Koronawirus

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Podstawa informacji dotyczących procedur: Załącznik do Pisma Okólnego Nr 2/2021 Kanclerza UMCS oraz wyciąg z zarządzenia Rektora:  ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii

Informacje dotyczące procedur:

− ogólnych wymagań odnoszących się do udziału w zajęciach stacjonarnych (rozdział V, punkt 5 „Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”),

5.1 W obiektach dydaktycznych uczestnicy zajęć są zobowiązani do przestrzegania wszystkich zasad bezpieczeństwa wprowadzonych niniejszą procedurą.

5.2 W zajęciach stacjonarnych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które nie wykazują objawów chorobowych górnych dróg oddechowych oraz nie mają gorączki lub stanu podgorączkowego. W przypadku występowania przewlekłych chorób mogących dawać podobne objawy np. astma, student ma obowiązek poinformować o tym fakcie osoby prowadzące zajęcia i przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające taką chorobę.

5.3 Uczestnicy zajęć przychodzą do budynku dydaktycznego tuż przed zajęciami i powinni go opuścić zaraz po ich zakończeniu.

5.4 Wewnątrz budynku uczestnicy zajęć przemieszczają się najkrótszą drogą do pomieszczenia dydaktycznego, w którym odbywają się zajęcia. Wydanie II wrzesień 2021 r. Strona 40 z 41

5.5 Uczestnicy zajęć są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej oraz większych bagaży (torby, plecaki, itp.) w szatni. Na zajęcia należy zabierać wyłącznie niezbędne rzeczy.

5.6 Każdorazowo przed wejściem do pomieszczenia gdzie odbywają się zajęcia, uczestnicy zajęć są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

5.7 Podczas zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Telefony, które znajdują się w torbach pozostających w tych pomieszczeniach muszą być wyciszone lub wyłączone.

 5.8 Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach na poszczególnych wydziałach mogą być określone wewnętrznymi procedurami, wynikającymi ze specyfiki i organizacji procesu dydaktycznego na danym wydziale.

− sposobu postępowania osób korzystających z obiektów Uniwersytetu, u których stwierdzono zakażenie, podejrzenie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARSCoV-2 lub podejrzenie zakażenia tym wirusem (rozdział II, punkt 1 „Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”),

1.1 Wszystkie osoby korzystające z obiektów Uczelni w związku z wykonywaną pracą lub nauką, osoby mające bezpośrednie kontakty zawodowe z pracownikami lub studentami Uczelni oraz osoby korzystające z uczelnianej infrastruktury, a zwłaszcza:

− pracownicy uczelni zatrudnieni w ramach stosunku pracy, osoby odbywające staże zawodowe oraz wolontariusze,

 − osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie), jeżeli ich realizacja wiąże się z koniecznością przebywania w obiektach Uczelni oraz kontaktów zawodowych z pracownikami lub studentami Uczelni, w trakcie których dochodziło do bliskich kontaktów,

− studenci oraz uczniowie odbywający na Uczelni praktyki zawodowe,

− studenci studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich,

 − doktoranci studiów doktoranckich,

− doktoranci szkół doktorskich,

− słuchacze studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia realizowanych przez Uczelnię, − mieszkańcy domów studenta,

− osoby przebywające na Uczelni na stypendiach/pobytach naukowych/wizytach studyjnych, − pracownicy firm świadczących usługi związane z bezpośrednią obsługą obiektów Uczelni (sprzątanie, obsługa szatni, obsługa portierni, ochrona obiektów),

− osoby prowadzące działalność gospodarczą w obiektach Uczelni (stołówki, bufety, punkty ksero, kioski, itp.),

są zobowiązane do natychmiastowego przekazania informacji o stwierdzonym w jej przypadku zakażeniu, podejrzeniu choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzeniu zakażenia tym wirusem pod wskazane niżej, czynne całodobowo numery telefonów:

Telefon komórkowy – 506-102-571.

Telefon komórkowy – 506-102-773.

1.2 W przypadku pracowników i studentów anglojęzycznych informację, o której mowa w punkcie 1.1 należy przekazać pod wskazany niżej numer telefonu, czynny w dni robocze od godziny 7.15 do godziny 15.15

(81) 537-29-26.

