Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Waldemar Kociuba

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GEOLOGII, GLEBOZNAWSTWA I GEOINFORMACJI
Telefon
+48 81 537 68 53
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akademicki 2022/2023 semestr zimowy:


KONSULTACJE 210D: poniedziałek 10:45-11:30


lub po uzgodnieniu przez BigBlueButtonBN [Wirtualny Kampus UMCS]


 


 

Adres

WNoZiGP UMCS
Al. Kraśnicka 2 D, pok. 210 D
20-718 Lublin

O sobie

Geograf, geomorfolog, badacz obszarów polarnych, od ponad 30 lat związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którego zainteresowania badawcze dotyczą współczesnego rozwoju dolin rzecznych oraz oceny geomorfologicznej odpowiedzi środowiska na postępujące zmiany klimatyczne i zdarzenia hydro-meteorologiczne o ponadprzeciętnym przebiegu. Autor ponad 100 publikacji naukowych, z których ponad połowa dotyczy badań środowiska regionów polarnych. W prowadzonych badaniach koncentruje się na geomorfologii fluwialnej i zastosowaniu teledetekcji (LiDAR, fotogrametria) do analizy zmian rzeźby terenu. Uczestnik i kierownik wypraw UMCS na Spisbergen, w trakcie których realizował nowatorskie programy badawcze. 

Moje badania koncentrują się na ilościowej i jakościowej ocenie współczesnych zmian systemów rzecznych Arktyki oraz opracowaniu i wdrożeniu nowych metod monitorowania procesów fluwialnych, jak również modelowania zachodzących w ich obrębie sprzężeń zwrotnych.

WYKSZTAŁCENIE:

2022: Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku

2016: dr habilitowany w dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplina: geografia

2013: staż naukowy na Stanford University, California, USA

2002: dr nauk o Ziemi, specjalność geografia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie “Współczesny rozwój dna doliny górnego Wieprza”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Świeca

1988-1993: mgr geografii, specjalność geografia fizyczna kompleksowa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie “Tekstura rumowisk skalnych w Tatrach”; promotor: prof. dr hab. Andrzej Henkiel

1986-1988: Politechnika Lubelska, Wydział  Mechaniczny, specjalność: górnictwo i geologia

 

ZATRUDNIENIE:

od 2022: profesor, Katedra Geologii Gleboznawstwa i Geoinformacji, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2019-2022: profesor UMCS, Katedra Geologii Gleboznawstwa i Geoinformacji, Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2016 -2019: profesor UMCS, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2015-2016: Adiunkt, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2014-2015: Asystent, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

2002-2014: Adiunkt, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1993-2002: Asystent, Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Działalność naukowa

PROFILE W MIĘDZYNARODOWYCH BAZACH NAUKOWYCH:

REALIZOWANE PROJEKTY W ZAKRESIE BADAŃ NAUKOWYCH I KOMERCJALIZACJI:

2011-2015: Kierownik projektu NCN 2011/01/B/ST10/06996 “Mechanizmy transportu fluwialnego i dostawy rumowiska do koryt rzek arktycznych o różnym reżimie hydrologicznym (Spitsbergen SW)”;

2011-2012: Lider zespołu realizującego zakup i wdrożenie precyzyjnego systemu monitoringowo-pomiarowego w ramach projektu „Rozbudowa zintegrowanego systemu monitorowania zdarzeń i zjawisk ekstremalnych w województwie lubelskim” finansowanego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 6193/IA/139/2012 z dnia 15.03.2012 r.IA-606/2012

2010-2015: Kierownik projektu POIG.01.03.02-00-082/10-00 „Objęcie europejską ochroną patentową urządzenia do pomiaru natężenia transportu rumowiska dennego w korytach rzecznych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”/Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”;

2010-2012: Wykonawca projektu MNiSW N N306 525738 „Dynamika obiegu materii w zlewni polarnej podlegającej procesom deglacjacji (Scottelva, Spitsbergen)”;

2009: Kierownik grantu zespołowego Prorektora UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej „Funkcjonowanie systemu korytowego i stokowego strefy subpolarnej w warunkach globalnych zmian klimatu”;

2006-2009: Wykonawca projektu koordynowanego przez Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich „Współczesne przemiany rzeźby Polski”:

2003-2009: Wykonawca projektu zamawianego PBZ KBN 086/PO4/2003 „Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne w Polsce i ich skutki”;

2003: Kierownik grantu Prorektora UMCS ds. Nauki „Holoceński i współczesny rozwój równi zalewowej Wieprza w rejonie Zwierzyńca w świetle analizy fotointerpretacyjnej i szczegółowych pomiarów wysokościowych”;

2002-2004: Główny wykonawca projektu KBN nr 6 PO4E 019 20 „Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i natężenia transportu fluwialnego w zlewni górnego Wieprza”.

