitki), rozpraw z wydawnictw zbiorowych, mikrofilmów. Zawiera opisy publikacji wydanych od 1801 do 1997 roku, które wpłynęły do Biblioteki przed rokiem 2001. Katalog znajduje się na holu Starego Gmachu Biblioteki Głównej. Obecnie katalog jest digitalizowany i udostępniony na stronie Biblioteki Cyfrowej w kolekcji Katalogi Kartkowe 

Katalog wydawnictw ciągłych zawiera uszeregowane w porządku alfabetycznym tytuły czasopism, wydawnictw zbiorowych i innych publikacji ciągłych, jak: bibliografie ciągłe, spisy wykładów, składy osobowe uczelni, sprawozdania i inne. Nie obejmuje tytułów, które wpłynęły do Biblioteki od roku 1999, nie rejestruje kolejnych roczników od roku 1999 (wykazane są tylko w katalogu komputerowym).

Katalog mikrofilmów

Katalogi zbiorów specjalnych obejmują starodruki, rękopisy, zbiory ikonograficzne, kartografię, zbiory muzyczne (częściowo ujęte w katalogu komputerowym) i prace doktorskie (częściowo ujęte w katalogu komputerowym). Katalog znajduje się na 2 piętrze Nowego Gmachu Biblioteki Głównej. Niektóre z katalogów zbiorów specjalnych zostały zdigitalizowane i sa dostępne w Bibliotece Cyfrowej UMCS w kolekcji Katalogi Kartkowe:

Katalog Starych Druków zawiera opisy wydawnictw zwartych (książek, druków ulotnych) oraz seryjnych opublikowanych od XV do końca XVIII wieku. Katalog tworzą karty główne i odsyłaczowe ułożone w jednym ciągu wg alfabetu haseł autorskich i tytułowych. Przy szeregowaniu haseł obowiązuje porządek alfabetu łacińskiego – nie uwzględnia się polskich znaków diakrytycznych (np.: LASCOVIUS Petrus; ŁASICKI Jan; LASCIUS Christoph; ŁASKI Jan), rozróżnienia liter I, J, V, W ani znaków stosowanych w obcych językach (np. ê-e, ô-o). Umlauty języka niemieckiego szeregowane są jako podwójne litery (ä = ae, ü = ue, itp.). Hasła tytułowe dzieł opublikowanych w alfabetach innych niż łaciński (cyrylicki, grecki, hebrajski) są transliterowane i zapisywane literami łacińskimi

Katalog Rękopisów - obejmuje opisy kodeksów rękopiśmiennych, spuścizn osobistych oraz korespondencji, dokumentów religijnych, historycznych i prawnych, znajdujących się w zbiorach Biblioteki UMCS. Pod względem tematycznym zasób zawiera rękopisy historyczne, prawnicze, teologiczne, medyczne, autografy pisarzy i poetów oraz inne teksty literackie. Katalog sporządzony jest w układzie alfabetycznym, miejscowości oraz rzeczowym. Dostępny jest również Inwentarz Rękopisów w formie elektronicznej.

Katalog Prac Doktorskich - zawiera opisy prac doktorskich przechowywanych w zbiorach Biblioteki UMCS Katalog kartkowy obejmuje doktoraty powstałe do końca 2007 roku. Od 2008 roku katalog nie był już uzupełniany, wyszukiwanie należy kontynuować w katalogu bibliotecznym.

Od lutego 2019 roku rozprawy doktorskie dostępne są już tylko w formie elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej w kolekcji Repozytorium Prac Doktorskich