O Centrum

ECOTECH-COMPLEX – miejsce przyjazne dla współpracy nauki z przemysłem

Dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym z końcem 2015 roku oddany został do użytku zespół laboratoriów ECOTECH-COMPLEX, zlokalizowany w Lublinie przy ul. Głębokiej 39. Centrum badawcze ECOTECH-COMPLEX dysponuje nowoczesnym sprzętem badawczym oraz powierzchnią laboratoryjną, które mają służyć współpracy sektora nauki z przemysłem w oparciu o środki finansowe, które mają wspierać innowacyjność przedsiębiorstw.

W Centrum ECOTECH-COMPLEX badania mają się koncentrować na następujących obszarach:

  • rolnictwo,
  • żywność,
  • ochrona środowiska,
  • bio-medycyna.

Centrum ma przyczynić się do spełnienia postulatu Regionalnej Strategii Innowacji kreowania sieciowych powiązań inter- i intra-regionalnych sektora B+R i przemysłu.

„Budynek Centrum (…) składa się z czterech modułów badawczych nasadzonych na trzykondygnacyjny cokół. Wnętrze cokołu wypełnia podłużny hall, do którego przylegają sale seminaryjne, pokoje pracy cichej, pokoje socjalne oraz aula. Dwukondygnacyjny hall uzupełniają zielone patia otwarte na park, który zamyka teren od południa. Pod budynkiem znajduje się parking podziemny (trzecia wspólna kondygnacja)”. Budynek posiada centralny system zarządzania, sterowania i kontroli poszczególnych instalacji (BMS – Building Management System) w tym także instalację kontroli dostępu oraz zaawansowaną instalację audio-wideo i nadzoru CCTV, instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz centralny system przeciwpożarowy. Powoduje to, że należy go uznać za tzw. budynek inteligentny.

W budynku znajdują się pomieszczenia czyste tzw. „clean roomy”. Pomieszczenia te, specjalnie izolowane od otoczenia pozwalają na kontrolowanie czystości oraz temperatury i wilgotności powietrza w ich wnętrzu. Umożliwia to realizację badań z zakresu biotechnologii, genetyki czy farmacji.

Na wyposażeniu Centrum ECOTECH-COMPLEX znajduje się wiele unikalnych urządzeń naukowo-badawczych. Jednym z nich jest wysokopolowy skaner rezonansu magnetycznego (MRI 7T) do badań całego ciała człowieka (średnica otworu dla pacjenta 60 cm). Uzupełnieniem skanera jest aparat do hyperpolaryzacji substancji będących markerami przemian metabolicznych. Technika hyperpolaryzacji jest nową, nie stosowaną jeszcze komercyjnie a bardzo perspektywiczną techniką obrazowania medycznego. Technika ta pozwala na znaczne wzmocnienie sygnału rezonansu magnetycznego, a co się z tym wiąże, zwiększenie rozdzielczości obrazów.

Poza tym na wyposażeniu Centrum znajduje się analityczny system LC-NMR-MS, który znacznie poszerza możliwości badania materiałów. Nie jest to standardowy spektroskop rezonansu magnetycznego (NMR), a urządzenie składające się dodatkowo z chromatografu cieczowego (LC) oraz spektrometru mas (MS). System taki umożliwia badania strukturalne nawet bardzo skomplikowanych substancji poprzez uprzedni rozdział badanych mieszanin na poszczególne składniki i pozyskanie ich w ilościach, dla których możliwe jest otrzymanie widma.

Ponadto zakupione zostały systemy, które służą do analiz jakościowych i ilościowych różnego rodzaju substancji zawartych w produktach przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego czy rolno-spożywczego. Są to na przykład:

  • wielowymiarowy system chromatograficzny off line złożony z chromatografów cieczowych i spektrometrów masowych IT-TOF-TQ,
  • chromatograf HPLC z uniwersalnym detektorem rozproszenia światła i detektorem UV/VIS,
  • chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem mas typu potrójny kwadrupol (GC-MS/MS),
  • chromatograf gazowy z detektorem FTIR,
  • zestaw GC-FID-ECD,
  • zestaw UPLC/DAD.

W Centrum znajdują się też urządzenia służące do przygotowywania próbek do badań:

  • zestaw do ekstrakcji rozpuszczalnikiem pod zwiększonym ciśnieniem (PLE),
  • zestaw do ekstrakcji w warunkach nadkrytycznych (SFE),
  • automatyczny ekstraktor SPE,
  • automatyczny dozownik do techniki HS-SPME z opcją dozowania próbek ciekłych.

Centrum ECOTECH-COMPLEX przygotowane jest do prowadzenia zaawansowanych badań żywności w celu poszukiwania nowych związków roślinnych mających potencjalne zastosowanie w leczeniu i profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Punktem wyjścia są badania farmakogenomiczne materiału pobranego od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi, jak np.: otyłość, choroba Alzheimera, cukrzyca, nowotwory. Zakupiony sprzęt pozwala na prowadzenie zaawansowanych badań genetycznych, takich jak: analiza sekwencji mikroRNA, badania sekwencji eksomu, sekwencjonowanie de novo, resekwencjonowanie, analiza całych transkryptomów, immunoprecypitacja chromatyny, analiza małych RNA, badania proliferacji komórek – cytometria, badania cytotoksyczności, badania adhezji i rozproszenia komórek, badanie receptorów, badanie apoptozy.

Centrum ECOTECH-COMPLEX rozpoczęło działalność i mimo że potrzeba jeszcze czasu aby w pełni wykorzystać jego potencjał, to stwarza ono szansę dla południowo-wschodniej Polski na poprawę wizerunku jednego ze słabiej rozwiniętych regionów w Unii Europejskiej.