Program konferencji

16 grudnia 2022 r.

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
9.00 – 9:30
link

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Dziekan WPiA UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UMCS
prof. dr hab. Marian Zdyb – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS  

SESJA I
9.30-11.45
link

moderator: dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) 

9.30-9.45 Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta i Paweł Grzesiewski, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Rzecznika Praw Pacjenta
Przestrzeganie praw pacjenta w dobie pandemii COVID-19

9.45-10.00 prof. zw. dr hab. Marian Zdyb (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prawo do ochrony zdrowia w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Podstawowe dylematy.

10.00-10.15 dr hab. Kinga Bączyk-Rozwadowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Bezpieczeństwo pacjenta podczas hospitalizacji 

10.15-10.30 prof. zw. dr hab. Jerzy Stelmasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Ochrona zdrowia jako element ochrony środowiska – wybrane zagadnienia administracyjnoprawne 

10.30-10.45 dr hab. Dorota Karkowska, prof. UJ (Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński)
Prawo do godnego wynagrodzenia pracowników medycznych w Polsce po 1 2022 r. - refleksja nad stanem prawnym i praktyką. 

10.45-11.00 dr hab. Paweł Fajgielski (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tajemnica lekarska i dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta – aspekty prawne 

11.00-11.15 dr hab. Beata Janiszewska (Uniwersytet Warszawski)
O sytuacji prawnej beneficjenta nieleczniczych czynności estetycznych 

11.15-11.45 - dyskusja 

11.45-12.00 - przerwa

SESJA II 

Panel 1
12.00-14.00
link

 moderator: dr hab. Anna Ostrowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

12.00-12.15 dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zdarzenia niepożądane a zasady i zakres odpowiedzialności cywilnej - stan obecny i przyszłość

12.15-12.30 dr hab. n. o zdrowiu Anna Pacian, prof. UM w Lublinie (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Globalna strategia polityki zdrowotnej 

12.30-12.45 dr hab. Anna Hrycaj (Uczelnia Łazarskiego), dr Patryk Filipiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Restrukturyzacja szpitali w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Analiza korzyści i ryzyk na podstawie studium przypadków. 

12.45-13.00 dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a jego zobowiązania 

13.00-13.15 dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Kontrowersje w projekcie ustawy o zawodzie ratownika medycznego. Zagadnienia administracyjno-prawne. 

13.15-13.30 dr Tomasz Zaborek (Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie)
Problematyka ochrony zdrowia jako obszar zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli 

13.30-14.00 dyskusja

Panel 2
12.00-14.00
link  

moderator: dr Dorota Lebowa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

12.00-12.15 dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
Chmura regulacyjna wokół aborcji

12.15-12.30 dr hab. Maria Boratyńska (Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Dysfunkcjonalność ochrony pacjenta małoletniego 

12.30-12.45 dr hab. Jolanta Pacian (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na czynność medyczną - warunki prawnej skuteczności w kontekście współczesnych wyzwań

12.45-13.00 dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Zakaz odwiedzin a kwestia ograniczeń praw pacjenta

13.00-13.15 dr Damian Kaczan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Zbieg prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych z innymi prawami pacjenta

13.15-13.30 dr Agata Przylepa-Lewak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Mediacja z pacjentem 

13.30-14.00 dyskusja  

Panel 3
12.00-14.00
link 

moderator: dr Emil Kruk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

12.00-12.15 dr Dominika Tykwińska-Rutkowska (Uniwersytet Gdański)
Prawa pacjenta a medycznie wspomagana prokreacja

12.15-12.30 dr Katarzyna Mełgieś (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Zagrożenia bezpieczeństwa farmaceutycznego – wybrane zagadnienia

12.30-12.45 dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Pozaapteczny obrót produktami leczniczymi a ochrona zdrowia

12.45-13.00 dr Katarzyna Maria Zoń (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Filia we Wrocławiu)
Jakość świadczeń zdrowotnych w stanie epidemii COVID-19 na przykładzie teleporad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (analiza sygnałów pacjentów kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta)

13.00-13.15 dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Ochrona praw pacjenta umierającego – refleksje na tle pandemii COVID-19 

13.15-13.30 mgr Monika Iżewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Prawo pacjenta do korzystania ze świadczeń zdrowotnych a przypadki odmowy udzielenia świadczenia przez lekarza

13.30-14.00 dyskusja 

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (SESJA I)
14.00 
link