Program konferencji

9:00 – rejestracja, bufet kawowy

10:00 – otwarcie konferencji
prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dziekan WPiA UMCS
Powitanie uczestników

I SESJA PLENARNA
połączone sale Allegro i Rondo , godz. 10:15–11:35

moderator: prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS)

prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS)
Dysfunkcjonalność prawa gospodarczego w kontekście kształtowania ładu publicznego w Polsce
dr hab. Katarzyna Kokocińska (UAM)
Funkcjonalność i dysfunkcjonalność przepisów publicznego prawa gospodarczego z perspektywy kryterium wartości
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. nadzw. (KUL)
Ochrona danych osobowych przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
dr Wojciech Taras (UMCS), dr Maciej Gapski (KUL)
Argument z linii orzeczniczej sądów administracyjnych jako środek łagodzenia dysfunkcjonalności publicznego prawa gospodarczego na przykładzie instytucji doręczenia decyzji administracyjnej spółce cywilnej
Dyskusja

11:35–12:00 – przerwa kawowa

II SESJA PLENARNA
połączone sale Allegro i Rondo, godz. 12:00–13:30

moderator: prof. dr hab. Marian Zdyb (UMCS)

dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. nadzw. (UJK)
O potrzebie wprowadzenia procesowej i materialnoprawnej umowy publicznej (administracyjnej) do systemu prawnych form działania administracji gospodarczej
dr hab. Leszek Bielecki, prof. nadzw. (UJK)
Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi - dysfunkcja systemu "de lege lata" w tym zakresie. Potrzeba nowej regulacji ustawowej
dr hab. Anna Haładyj (KUL)
Prawo ochrony środowiska a prowadzenie działalności gospodarczej. Dysfunkcje i implikacje
dr Łukasz Dubiński (USz)
Milczenie władzy jako forma działania administracji w sprawach przedsiębiorców
dr hab. Przemysław Polański, prof. nadzw. (Wydawnictwo C. H. Beck)
Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego z perspektywy systemu informacji prawnej Legalis
Dyskusja

13:30–14:50 – obiad

I SESJA PANELOWA
sala Allegro, godz. 14:50–16:40

moderator: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. nadzw. (KUL)

dr Anna Lichosik (UŚ)
Oferowanie instrumentów finansowych poza publicznym obrotem
dr Eliza Komierzyńska (UMCS)
Niezależność Komisji Nadzoru Finansowego. Iluzja czy rzeczywistość?
dr Katarzyna Mełgieś (KUL)
Dysfunkcje prawa czy brak egzekwowania regulacji dotyczących funkcjonowania nadzoru farmaceutycznego
mgr Anna Dorota Wiśniewska (PAN)
Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych jako przykład nieuzasadnionej ingerencji w swobodę działalności gospodarczej?
dr Wojciech Lis (KUL)
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – strażnik ochrony interesów i praw konsumentów czy organ o pozorowanych kompetencjach?
dr Agnieszka Żywicka (WSEI)
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy - funkcje i dysfunkcje - na przykładzie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
Dyskusja

II SESJA PANELOWA
sala Rondo, godz. 14:50–16:40

moderator: dr hab. Piotr Ruczkowski, prof. nadzw. (UJK)

dr Hanna Spasowska-Czarny (UMCS)
Geologiczna sekwestracja dwutlenku węgla jako sposób redukcji emisji gazów cieplarnianych
dr Sławomir Koroluk (GSW)
Instytucja gospodarki budżetowej. Przykład dysfunkcyjnej regulacji prawnej
dr Jarosław Czerw (WSEI)
Kompetencje wójtów w zakresie gospodarki komunalnej w świetle przepisów ustawy o gospodarce komunalnej – wybrane zagadnienia
mgr Sandra Sekuła-Barańska (ALK)
Dysfunkcje publicznego prawa gospodarczego na przykładzie inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych w Polsce
mgr Joanna Kunc (Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios)
Interakcja pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a przedsiębiorcą w gminnym systemie gospodarki odpadami na przykładzie wybranych gmin
dr Grzegorz Lubeńczuk (UMCS)
Ograniczenia w zakresie wykonywania przewozów okazjonalnych jako przykład dysfunkcji publicznego prawa gospodarczego
Dyskusja

 

 

 

*czas przewidziany na jedno wystąpienie to 15 minut
*organizatorzy zastrzegają sobie możliwość modyfikacji programu konferencji