1.3 Osoby zakażone, podejrzane o chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (poddane izolacji lub izolacji domowej na podstawie decyzji sanepidu) lub podejrzane o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (poddane kwarantannie na podstawie decyzji sanepidu), są zobowiązane do przekazania następujących danych:

a) imienia i nazwiska,

b) numeru telefonu kontaktowego,

c) podstawy przebywania w obiektach Uczelni lub kontaktów zawodowych z pracownikami oraz studentami (np. pracownik, student, doktorant, itp.),

d) faktu zamieszkania w domu studenta należącym do Uczelni,

e) daty wystąpienia objawów chorobowych (w przypadku zakażenia, lub podejrzenia choroby),

f) daty pobrania materiału do badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 (w przypadku zakażenia, lub podejrzenia choroby),

g) daty wydania decyzji sanepidu o izolacji lub kwarantannie,

h) wykazu osób, z którymi miały bliski kontakt w trakcie przebywania na Uczelni, wraz z informacją o miejscu ich pracy lub nauki oraz dacie kontaktu,

i) wykaz o którym mowa wyżej powinien obejmować co najmniej okres:

− 7 dni poprzedzających wystąpienie objawów chorobowych, − w przypadku braku objawów chorobowych, ale pozytywnym wyniku badania na obecność wirusa, do 7 dni przed pobraniem materiału do badania,

− 7 dni od styczności z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie.

1.4 Osoby przebywające na kwarantannie, u których w trakcie jej trwania, wystąpią objawy świadczące o chorobie wywołanej wirusem SARS-CoV-2 lub po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu na obecność tego wirusa, są zobowiązane do natychmiastowego przekazania informacji o tym fakcie pod wskazane wyżej numery telefonów.

1.5 W stosunku do pracowników, studentów oraz doktorantów, którzy mimo obowiązku nie dokonają zgłoszenia, będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne określone w odrębnych przepisach.

1.6 Mieszkańcy domów studenckich, którzy mimo obowiązku nie dokonają zgłoszenia, po zakończeniu okresu leczenia, izolacji lub kwarantanny mogą zostać pozbawieni prawa do dalszego zamieszkiwania w tych obiektach.

− samooceny zdrowia osób korzystających z obiektów Uniwersytetu (rozdział I, punkt 2 „Zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii”).

2.1 Każda osoba, korzystająca z budynków Uczelni, powinna codziennie rano (przed wyjściem do pracy, na zajęcia, itp.) dokonywać samooceny stanu zdrowia, zwłaszcza w sytuacji wcześniejszego bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, podejrzaną o chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 lub podejrzaną o zakażenie tym wirusem.

2.2 Elementami samooceny stanu zdrowia są: − obserwacja objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego, − pomiar temperatury ciała.

2.3 W przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego (37,3°C < temperatura < 38°C), gorączki (temperatura ≥ 38°C) lub innych objawów mogących świadczyć o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, należy skontaktować się z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

2.4 W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów mogących świadczyć o infekcji układu oddechowego oraz w przypadku wystąpienia stanu podgorączkowego lub gorączki, zabronione jest przychodzenie na Uczelnię do czasu zdiagnozowania przyczyny tego stanu oraz wyleczenia infekcji.

2.5 Osoby, które mają wątpliwości co do zalecanego sposobu postępowania mogą skorzystać z anonimowego wywiadu informacyjnego opartego na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention (CDC) umieszczonego na Platformie „Sprawdź, czy masz objawy COVID-19” (strona Serwisu Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia https://pacjent.gov.pl/koronawirus/sprawdz-objawy ).

2.6 Wykaz danych kontaktowych służb sanitarnych oraz stron do samodzielnego zgłaszania kwarantanny oraz rejestracji na wykonanie testy w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

 

Lp.

Nazwa instytucji

Kontakt

1.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

ul. Uniwersytecka 12

20-029 Lublin

faks: 81-532-47-23

e-mail: psse.lublin@pis.gov.pl

2.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

ul. Pielęgniarek 6

620-708 Lublin

fax. 81-743-46-86

e-mail: wsse.lublin@pis.gov.pl

lub

sekretariat@wsse.lublin.pl

3.

Całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia

800-190-590

4.

Całodobowa infolinia Inspekcji Sanitarnej

+48-222-500-115

5.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątki w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielą i święta.

 

800-137-200

6.

W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia natychmiast zadzwoń na numer alarmowy.

112

lub

999

7.

Strona internetowa umożliwiająca samodzielne zgłoszenie kwarantanny po bliskim kontakcie z osobą zakażoną.

Zgłoś kwarantannę - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl )

lub telefonicznie 221-043-705

8.

Strona internetowa umożliwiająca samodzielne zapisanie się na test diagnostyczny w kierunku wirusa SARS-CoV-2, jeżeli podejrzewasz zakażenie – występują objawy choroby.

Zapisz się na test na koronawirusa (SARS-CoV-2) - Gov.pl - Portal Gov.pl

(www.gov.pl)