Informacje ogólne

Jednym z podstawowych zadań CNiCJO UMCS jest nauczanie języków obcych studentów wszystkich wydziałów ze szczególnym uwzględnieniem języka specjalistycznego, właściwego dla danego kierunku studiów. Zgodnie z wymogami znowelizowanej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz obowiązującym w UMCS systemem kształcenia w zakresie języków obcych absolwent studiów I° powinien wykazać kompetencje językowe na poziomie co najmniej B2 (wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), zaś absolwent z dyplomem magistra (studia II° i jednolite magisterskie) powinien wykazać znajomość języka obcego co najmniej na poziomie B2+. 

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oferuje obecnie lektoraty z sześciu języków obcych:

  • angielski,
  • francuski,
  • hiszpański,
  • niemiecki,
  • rosyjski,
  • włoski.

Konieczność ujednolicenia systemu nauczania języków obcych w ramach lektoratów wymogła powołanie w CNiCJO UMCS Zespołu Koordynatorów Wydziałowych. Ich zadaniem jest koordynacja zadań na poszczególnych Wydziałach, jak również  nadzorowanie przestrzegania przez lektorów Centrum założeń Ustawy oraz wewnętrznych regulacji uniwersyteckich dotyczących nauczania języków obcych i poświadczania osiąganego poziomu kompetencji językowych.

Za ustandaryzowane potwierdzenie kompetencji językowych studentów na wymaganym poziomie odpowiada - powołany na mocy Zarządzenia Rektora UMCS Nr 7/2013 z dnia 31.01.2013 r. w sprawie organizacji kształcenia w zakresie języków obcych - Zespół ds. Poświadczania Biegłości Językowej.