Opis projektu

Projekt Przyjazny Uniwersytet

Zdrowie Psychiczne na UMCS

Projekt Przyjazny Uniwersytet jest realizowany od 2013 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UMCS oraz Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Celem projektu jest zwrócenie uwagi środowiska akademickiego na problemy zdrowia psychicznego oraz zbudowanie sieci wsparcia dla studentów napotykających trudności ze zdrowiem psychicznym.

Działania projektowe dotyczą:

1) popularyzacji wiedzy na temat zdrowia psychicznego;

2) propagowania i szerzenia dobrych praktyk w zakresie psychoedukacji;

3) budowania sieci wsparcia dla studentów i społeczności akademickiej UMCS.

 

III edycja – rok akademicki 2015/2016

Część teoretyczna

III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne pt. „Diagnozy współczesności”
– konferencja dotycząca społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego oraz problematyki higieny psychicznej w kontekście wyzwań współczesności. Głównym tematem konferencji jest kondycja młodzieży studiującej oraz możliwości propagowania wiedzy z zakresu psychoprofilaktyki, psychoedukacji i samorozwoju w obrębie społeczności akademickiej. Pojęcie diagnozy wzięte z praktyki klinicznej odnosi się do szerszych zjawisk kulturalno-społecznych: wyzwań edukacyjnych, procesów globalizacji, migracji społecznej, idei wielokulturowości, procesów psychiatryzacji i technologizacji współczesnego myślenia.

PsychoKino – seria spotkań filmowych połączonych z prelekcją i dyskusją na temat kwestii związanych ze zdrowiem psychicznym. Działania te mają na celu przybliżenie w atrakcyjny i przystępny sposób problematyki psychoedukacji oraz walkę z mitami i stereotypami na temat zaburzeń i chorób psychicznych.

Część praktyczna

Biuletyn informacyjny – broszura będzie zawierać informacje na temat zasad postępowania w kontakcie ze studentem z problemami psychicznym oraz strategii niesienia mu pomocy na UMCS.

Dni Higieny Psychicznej – wydarzenie jest skierowane do społeczności akademickiej mają na celu uwrażliwienie uczestników warsztatów i spotkań na problematykę higieny psychicznej, psychoprofilaktyki i psychoedukacji.

Warsztaty z arteterapii – stanowią formę wsparcia psychicznego poprzez pokazanie uczestnikom nowych form artystycznego wyrazu uczuć i emocji oraz kreatywnych sposobów spędzania czasu.

 

 

II edycja – rok akademicki 2014/2015

Cześć teoretyczna

Cykl spotkań wykładowych – wystąpienia ekspertów poświęcone zostały tematyce zaburzeń i chorób psychicznych. Podczas każdego spotkania specjalista prowadził wykład dotyczący jednej z grup zaburzeń (jak zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania itp.). Po wykładzie uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistą.

I i II Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne – ogólnopolskie spotkania organizowane wraz z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Konferencje stanowiły okazje do interdyscyplinarnej dyskusji nad możliwościami znalezienia wspólnego języka między filozofami i humanistami, psychologami i psychiatrami. W trakcie wydarzenia miała miejsce refleksja nad granicami między normą a patologią, oraz między zdrowiem a zaburzeniem psychicznym.

Cześć praktyczna

Warsztaty dla studentów i pracowników – dotyczące psychoedukacji oraz promowania zasad higieny psychicznej, a także funkcjonowania studentów doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego w środowisku akademickim.

Kawiarenki kulturalno-filozoficzne – miały charakter spotkań ze studentami w trakcie, których poruszano zagadnienia jakości życia i trudności podejmowania istotnych decyzji.

 

I edycja – rok akademicki 2013/2014

Część badawcza

Badania – za pomocą ankiet i wywiadów przeprowadzonych wśród studentów i pracowników UMCS zgromadzono wiedzę na temat postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Część praktyczna

Konkurs na plakat projektu – plakat posłużył informowaniu studentów z problemami natury psychicznej o możliwości skorzystania z pomocy Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Warsztaty dla studentów i pracowników – ich celem było przekazanie wiedzy z zakresu tematyki zdrowia psychicznego, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych z udziałem osoby w kryzysie psychicznym, szerzenia pozytywnych postaw wobec osób dotkniętych niepełnosprawnością psychiczną i zasad dbania o własne zdrowie psychiczne.

Panel Ekspercki – służył wymianie wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami instytucji wspomagających osoby z zaburzeniami psychicznymi. Analizowano formy pomocy na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim oraz system funkcjonujący na terenie Lublina.