Program konferencji

2 grudnia 2022 r. 

UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
9.00 – 9:30
link

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak – Dziekan WPiA UMCS
prof. dr hab. Leszek Leszczyński – Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UMCS
prof. dr hab. Marian Zdyb – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Naukowego Konferencji,
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA UMCS

SESJA OGÓLNA
9.30 – 12.00
link

moderator: prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak 

9.30  9.45 dr hab. Katarzyna Kokocińska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Planowanie strategiczne rozwoju w sektorze publicznym. O kształtowaniu ładu gospodarczego przez planowanie

9.45 – 10.00 prof. dr hab. Marian Zdyb (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Pozycja prawna Narodowego Banku Polskiego jako strażnika wartości pieniądza w świetle normatywnych uwarunkowań ładu gospodarczego

10.00 – 10.15 dr hab. Michał Domagała (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Bezpieczeństwo dostaw energii na rynku lokalnym w dobie kryzysu energetycznego. Zadania organów administracji publicznej

10.15 – 10.30 prof. dr hab. Mirosław Karpiuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej ze względu na (cyber)bezpieczeństwo

10.30 – 10.45 dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Zasada określoności przepisów jako element ładu gospodarczego a bezpieczeństwo prawne przedsiębiorcy

10.45 – 11.00 dr hab. Jan Olszewski, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
Nowe instrumenty prawne w zakresie ograniczania dysfunkcji w gospodarce

11.00 – 11.15 dr hab. Leszek Bielecki, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Działalność nieewidencjonowana i zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jako kontrowersje ustawy Prawo Przedsiębiorców

11.15 – 11.45 – dyskusja
11.45 – 12.00 – przerwa  

SESJA I
12.00 – 14.00
link
 

moderator: dr hab. Kamil Sikora, prof. UMCS 

12.00 – 12.15 dr hab. Helena Kisilowska, prof. UTH (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu)
Racjonalność i sprawiedliwość administracyjnych kar pieniężnych w sferze gospodarczej w okresie pandemii COViD 19

12.15 – 12.30 dr hab. Jacek Janowski, prof. PW (Politechnika Warszawska)
Zmiany prawa w perspektywie Wielkiego Resetu ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań sztucznej inteligencji

12.30 – 12.45 dr hab. Małgorzata Sieradzka, prof. UŁa (Uczelnia Łazarskiego)
Procedura zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych

12.45 – 13.00 dr hab. Krzysztof Horubski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Problem równowagi kontraktowej w umowach o zamówienia publiczne - wybrane zagadnienia

13.00 – 13.15 dr Paweł Marek Woroniecki (Uniwersytet Jagielloński)
Koncentracja przedsiębiorców a ochrona konkurencji w niestabilnej rzeczywistości gospodarczej - zagadnienia prawne

13.15 – 13.30 mgr Monika Iżewska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Działania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców na rzecz pogłębiania zaufania między przedsiębiorcami a władzą publiczną

13.30 – 14.00 – dyskusja 

SESJA II
12.00 – 14.00
link
 

moderator: dr hab. Anna Ostrowska 

12.00 – 12.15 dr hab. Ambroży Mituś, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Rola państwa i jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego

12.15 – 12.30 dr Ziemowit Cieślik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Koncepcja administracyjnego prawa gwarancyjnego - odpowiedź niemieckiej doktryny prawa publicznego na wyzwania współczesności

12.30 – 12.45 dr Lidia Katarzyna Jaskuła (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Europejski akt o wolności mediów jako element ochrony demokratycznego ładu medialnego? Uwagi wybrane

12.45 – 13.00 dr hab. Jolanta Pacian (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Sposoby przeciwdziałania korupcji funkcjonariuszy publicznych w kontekście kształtowania ładu gospodarczego

13.00 – 13.15 dr Piotr Kobylski (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu)
Problematyka ulg podatkowych. Założenia i efekty przyjęcia Polskiego Ładu  2.0.

13.15 – 13.30 mgr Magdalena Łukawska-Malicka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jako instytucja wspierająca przedsiębiorców

13.30 – 14.00 – dyskusja

SESJA III
12.00 – 14.00
link
 

moderator: dr Dorota Lebowa 

12.00 – 12.15 dr hab. Pasquale Policastro, prof. USz (Uniwersytet Szczeciński)
Zrównoważony rozwój jako teoria i praktyka przekształcania relacji między społecznościami ludzkimi a przyrodą. Nowy paradygmat konstytucjonalizmu przedstawiony w perspektywie interdyscyplinarnej

12.15 – 12.30 dr Katarzyna Mełgieś (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu)
Reglamentacja rynku produktów leczniczych - czy przyjęty model jest efektywny

12.30 – 12.45 dr Agnieszka Wołoszyn-Cichocka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Ograniczenia wolności działalności gospodarczej w stanie klęski żywiołowej – uwagi na tle projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej

12.45 – 13.00 dr Eliza Komierzyńska-Orlińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Kluczowe wartości wyrażone przez ustawodawcę w celach nadzoru bankowego na tle wartości fundamentalnych polskiego Prawa bankowego. Istota problematyki

13.00 – 13.15 dr hab. Agnieszka Żywicka, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Kształtowanie ładu gospodarczego w sferze bezpieczeństwa produktów-wyzwania i zagrożenia

13.15 – 13.30  dr hab. Svitlana Lizakowska (Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni)
Ramy prawne funkcjonowania „inicjatywy zbożowej” po inwazji rosyjskiej na Ukrainę w 2022 r.

13.30 – 13.45 mgr Damian Staniszewski (Uniwersytet SWPS)
Prawne i praktyczne aspekty funkcjonowania rad rozwoju obszaru gospodarczego

13.45 – 14.00 – dyskusja

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI (SESJA OGÓLNA)
14.00
link