Informacje ogólne

Egzaminy potwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego na poziomie B2.


Zgodnie z treścią art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, 583.), w związku z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 2 Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w UMCS w Lublinie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV – 29.15/19 Senatu UMCS z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w UMCS w Lublinie ze zm.Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS organizuje i przeprowadza egzamin językowy znajomości nowożytnego języka obcego na określonym poziomie dla osób szczegółowo określonych poniżej, nieposiadających stosownego certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie filologii obcych lub lingwistyki stosowanej, których postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora prowadzone jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tj.:

1) doktorantów Szkół Doktorskich UMCS, 


2) osób/doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, których postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora wszczęte zostało po dniu 1 października 2019 r. i przeprowadzane jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w trybie eksternistycznym.

Poświadczenie znajomości języka obcego na określonym poziomie doktorantów studiów doktoranckich, którzy wszczęli postępowanie w przedmiocie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym przed dniem 1 października 2019 r. regulują odrębne przepisy prawa.

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego na określonym poziomie, a tym samym zwalniające z konieczności zdawania egzaminu zawarty został w Załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXIV – 29.15/19 Senatu UMCS z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w UMCS w Lublinie ze zm., dostępnym pod linkiem:


https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2019/1002/145856-postepowanie-doktoraty-27-09-2019.pdf