Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji

Kierownik:

Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki 

Pracownicy:


Aktualne zadania badawcze:

  • zmiany systemów geomorfologicznych i ich relacje z innymi komponentami środowiska na obszarach lessowych,
  • paleogeografia bloków tektonicznych Małopolski i Górnego Śląska,
  • ocena antropogenicznego zanieczyszczenia wierzchnich warstw litosfery (gleby, osady),
  • zastosowanie technik remote sensing w badaniach archeologicznych i historycznych z wykorzystaniem narzędzi GIS,
  • ocena potencjału środowiska abiotycznego obszaru dla rozwoju turystyki (geoturystyki),
  • współczesne uwarunkowania procesów fizycznych i fizykochemicznych zachodzących w środowisku glebowym na obszarze Polski i na Spitsbergenie,
  • rekonstrukcje środowiskowe w oparciu o właściwości paleomagnetyczne,
  • ewolucja kolsko-laplandzkiego pasa mobilnego (Półwysep Kolski).

Historia:

Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji została utworzona w dniu 1 października 2019 roku w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej UMCS. Powstała z połączenia Zakładu Geologii i Gleboznawstwa oraz Pracowni Geoinformacji. Zakład Geologii i Gleboznawstwa powstał w 2018 roku w wyniku połączenia Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery oraz Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gleb. Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Ryszard Dębicki. Od 1 października 2020 roku kieruje nią prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki.

Zakład Geologii powołany został na Wydziale Przyrodniczym UMCS 11 stycznia 1946 roku. Organizatorem i pierwszym kierownikiem dr Konrad Konior. Od roku akademickiego 1951/1952 nastąpiła reorganizacja Uniwersytetu. Powołano Zespół Katedr Geografii i Geologii UMCS, a jego kierownikiem, a zarazem kuratorem Katedry Geologii, został prof. dr hab. Adam Malicki. Od 1 stycznia 1954 roku kierownictwo Katedry objął doc. dr hab. Czesław Pachucki. W 1966 roku, po śmierci prof. Pachuckiego, na kierownika Katedry (od 1970 roku Zakładu Geologii w nowej strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Ziemi UMCS), został powołany doc. dr hab. Jan Morawski. W 1991 roku kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Marian Harasimiuk. Jednocześnie do Zakładu włączona została Pracownia Map Geologicznych. W 2005 roku Zakład zmienił nazwę na Zakład Geologii i Ochrony Litosfery. Od roku 2011 Zakładem kierował dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS.

Pracownia Geograficznych Systemów Informacyjnych została utworzona w dniu 1 września 2005 roku w ramach Instytutu Nauk o Ziemi. Pod tą nazwą funkcjonowała do września 2011 roku. W październiku 2011 roku, jako Pracownia Geoinformacji, weszła w skład utworzonego Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. We wrześniu 2019 roku Pracownia została rozwiązana, a jej pracownicy zostali zatrudnieni w 3 jednostkach Wydziału: w Katedrze Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji, Katedrze Hydrologii i Meteorologii oraz w Katedrze Geomatyki i Kartografii.  Kierownikiem Pracowni, przez cały okres jej istnienia, był dr Leszek Gawrysiak.

Zakład Gleboznawstwa został utworzony (wówczas jako Katedra) w dniu 1 września 1955 roku, dzięki inicjatywie i staraniom prof. dr hab. Bohdana Dobrzańskiego, który był jej pierwszym kierownikiem w latach 1955-1964. Była to pierwsza w Polsce Katedra Gleboznawstwa powołana dla potrzeb kształcenia studentów geografii. Kolejnym kierownikiem Katedry (od 1970 roku Zakładu) Gleboznawstwa był prof. dr hab. Stanisław Uziak, który swoją funkcję pełnił w latach 1965-1996. W latach 1996-2018 kierownikiem Zakładu Gleboznawstwa (a od roku 2011 Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gleb) był prof. dr hab. Ryszard Dębicki, były pracownik Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Następnie, w latach 2018-2019 roku prof. dr hab. Ryszard Dębicki był kierownikiem Zakładu Geologii i Gleboznawstwa, powstałego z połączenia Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery oraz Zakładu Gleboznawstwa i Ochrony Gleb.


Aktualnie realizowane projekty badawcze: