Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji

Kierownik 

Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki 

Pracownicy


Aktualne tematy badawcze

  • Dynamika wybranych właściwości gleb i osadów rejonu Bellsundu (Zachodni Spitsbergen)
  • Kompleksowy monitoring środowiska przyrodniczego Roztocza Środkowego
  • Zmienność wybranych właściwości gleb poddanych procesom degradacji w Polsce SE
  • Wykorzystanie metod geofizycznych, petrograficznych, sedymentologicznych, geochemicznych i statystycznych w badaniach środowiskowych
  • Gleba jako środowisko życia
  • Teledetekcyjny monitoring procesów przyrodniczych w różnych skalach przestrzennych i czasowych
  • Wykorzystanie programów GIS do analizy zróżnicowania morfometrycznego Wyżyny Lubelskiej i Roztocza
  • Zastosowanie nowych technik pomiarowych i metod ich interpretacji w regionalnych badaniach hydrologicznych i hydrochemicznych
  • Wykorzystanie pomiarów zdalnych do modelowania i rekonstrukcji obiektów historycznych
  • Wykorzystanie georóżnorodności obszaru w turystyce

Aktualnie realizowane projekty badawcze: