REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 (semestr letni)

PROGRAM ERASMUS+         

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA STUDIA ZAGRANICZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 (semestr letni)

Informujemy, że w związku z uczestnictwem Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Programie Erasmus+ (Mobilność Edukacyjna) studenci Instytutu Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznymmają możliwość odbycia części swoich studiów w roku akademickim 2020/21 w niżej wymienionych uczelniach zagranicznych

L.p

Nazwa uczelni, kraj

Kierunek/ specjalizacja

adres internetowy

Liczba miejsc (stopień studiów)

Minimalny poziom znajomości jęz. obcego

1.

ULUDAG UNIVERSITESI, Turcja

Sztuki piękne

 

http://www.uludag.edu.tr

2 os. –  I i II st

wybrane przedmioty angielski B1

2.

UNIVERZITA HRADEC KRALOVE, Czechy

Sztuki piękne

 

www.uhk.cz

2 os. – I i II st

 

wybrane przedmioty angielski B1 lub

3.

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVE, Czechy

Sztuki piękne

http://www.osu.cz/

 

2 os – I i II st

czeski lub wybrane przedmioty angielski B1

4.

UNIVERZITA MATEJA BELA, Słowacja

Sztuki piękne

https://www.umb.sk/

 

4 os – I i II st.

słowacki lub angielski B1+/B2

5.

SIAULIAI UNIVERSITETAS, Litwa

 

Sztuki piękne

http://www.su.lt

 

2 os – I st.

wybrane przedmioty angielski B1

6.

VILNIUS ACADEMY OF ARTS, Litwa

Sztuki piękne

http://www.vda.lt/en/

2 os – I i II st.

wybrane przedmioty angielski B2 lub litewski

7.

NATIONAL ACADEMY OF ART, Bułgaria

Sztuki piękne

http://www.nha.bg

1 os. – I, II, III st.

bułgarski B1/ wybrane przedmioty angielski B1

8.

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON, Wielka Brytania

Sztuki piękne

http://www.soton.ac.uk

 

1 os – I st.

angielski B2

9.

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS, Hiszpania

Sztuki piękne

http://www.urjc.es/

2 os. – I, II, III st.

hiszpański  B2 – wymagany certyfikat językowy

10.

UNIVERSITE DE HAUTE-BRETAGNE (RENNES II), Francja

Sztuki piękne

www.uhb.fr

 

3 os - I i II st

francuski B2

11

ECOLE NATIONALE SUPERIERE D’ART ET DESIGN DE NANCY, Francja

Sztuki piękne

http://www.ensa-nancy.fr

2 os – I st

francuski B1

12

UNIVERSITY OF ZAGREB

Academy of Fine Arts

Sztuki piękne

www.alu,unizg.hr

2 os. – I, II st.

angielski

B2

13

KAPOSVÁR UNIVERSITY

Sztuki piękne

www.erasmus.ke.hu

 

3 os - I  st

węgierski

lub angielski B2

14

VILNIUS COLLEGE OF TECHNOLOGIES AND DESIGN

 

Sztuki piękne

https://en.vtdko.lt/

2 os. – I st.

litewski lub angielski

B1

 

Każdy student ubiegający się o wyjazd na częściowe studia zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ma obowiązek zapoznania się z Zasadami realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna pomiędzy krajami programu (KA103) na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej (www.umcs.pl    zakładka: Student  Wymiana międzynarodowa i krajowa   ERASMUS   Wyjazdy na studia częściowe).

Uczestnicy Programu nie opłacają kosztów czesnego w uczelni przyjmującej, ale pokrywają koszty dojazdu, przejazdów lokalnych, wyżywienia, zakwaterowania, ubezpieczenia, podręczników i inne koszty podczas studiów za granicą (informacja o programie: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/

Zakwalifikowani studenci otrzymają wsparcie indywidualne Komisji Europejskiej, które ma na celu pomoc w sfinansowaniu przez studenta kosztów życia za granicą i jest tylko dofinansowaniem w wysokości 450, 500 lub 520 euro na miesiąc studiów za granicą w zależności od kraju docelowego.

