Regulamin

Regulamin przeprowadzania egzaminów w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów (potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie) dla Kandydatów do nadania stopnia doktora, których postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora wszczęte zostało po dniu 1 października 2019 r. i przeprowadzane jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

2. Dyrektor Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych (Centrum lub CNiCJO) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Uniwersytet lub UMCS) na okres swojej kadencji powołuje Zespół ds. egzaminów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie (Zespół), w skład którego wchodzą pracownicy Centrum ze stopniem doktora oraz po jednym pracowniku Centrum z tytułem magistra przewidzianym dla każdego z Wydziałów Uniwersytetu.

2. Nadzór nad Zespołem sprawuje urzędujący Zastępca Dyrektora CNiCJO ds. Certyfikacji.

3. Egzaminy potwierdzające znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne. Spośród członków Zespołu, dla każdego z egzaminów, Zastępca Dyrektora CNiCJO powołuje Komisję Egzaminacyjną (Komisja).

4. Komisja składa się z trzech osób, tj. nauczycieli języka stanowiącego przedmiot egzaminu, będących pracownikami CNiCJO, w tym jednej osoby posiadającej stopień doktora, która jest Przewodniczącym Komisji.

5. W przypadku braku odpowiedniej liczby egzaminatorów z danego języka skład Komisji może być uzupełniony egzaminatorami z innych jednostek organizacyjnych UMCS, w szczególności z Wydziału Filologicznego UMCS. Pismo z prośbą o wyznaczenie pracownika na egzaminatora kieruje do odpowiedniej jednostki organizacyjnej UMCS Zastępca Dyrektora CNiCJO ds. Certyfikacji. Przewodniczącym Komisji zawsze jest pracownik CNiCJO ze stopniem doktora.

6. Egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie organizuje się na wniosek Kandydata do nadania stopnia doktora, zaakceptowany przez Dyrektora Instytutu UMCS właściwego do przeprowadzenia postępowania w przedmiocie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

7. Egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie składa
się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

  1. egzamin pisemny odbywa się w obecności co najmniej jednego egzaminatora i stanowi podstawę do dopuszczenia Kandydata do egzaminu ustnego. Próg zaliczenia egzaminu pisemnego to 60% odpowiedzi poprawnych.
  2. egzamin ustny odbywa się przed pełną Komisją i składa się z następujących części:

a) autoprezentacja (2 – 3 minuty) wraz z odpowiedziami na pytania egzaminatorów związane z autoprezentacją (5 – 6 minut)

b) popularno-naukowa prezentacja multimedialna, z zakresu dyscypliny naukowej kandydata lub dotycząca jego/jej pracy doktorskiej (10 – 15 minut)

c) odpowiedzi na losowo wybrane pytanie z zakresu języka ogólnego i dodatkowe pytania egzaminatorów.

8. Egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie oceniany jest w tradycyjnej skali ocen od 2 (niedostateczna) do 5 (bardzo dobra).

9. Zespół opracowuje format egzaminu i bazę pytań, które mogą być wykorzystane podczas egzaminu pisemnego i ustnego. Informacje na temat formatu egzaminu zostają udostępnione Szkołom Doktorskim UMCS i zamieszczone na stronie internetowej CNiCJO.

10. Egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie sprawdza umiejętności kandydata na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), w zakresie czynnej i biernej znajomości języka obcego ogólnego i języka specjalistycznego obejmującego terminologię związaną z działem nauki kandydata.

11. Egzamin potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie jest odpłatny. Wysokość opłaty za egzamin określa wewnętrzny akt prawny UMCS.

12. W przypadku niezaliczenia egzaminu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie(części pisemnej lub ustnej) egzamin może być przeprowadzony ponownie, jednak nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od dnia przeprowadzenia pierwszego egzaminu. Zaliczonej części pisemnej egzaminu nie powtarza się.

13. Na potrzeby prowadzonego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie postępowania w przedmiocie nadania stopnia doktora, o czym mowa w pkt. 6 powyżej, w przypadku zaliczenia egzaminu, o którym mowa w pkt 10 powyżej, Komisja wydaje certyfikat znajomości języka obcego nowożytnego na określonym poziomie.