INFORMACJA DOTYCZĄCA DOPUSZCZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ DO REALIZACJI W FORMIE STACJONARNEJ

 1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19 od 1 czerwca br. dopuszcza się realizację części zajęć dydaktycznych  w formie stacjonarnej. Dotyczy to jednak tylko tych zajęć, które nie mogą być zrealizowane zdalnie i których realizacja jest możliwa z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.
 2. Decyzję w sprawie dopuszczenia do realizacji części zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej podejmuje Rektor.
 3. Realizację części zajęć dydaktycznych w formie stacjonarnej przywraca się po 1 czerwca 2020 r. z dniem uzyskania gotowości sal dydaktycznych/pracowni Wydziału do zachowania przepisów sanitarnych GIS zawartych w Piśmie EP.NE.743.64.2020 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 14 maja 2020 r. oraz innych wytycznych obowiązujących na uniwersytecie w związku z covid-19.
 4. Prowadzący zajęcia przewidziane do przywrócenia w formie stacjonarnej zgłasza dziekanowi wykaz studentów, którzy mogą w tej formie uczestniczyć. Studenci, którzy mogą powrócić do zajęć stacjonarnych, zostaną poinformowani przez prowadzącego zajęcia o dacie powrotu.
 5. Przywrócone zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć z możliwością ustalenia dodatkowych zajęć w terminach odpowiadających studentom.
 6. Na zajęciach przywróconych do formy stacjonarnej student powinien wykonywać tylko te czynności i zadania, które wymagają bezpośredniego kontaktu z nauczycielem lub specjalistycznych sprzętów lub warunków jakie zapewnia pracownia. Wszystkie czynności i zadania projektowe i przygotowawcze, które mogą być wykonane poza salą dydaktyczną/pracownią należy wykonać w domu w ramach pracy własnej lub pracy zdalnej pod kierunkiem nauczyciela.
 7. Z zakwaterowania we wskazanych domach studenckich będą mogli skorzystać ci studenci, którzy mieli przyznane zakwaterowanie przed epidemią. Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona. 
 8. Okres realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Artystycznym UMCS zostaje wydłużony do dnia 10 lipca 2020 r. a letnia sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna ulega przesunięciu do 31 lipca 2020 r.  Egzaminy poprawkowe i zaliczenia poprawkowe odbędą się w dniach 7-25 września 2020 r.
 9. Zajęcia, których realizacja mieści się w terminach starego harmonogramu roku akad., czyli do 21 czerwca 2020,  mogą być zaliczane już od 22 czerwca 2020.
 10. Informacja o zmianach w zasadach dyplomowania w związku z przeciwdziałaniem covid-19 zostanie podana po zatwierdzeniu przez Senat 27 maja 2020 r.

  Aktualności

  Data dodania
  25 maja 2020