Studenci wyjeżdżający na studia za granicę w ramach Programu Erasmus+, którzy nabędą prawo do otrzymywania dodatku socjalnego według zasad obowiązujących na UMCS otrzymają całość wsparcia indywidualnego w PLN w podwyższonej wysokości z budżetu Programu PO WER, według stawek w zależności od kraju docelowego na każdy miesiąc zaakceptowanego przez uczelnię pobytu za granicą, w którym prawo to będzie przysługiwać (dokładne stawki będą znane w terminie późniejszym).

Studenci niepełnosprawni mogą ubiegać się za pośrednictwem Biura Programu Erasmus UMCS o dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+ Mobilność Edukacyjna/ PO WER. W takim przypadku całość dofinansowania będzie również pokrywana z Programu PO WER w PLN.

Warunki dla kandydatów:

 1. Kandydaci muszą być oficjalnie zarejestrowanymi studentami UMCS bez względu na obywatelstwo,
 2. W okresie studiów za granicą, studenci nie mogą być na urlopie dziekańskim lub być inaczej urlopowani,
 3. Kandydaci powinni mieć średnią minimum: 4.0 za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów. Studenci I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów,
 4. Kandydaci muszą znać na poziomie zaawansowanym język, w którym będą odbywali studia na uczelni przyjmującej,
 5. Kandydaci muszą spełniać pozostałe kryteria formalne opisane w ww. Zasadach realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia  i na stronach: http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze/. Zgodnie z zasadami Programu Erasmus+ uprawnione są wyjazdy od II roku studiów I stopnia. Możliwy jest udział w programie studentów, którzy wcześniej korzystali z wyjazdów w ramach Programu Erasmus (patrz punkty 4 i 5 ww. Zasad realizacji i finansowania wyjazdów studentów na studia).

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja odbędzie się na podstawie oceny kompletu dokumentów złożonych przez kandydatów do Wydziałowej lub Instytutowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Komplet dokumentów powinien zawierać:

 • list motywacyjny, uwzględniający nazwę uczelni, w której kandydat chciałby odbywać studia (I wybór, ewentualnie II wybór), planowany termin odbycia studiów, wykaz przedmiotów, jakie chciałby zrealizować na uczelni przyjmującej (oraz jeśli dotyczy informacje o posiadaniu prawa do stypendium socjalnego na UMCS w semestrze bieżącym),
 • zaświadczenie ze średnią ocen za cały okres studiów na aktualnym poziomie studiów wydane przez dziekanat (studenci – kandydaci z  I roku  II i III stopnia studiów przedkładają informację o średniej z ocen z poprzedniego poziomu studiów),
 • zaświadczenie o znajomości języka obcego z uznanego centrum certyfikującego (np. Cambridge, Goethe Inst., Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS), niewymagane dla studentów filologii obcych. Znajomość właściwego języka obcego studentów, którzy nie przedstawią takiego zaświadczenia będzie oceniana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku obcym,
 • portfolio prac artystycznych i/lub projektowych (obejmujące prace powstałe na zajęciach) złożone w formie elektronicznej  - na płycie lub pen-drive (do zwrotu).
 • oświadczenie RODO.

Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata na studia podejmie przyjmująca uczelnia zagraniczna, do której student zostanie zakwalifikowany przez UMCS.

Procedura odwoławcza:

Student ma prawo odwołać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji. Podania należy kierować do Dziekana Wydziału.

 

Dokumenty proszę składać do:

Dziekanatu Wydziału Artystycznego,  pokój 107, do dnia 30.09.2020

 

 

Kwalifikacja kandydatów odbędzie się na początku października (dokładny termin zostanie podany we wrześniu)

 

Szczegółowych informacji udzielić może Koordynator Wydziałowy dr hab. Agnieszka Zawadzka,   agnieszkazawadzka21@wp.pl agnieszka.zawadzka@poczta.umcs.lublin.pl 

 

Informacji o ww. uczelniach zagranicznych, procedurach aplikacyjnych i programie studiów należy szukać na stronach internetowych tych uczelni. Po zakwalifikowaniu się na wyjazd w ramach programu Erasmus+ należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Programu Erasmus UMCS - DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, tel. 815375410.

 

  Aktualności

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  8 lipca 2020