Format egzaminu doktorskiego

Egzamin doktorski z języka obcego sprawdza kompetencje językowe na poziomie CEF - B2 (wyższym średniozaawansowanym). Składa się z dwóch części: 

  1. Pisemnej

    Część pisemną stanowi test leksykalno-gramatyczny przygotowany przez egzaminatora. Ma on charakter sprawdzianu, którego wynik decyduje o dopuszczeniu doktoranta do części ustnej (wynik pozytywny to przynajmniej 60% poprawnych odpowiedzi). Test przeprowadzony jest bez komisji, z udziałem doktoranta i egzaminatora. Należy go zachować do wglądu komisji. Stopień trudności testu odpowiada poziomowi B2 (wyższy średnio zaawansowany).

    Z części pisemnej egzaminu doktorskiego z języka obcego mogą zostać zwolnione osoby posiadające powszechnie uznawany certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższym. Celem ustalenia szczegółów związanych ze zwolnieniem z części pisemnej doktorskiego egzaminu językowego należy kontaktować się bezpośrednio z właściwą Komisją Egzaminacyjną lub Egzaminatorem (lista poniżej).
  2. Ustnej

    Część ustna egzaminu odbywa się w obecności komisji i prowadzona jest w języku obcym. Składa się z czterech części: prezentacja treści książki naukowej z dziedziny badań doktoranta o objętości ok. 200 stron (lub artykułów o takiej samej globalnej objętości). Książkę należy wcześniej przedłożyć egzaminatorowi do akceptacji (należy upewnić się, że jest to obcojęzyczna praca naukowa nietłumaczona na język polski). Objętość wymaganej lektury, jak i analogicznie materiału do tłumaczenia może być zredukowana na kierunkach ścisłych; opracowanie i dokładne przetłumaczenie 50 stron zwartego tekstu (będącego częścią przygotowanej lektury). Egzaminator sprawdza umiejętność tłumaczenia trzech wybranych przez siebie fragmentów; rozmowa na temat pracy naukowej doktoranta; rozmowa na tematy ogólne.

Co najmniej miesiąc przed wyznaczoną datą egzaminu ustnego należy skontaktować się bezpośrednio z lektorem odpowiedzialnym za przeprowadzenie egzaminu doktorskiego.

UWAGA:

Osoby, które rozpoczęły postępowanie w przewodach doktorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. i posiadają certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego wyszczególniony w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia mogą być zwolnione z całego egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.