Misja

Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX jest otwarte na współpracę z jednej strony z przedsiębiorcami a z drugiej z innymi jednostkami naukowo-badawczymi oraz z wybitnymi naukowcami, którzy pragną realizować badania w oparciu o najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą.

Misją Centrum jest stworzenie unikalnych warunków do prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług badawczych na rzecz przemysłu na światowym poziomie przez interdyscyplinarne, wysokokwalifikowane zespoły naukowe w następujących priorytetowych obszarach badawczych: zdrowie, ekologia, żywność i rolnictwo.

Celami naukowymi i społeczno-ekonomicznymi Centrum są:

 • podjęcie nowoczesnej i aktualnej tematyki badawczej ważnej dla gospodarki regionu i kraju w oparciu o finansowanie ze źródeł krajowych i międzynarodowych oraz pomoc w uzyskiwaniu takiego dofinansowania,
 • zwiększenie innowacyjności branż - profili merytorycznych AGRO-BIO-MED-ECO-FOOD oraz opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych technologii i produktów,
 • wzrost konkurencyjności i potencjału sektora naukowego przez rozszerzenie i wzbogacenie jego oferty usług badawczych poprzez łączenie specjalistów w interdyscyplinarne zespoły naukowe,
 • zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym przez reorientację tematyki badawczej i transfer wyników prac B+R do gospodarki,
 • kreowanie trwałych i lepszych miejsc pracy oraz lepiej wykształconego personelu.

Centrum dysponuje 14 laboratoriami o łącznej powierzchni ok. 2600 m2, która może być elastycznie kształtowana w zależności od potrzeb i wielkości zespołów badawczych. Infrastrukturę laboratoryjną, specjalistyczne wyposażenie, dostęp do gazów technicznych itp. można w łatwy sposób dostosować do potrzeb i specyfiki badawczej poszczególnych grup naukowców. Ponadto w Centrum ECOTECH-COMPLEX znajdują się pomieszczenia o wysokiej czystości tzw. „clean roomy”, które mogą być wykorzystane do prowadzenia badań wymagających najwyższych standardów czystości np. z zakresu farmacji, czy biotechnologii.

Badania dotyczące zdrowia skoncentrowane są wokół unikalnego w skali światowej wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego o indukcyjności pola magnetycznego 7 Tesli do badań całego człowieka. Urządzenie to nie jest standardowym narzędziem diagnostycznym stosowanym powszechnie w placówkach służby zdrowia, a specjalistycznym tomografem do zastosowań badawczo naukowych w zakresie zaawansowanych badań mózgu i obrazowania innych obszarów anatomicznych w obrębie całego ciała. Wysokie pole magnetyczne pozwoli przede wszystkim uzyskiwać obrazy o znacznie podwyższonej rozdzielczości w stosunku do standardowych aparatów. Aparat fNMR 7T pozwala na realizację niestandardowych procedur związanych z obrazowaniem funkcji różnych obszarów mózgu w tym zaburzeń jego pracy związanych na przykład z tzw. chorobami wieku starczego, jak otępienie starcze, choroba Alzheimera, czy Parkinsona.

Aparatura stanowiąca wyposażenie Centrum umożliwia ponadto badania związane z opracowywaniem proekologicznych technologii środowiskowych, modelowaniem i prognozowaniem zmian środowiska życia człowieka, zdarzeń klimatycznych i katastrofalnych, nowoczesnych i innowacyjnych metod ochrony zdrowia oraz agrotechnologii i technologii produkcji żywności. A w szczególności możliwe będą prace nad:

 • utylizacją i recyklingiem odpadów przemysłowych,
 • utylizacją i recyklingiem odpadów przemysłowych,
 • uzyskiwaniem wysokiej jakości żywności ekologicznej i funkcjonalnej oraz - opracowywaniem nowych substancji i produktów probiotycznych,
 • ekologicznymi środkami ochrony roślin,
 • ochroną środowiska w aspekcie nowych zagrożeń (np. związanych z wydobyciem gazu łupkowego),
 • innowacyjnymi technologiami dla rolnictwa,
 • bioaktywnymi preparatami poprawiającymi jakość życia osób w podeszłym wieku i cierpiących na choroby cywilizacyjne.

ECOTECH-COMPLEX to nie tylko zaawansowane badania naukowe ale także organizowanie i prowadzenie:

 • studiów doktoranckich,
 • multidyscyplinarnych szkoleń dla przedstawicieli przemysłu,
 • specjalistycznych konferencji i seminariów z udziałem światowych liderów w obszarach tematycznych związanych z profilem naukowym Centrum,
 • działalności eksperckiej i certyfikującej.

Ponadto pracownicy Centrum oferują pomoc w uzyskiwaniu grantów i stypendiów krajowych  i zagranicznych w tym ze środków programu Horyzont 2020, FNP, NCBiR i NCN. W szczególności zapewniona będzie kompetentna pomoc w pisaniu wniosków o dofinansowanie projektów badawczych i stypendialnych oraz wskazywane będą potencjalne źródła finansowania planowanych prac badawczych i wdrożeniowych. W celu wspierania mobilności stworzonych zostało wiele programów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundację Nauki Polskiej i inne instytucje. Mobilność pracowników naukowych jest podstawą tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badań Naukowych (European Research Area), do której aspiruje Centrum ECOTECH-COMPLEX.

Oferta Centrum skierowana jest do:

 • młodych i ambitnych absolwentów studiów posiadających wizję rozwoju i nieszablonowe koncepcje badawcze,
 • producentów rolnych i firm przetwórczych zamierzających wykorzystać nowe ekotechnologie (biopaliwa, preparaty bionawożeniowe, regulatory procesów przetwórczych);
 • regionalnych producentów zainteresowanych nowymi technologiami ekstrakcji środków roślinnych;
 • przedsiębiorców, których profil działalności obejmuje: zagospodarowanie odpadów, wód kopalnianych, emisji metanu kopalnianego, produkcję ekopaliw, nowych materiałów i technologie proekologiczne;
 • innych inwestorów zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w oparciu o najnowocześniejsze technologie (producenci biopaliw, żywności ekologicznej, przetwórcy żywności, ziół i wytwórcy farmaceutyków i kosmetyków).