Katalogi kartkowe BG UMCS

Katalog komputerowy nie obejmuje wszystkich zbiorów, które zgromadziła Biblioteka, ich wyszczególnienie zawierają katalogi kartkowe.

Katalog alfabetyczny to podstawowy spis wydawnictw zwartych nowych (książki, broszury, odbitki, nadbitki), rozpraw z wydawnictw zbiorowych, mikrofilmów. Zawiera opisy publikacji wydanych od 1801 do 1997 roku, które wpłynęły do Biblioteki przed rokiem 2001. Katalog znajduje się na holu Starego Gmachu Biblioteki Głównej.

Katalog przedmiotowy obejmuje piśmiennictwo polskie, które ukazało się w latach 1956-1997 i piśmiennictwo zagraniczne, które wydano w latach 1994-1997, a które wpłynęło do Biblioteki przed rokiem 2001. Katalog zawiera tematy opisywanych pozycji i wykazuje je w porządku alfabetycznym. W obrębie tematu karty są ułożone w kolejności alfabetycznej, w obrębie jednego tytułu - chronologicznie, od wydania najnowszego do najstarszego. Katalog znajduje się na holu Starego Gmachu Biblioteki Głównej.

Katalog systematyczny zawiera opisy książek polskich i obcych wydanych w latach 1801-1994, które wpłynęły do Biblioteki przed rokiem 2001. Szeregując opisy pozycji wg ich treści, grupuje je w 28 działach, w których utworzono poddziały z zachowaniem trzeciego stopnia szczegółowości. Katalog znajduje się na holu Starego Gmachu Biblioteki Głównej.

Katalog wydawnictw ciągłych zawiera uszeregowane w porządku alfabetycznym tytuły czasopism, wydawnictw zbiorowych i innych publikacji ciągłych, jak: bibliografie ciągłe, spisy wykładów, składy osobowe uczelni, sprawozdania i inne. Nie obejmuje tytułów, które wpłynęły do Biblioteki od roku 1999, nie rejestruje kolejnych roczników od roku 1999 (wykazane są tylko w katalogu komputerowym).

Katalogi zbiorów specjalnych obejmują starodruki, rękopisy, zbiory ikonograficzne, kartografię, zbiory muzyczne (częściowo ujęte w katalogu komputerowym) i prace doktorskie (częściowo ujęte w katalogu komputerowym). Katalog znajduje się na 2 piętrze Nowego Gmachu Biblioteki Głównej.