Opis poziomów językowych wg Rady Europy

Globalna tabela osiągnięć - opis poziomów i znajomości języków nowożytnych wg systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich

(ESOKJ)

Użytkownik
zaawansowany

C2
 • Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko co czyta lub słyszy.
 • Potrafi odtworzyć fakty i argumenty z różnych źródeł pisemnych i ustnych streszczając je w sposób zwięzły i spójny.
 • Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie oraz uwydatnić niuanseznaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.
C1
 • Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty.
 • Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów.
 • Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie studiów.
 • Potrafi budować wypowiedzi na tematy złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowychsłużących organizacji i wewnętrznej spójności dyskursu.

Użytkownik
samodzielny

B2
 • Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej.
 • Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony.
 • Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Analizując je umie wykazać ich pozytywne i negatywne aspekty.
B1
 • Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • Potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego.
 • Potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
 • Potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

Użytkownik
początkujący

A2
 • Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np.: dane o sytuacji osobistej i rodzinnej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca).
 • Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat.
 • Potrafi opisać za pomocą prostych środków swoje wykształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypowiadać się na tematy związane z niezbędnymi potrzebami.
A1
 • Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celuzaspokojenie konkretnych potrzeb.
 • Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące – na przykład miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. Może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu.
 • Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy.