Informacje ogólne

Jednym z podstawowych zadań CNiCJO UMCS jest nauczanie języków obcych studentów wszystkich wydziałów ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego, właściwego dla danego kierunku studiów. Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obowiązującym w UMCS systemem kształcenia w zakresie języków obcych absolwent studiów I° powinien wykazać kompetencje językowe na poziomie co najmniej B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zaś absolwent z dyplomem magistra (studia II° i jednolite magisterskie) powinien wykazać znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2+. 

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oferuje obecnie lektoraty z sześciu języków obcych:

  • angielski,
  • francuski,
  • hiszpański,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • włoski.

Konieczność ujednolicenia systemu nauczania języków obcych w ramach lektoratów wymogła powołanie w CNiCJO UMCS Zespołu Koordynatorów Wydziałowych. Ich zadaniem jest koordynacja zadań na poszczególnych Wydziałach, jak również  nadzorowanie przestrzegania przez lektorów Centrum założeń Ustawy oraz wewnętrznych regulacji uniwersyteckich dotyczących nauczania języków obcych i poświadczania osiąganego poziomu kompetencji językowych.

Za ustandaryzowane potwierdzenie kompetencji językowych studentów na wymaganym poziomie odpowiada - powołany na mocy Zarządzenia Rektora UMCS Nr 7/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie organizacji kształcenia w zakresie języków obcych - Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej.

Lektorat języka obcego.

Lektorat to nauka języka obcego na studiach. Jest ona kontynuacją i doskonaleniem kształcenia językowego, rozpoczętego jeszcze przed studiowaniem. Oznacza to, że student nie rozpoczyna nauki języka od podstaw. „Startowy” poziom zaawansowania grupy ustala lektor prowadzący na pierwszym spotkaniu lub wcześniej, w procesie tworzenia grupy. Poziom nie może być jednak niższy niż A2.  Cały cykl kształcenia na lektoracie kończy się egzaminem lub zaliczeniem końcowym na poziomie B2 (dla studiów I stopnia) i B2+ (dla studiów II stopnia). 

http://www.umcs.pl/pl/opis-poziomow-jezykowych-wg-rady-europy,11308.htm 

Wybór pierwszego języka obcego na lektoracie.

Studenci mają prawo wyboru języka lektoratu. Podstawowym kryterium takiego wyboru jest kontynuacja nauki. Do zajęć z najczęściej wybieranego języka angielskiego są planowane i tworzone tzw. „grupy kierunkowe” (jedna lub kilka dla poszczególnych kierunków studiów). Dla języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego tworzone są grupy „wydziałowe” (czyli grupy „łączone”, składające się ze studentów wszystkich kierunków na danym wydziale) lub „międzywydziałowe” (dla studentów z różnych wydziałów UMCS).

Wybór drugiego języka obcego na lektoracie.

Niektóre kierunki w programie studiów stwarzają swoim studentom możliwość wyboru i uczenia się drugiego języka obcego. W tym wypadku nie jest wymagana kontynuacja, więc studenci mogą wybrać naukę drugiego języka obcego od podstaw.
Wybór języka/języków, poziom grupy (kontynuacja czy „od podstaw”), ilość i liczebność grup oraz tworzenie list studentów ustala koordynator języków obcych w porozumieniu z opiekunem / starostami danego roku przed rozpoczęciem cyklu nauczania.

http://www.umcs.pl/pl/koordynatorzycnicjo.htm