Regulamin Centrum ECOTECH-COMPLEX

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie CENTRUM ECOTECH-COMPLEX