Poświadczanie biegłości językowej

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2021 poświadczanie biegłości językowej odbywa się na podstawie Zarządzenia Rektora UMCS nr 7/2013 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie organizacji kształcenia w zakresie języków obcych oraz poświadczania biegłości językowej w UMCS.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia 1 października 2021 poświadczanie odbywa się na podstawie Zarządzenia Rektora UMCS nr 82/2021 z dnia 08.09.2021.

Zgodnie z treścią obu Zarządzeń studenci UMCS zobowiązani są wykazać się umiejętnościami językowymi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów co najmniej na poziomie:

  • B2 – w przypadku studiów pierwszego stopnia;
  • B2+ – w przypadku studiów drugiego stopnia;
  • B2+ – w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

We wszystkich wymienionych powyżej przypadkach musi zostać spełniony warunek ustandaryzowanego poświadczenia biegłości językowej studentów – zgodnie z wymogami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Począwszy od roku akademickiego 2021/22, moduł obejmujący terminologię specjalistyczną związaną z realizowanym kierunkiem studiów może być włączony do programu studiów na studiach pierwszego stopnia. Decyzję o włączeniu modułu języka specjalistycznego jest podejmowana dla całego kierunku przez Senat UMCS na wniosek kolegium dziekańskiego.

Dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 01.10.2021, moduł języka specjalistycznego jest obowiązkową częścią lektoratu.

Kontakt:
e-mail: poswiadczanie@umcs.pl