Organizacja zebrania wyborczego

Zebrania wyborcze w dniu 18 marca odbędą się. Zostaną przeprowadzone z zachowaniem możliwych warunków ostrożności przed rozprzestrzenianiem się wirusa, o ustalonych godzinach, z następującą szczegółową regulacją:
 
pracownicy z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego
 1. Godzina 9-9:10 - zgłoszenie Wydziałowej Komisji kandydatur i oświadczeń kandydatów do objęcia mandatów elektorów, powołanie komisji skrutacyjnej (w załącznikach listów znajduje się wzór oświadczenia; oświadczenia te są też podstawą wyboru kandydatów nieobecnych na zebraniu),
 2. 9:15 - 9:25 - głosowanie pracowników o początkowych literach nazwisk A-N,
 3. 9:30 - 9:45 - głosowanie pracowników o początkowych literach nazwisk O-Ź,
 4. 9:55 - ogłoszenie wyników, ewentualnie decyzja o konieczności przeprowadzenia 2. tury.
 
pozostali nauczyciele akademiccy
 
 1. Godzina 10 -10:10 - zgłoszenie Wydziałowej Komisji kandydatur i oświadczeń kandydatów do objęcia mandatów elektorów, powołanie komisji skrutacyjnej (w załącznikach listów znajduje się wzór oświadczenia; oświadczenia te są też podstawą wyboru kandydatów nieobecnych na zebraniu),
 2. 10:15 - 10:25 - głosowanie pracowników o początkowych literach nazwisk A-N,
 3. 10:30 - 10:45 - głosowanie pracowników o początkowych literach nazwisk O-Ź,
 4. 10:55 - ogłoszenie wyników, ewentualnie decyzja o konieczności przeprowadzenia 2. tury.
 
Aby uniknąć przedłużania zebrań, proszę zapoznać się z poniższymi zasadami:
 
 Zgłaszanie kandydatów 

 1) do Kolegium Elektorów – kandydaci mogą być zgłaszani na zebraniu wyborczym lub jeżeli komisja tak postanowi, może zostać wyznaczony wcześniejszy termin zgłaszania kandydatów do komisji (należy wskazać miejsce i czas przyjmowania zgłoszeń). Wyznaczenie takiego trybu zgłaszania nie zamyka drogi zgłoszenia kandydata na posiedzeniu wyborczym.

 Kandydat (pracownik, student, doktorant) musi spełniać warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy i nie pełnić funkcji jednoosobowego organu Uniwersytetu (aktualnie tylko Rektor) oraz wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoba obecna na zebraniu może to zrobić ustnie, w przypadku osoby nieobecnej należy przedstawić jej oświadczenie o wyrażeniu zgody. Kandydaci muszą również podpisać oświadczenie, że spełniają warunki do kandydowania (wzór oświadczenia)

1) ma pełną zdolność do czynności prawnych

2) korzysta z pełni praw publicznych

3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) nie była karana karą dyscyplinarną;

5) w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447, 534 i 1571), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;

7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.

 
 
Zebranie wyborcze

Zebranie wyborcze prowadzi przewodniczący komisji lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący lub członek komisji. Uczestnicy zebrania podpisują listę obecności. W przypadku wyborów do Kolegium Elektorów i Senatu, wybory są ważne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu wyborczym, pod warunkiem jego prawidłowego zwołania. 

 
 
Głosowanie

Prawo głosowania (czynne prawo wyborcze) mają wszyscy członkowie wspólnoty Uniwersytetu, tj. pracownicy, studenci i doktoranci w ramach właściwej grupy wyborczej. 

Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania (przygotowany wzór). Karty muszą być opieczętowane pieczęcią komisji (wystarczy również pieczęć jednostki organizacyjnej). Karty wydaje komisja skrutacyjna za potwierdzeniem na liście osób uprawnionych do głosowania.

Głosy wrzucane są do wcześniej przygotowanej urny wyborczej.

 

Głos jest nieważny, jeśli został oddany na innej karcie niż urzędowa, a ponadto w wypadkach: przedarcia karty, wpisania na niej nazwiska osoby nieznajdującej się na liście wyborczej lub wprowadzenia innych dopisków lub w razie niedokonania wymaganych procedurą wyborczą skreśleń lub zaznaczeń. Znak X przy nazwisku kandydata na karcie do głosowania oznacza wybór. Wybór następuje wówczas, gdy kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
 
Ogłoszenie wyników
Wyniki wyborów ogłasza właściwa komisja wyborcza, komisja skrutacyjna ma charakter techniczny i jedynie jest zobligowana do przeliczenia oddanych głosów.

 

Kolegium Elektorów – jeżeli w pierwszej turze nie wybrano właściwej liczby elektorów, należy przeprowadzić kolejną turę głosowania spośród pozostałych kandydatów. Przed kolejną turą warto ponownie zapytać ich, czy wyrażają zgodę na dalsze kandydowanie. Wybory należy prowadzić do obsadzenia wszystkich miejsc w Kolegium Elektorów przypadających na daną grupę wyborczą.
 
 
 
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
 
dr hab. Krzysztof Bartnik, prof. nadzw. UMCS

  Aktualności

  Autor
  Renata Gogol
  Data dodania
  17 marca 2020