Kształtowanie ładu gospodarczego w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń. Dylematy prawne

Mając na uwadze okoliczność, że współczesna gospodarka rynkowa, ujmowana w szerokiej normatywnej perspektywie, uwikłana jest w różnego rodzaju zjawiska niewystępujące w przeszłości w takim natężeniu jak obecnie, które spowodowane zostały nie tylko zmianami cywilizacyjnymi oraz postępem technicznym, ale także różnymi problemami z natury wykraczającymi poza ekonomiczne aspekty działalności gospodarczej, chociaż nie bez wpływu na nie, jak pandemie, wojny w najbliższym otoczeniu, kryzys ekologiczny, niedoskonałość prawa, jego dysfunkcjonalność oraz inne zjawiska o znaczeniu lokalnym, regionalnym i globalnym, chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kształtowanie ładu gospodarczego w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń. Dylematy prawne”.

Proponujemy następujące obszary tematyczne:
- Zagrożenia międzynarodowe i konflikty zbrojne a kształtowanie ładu gospodarczego
- Wpływ pandemii COVID-19 na działalność gospodarczą
- Wielowymiarowe przejawy kryzysu gospodarczego i pieniężnego oraz finansów publicznych
- Ochrona zasobów naturalnych w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń działalności gospodarczej
- Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i przestępstwa gospodarcze w cyberprzestrzeni
- Handel elektroniczny w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń
- Ład gospodarczy w pespektywie aktualnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego
- Ład gospodarczy w pespektywie aktualnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa w funkcjonowaniu rynku kapitałowego
- Korupcja a kształtowanie ładu gospodarczego w kontekście aktualnych wyzwań i zagrożeń
- Prywatyzacja zadań publicznych w obrębie działalności gospodarczej – wyzwania i zagrożenia
- Reglamentacja działalności gospodarczej – funkcjonalność i dysfunkcjonalność przyjętych rozwiązań i postulaty de lege ferenda
- Dysfunkcjonalność ustrojowa, prawnomaterialna i proceduralna systemu prawnego w zakresie kształtowania ładu gospodarczego itd.

Zachęcamy do poszukiwania również innych wątków badawczych związanych z tematem konferencji – z jednej strony – klasycznych, a z drugiej – nietypowych, co z pewnością wzbogaci konferencję i prowadzone w jej ramach dyskusje. Analizy mogą być podejmowane z szerokiej perspektywy naukowej.

Konferencja odbędzie się on-line, poprzez platformę MS Teams. 
Udział w Konferencji (w tym publikacja referatu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji) jest nieodpłatny.
Zgłoszenia udziału w Konferencji można dokonać za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce "zgłoszenia" do dnia 13 listopada 2022 r.

Mamy nadzieję, że referaty wygłoszone na konferencji pozwolą w różnych aspektach dokonać identyfikacji najważniejszych problemów z tym związanych oraz zrozumieć istotę dzisiejszych wyzwań i zagrożeń w tej materii, w tym także związanych z niedoskonałością prawa, a czasem jego dysfunkcjonalnością i różnymi zjawiskami patologicznymi, pamiętając o tym, że różne sfery publicznego prawa gospodarczego wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc system naczyń połączonych. Być może, przynajmniej w części uda nam się odpowiedzieć na pytanie dokąd idziemy i dokąd chcielibyśmy dojść.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i do nadsyłania artykułów.