Publikacja pokonferencyjna

Publikacja zwraca uwagę czytelnika na rozwiązania dysfunkcjonalne występujące w obrębie publicznego prawa gospodarczego. Zawarte w książce rozważania koncentrują się na wskazaniu rozwiązań dysfunkcjonalnych wynikających z błędnych założeń systemowych lub wadliwych rozwiązań legislacyjnych. To właśnie identyfikacja takich regulacji, określenie ich przyczyn oraz wpływu, jaki mogą wywierać na praktykę stosowania prawa, a ponadto wskazanie ewentualnych sposobów eliminacji ich niepożądanych skutków może zainteresować m.in. tych, którzy uczestniczą w procesie reformy polskiego prawa gospodarczego. Istotne miejsce w prezentowanym opracowaniu zajmują również rozważania poświęcone prawnym formom działania administracji publicznej w sferze gospodarki, zagadnieniom proceduralnym oraz problematyce statusu prawnego wybranych organów, których kompetencje można wiązać z funkcjonowaniem gospodarki. Rozważania te zwracają uwagę na niezwykle istotne z punktu widzenia całej regulacji publicznego prawa gospodarczego problemy dotyczące funkcjonowania administracji gospodarczej, w tym na zagadnienia dotyczące określenia zakresu kompetencji organów, na których spoczywa zadanie szeroko rozumianej regulacji obrotu gospodarczego oraz wyposażania ich w niezbędne instrumentarium środków prawnych i prawnych form działania oraz właściwego ukształtowania procedur, w ramach których wykonują one te zadania.

Praca stanowi niewątpliwie ważne ze społecznego punktu widzenia źródło wiedzy dotyczącej dysfunkcji publicznego prawa gospodarczego, w tym:
-dysfunkcjonalności prawa gospodarczego w kontekście kształtowania ładu publicznego w Polsce;
-funkcjonalności i dysfunkcjonalności przepisów publicznego prawa gospodarczego z perspektywy kryterium wartości;
-milczenia władzy jako formy działania administracji w sprawach przedsiębiorców;
-dysfunkcjonalności publicznego prawa gospodarczego w zakresie reprywatyzacji nieruchomości w Polsce;
-dysfunkcji przepisów prawnych z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
-dysfunkcji prawa antymonopolowego;
-dysfunkcjonalności systemu ochrony złóż kopalin;
-ograniczeń w zakresie wykonywania przewozów okazjonalnych jako przykładu dysfunkcji publicznego prawa gospodarczego.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków, tj. sędziów, adwokatów i radców prawnych, zainteresuje również pracowników administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, przedsiębiorców, a także legislatorów i pracowników naukowych szkół wyższych.

Szczegóły
Seria: Monografie Prawnicze
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-812-8087-7
Liczba stron: 538
Waga: 760 g