UDZIAŁ W REALIZACJI PROJEKTÓW UE:

2018-2020: Mentor ścieżki GEOspec (opiekun merytoryczny) w projekcie "Zintegrowany UMCS" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWR.03.05.00-00-Z012/17-00

2016-2018: Mentor ścieżki GEOspec (opiekun merytoryczny) w projekcie „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER)

2010-2015: UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy; projekt nr POKL.04.01.01-00-362/10 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2015, Priorytet IV, Poddziałanie 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”; wykonawca (wykładowca, opiekun praktyk zawodowych)

WYKŁADY W OŚRODKACH MIĘDZYNARODOWYCH:

2012: Palacký University, Olomouc, Republika Czeska

 

STAŻE:

2013: Stanford University, California, Stanford Center for Professional Development; temat: program stażowo-szkoleniowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization”

1996: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Geomorfologii, Zakład Teledetekcji Środowiska, Sosnowiec; temat: Praktyczne zastosowanie metod interpretacji zdjęć satelitarnych w nauce, opiekun prof. dr hab. Jacek Jania

 

UDZIAŁ W EKSPEDYCJACH BADAWCZYCH:

2013: Kierownik XXV Wyprawy Polarnej UMCS na Spitsbergen

2012: Uczestnictwo w XXIV Wyprawie Polarnej UMCS na Spitsbergen

2011: Uczestnictwo w XXIII Wyprawie Polarnej UMCS na Spitsbergen

2010: Uczestnictwo w XXII Wyprawie Polarnej UMCS na Spitsbergen

2009: Uczestnictwo w XXI Wyprawie Polarnej UMCS na Spitsbergen

 

ORAGANIZOWANIE KONFERENCJI I PRACA W KOMITETACH NAUKOWYCH:

2018: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Członek Komitetu Naukowego XI Warsztatów Młodych Geomorfologów „Modelowanie i wizualizacja 3D form, zjawisk i procesów geomorfologicznych” Lublin, 22-24.10.2018

2017: Członek komitetu naukowego: IV Krajowa Konferencja Naukowa: Żywienie – aktywność fizyczna – promocja zdrowia – w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym, Janów Podlaski, 15–16 września 2017 r.

2016: Członek komitetu organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Od regionu geograficznego do regionu turystycznego” poświęcona jubileuszowi 60-lecia Zakładu Geografii Regionalnej i Turyzmu, 2016 Lublin.

2016: Członek komitetu organizacyjnego XXXVI Sympozjum Polarnego ‘Progress in Polar Research – New Experiences and Challenges’, 2016 Lublin.

2013: Przewodniczący komitetu organizacyjnego:  I Warsztatów Laserowego Skaningu Naziemnego „Innowacyjna technologia - nowe możliwości”

2012: Członek komitetu organizacyjnego  4th International Conference on Debris Flow 2012 Dubrovnik, member of Scientific Committee

2008: Członek komitetu organizacyjnego  International Scientific Conference: Touristic potential as a factor of regional development,

2007: Członek komitetu organizacyjnego seminarium naukowego: Environmental risk of weather hazards in Central and East Europe. Main research and application tasks, and manners of their execution,

2007: Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowego seminarium naukowego: Forecasting and risk management of flash floods in Central and Eastern Europe, organizer

 

PATENTY:

2017: Patent nr P.411801, Urząd Patentowy RP

2015: Wdrożenie urządzenia chronionego patentem PL 389882; udzielenie przez UMCS licencji na produkcję i dystrybucję firmie Geomor-Technik Sp. z o.o.

2015: Zgłoszenie patentowe nr P. 411801

2014: Patent nr EP 2333161, European Patent Office

2011: Patent nr 210267, Urząd Patentowy RP

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

2017: Indywidualna nagroda I stopnia Rektora UMCS - za osiągnięcia naukowe

2014: Srebrny Medal za Wieloletnią Służbę

2013: Laureat III edycji konkursu „Top 500 Innovators - Science, Management, Commercialization”

2013: Kierownik XXV Wyprawy Polarnej UMCS na Spitsbergen

2010: Indywidualna nagroda III stopnia Rektora UMCS

2004: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

 

CZŁONKOWSTWO W ORGANIZACJACH:

2014: European Geosciences Union

2012: Międzynarodowego Komitetu Naukowego ISAC Debris Flow 2012

2004: Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich (Członek Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2020)

 

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA:

2018-obecnie: Ekspert Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

2016-obecnie: Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) opiniujący projekty Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR)

2013: Ekspert; Authentise, NASA Ames, Mountain View, California, USA; 2013; 3D Printing Parameters Optimization, (optymalizacja parametrów druku 3D); w ramach działania czteroosobowej grupy eksperckiej opracowałem koncepcję i schemat działania algorytmu kompensującego niekorzystny wpływ czynników środowiskowych (np. klimatycznych: ciśnienie atmosferyczne, temperatura, wilgotność) na proces druku 3D, członek czteroosobowej grupy eksperckiej

2013: Panelista - przedstawiciel UMCS w panelowej dyskusji ekspertów z udziałem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej „Okrągły Stół Innowacji”; 13.02.2013 r.; Centrum Nauki Kopernik w Warszawie; w dyskusji poddałem krytyce przedstawioną przez Ministerstwo wizji powszechnej aktywizacji środowiska naukowców w Polsce w rezultacie planowanego w nowej ustawie „uwłaszczenia” twórców

2013: Panelista - zaproszony do udziału w panelowym spotkaniu laureatów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej z władzami fundacji; dyskusja na temat problemów i trudności młodych naukowcow w Polsce odbyła się 21.02.2013 r. na UMCS

EKSPERTYZY z wykorzystaniem technologii skaningu laserowego 3D:

2015: Ocena deformacji powierzchni podstawy foteli sali widowiskowej „CSK TMiFL” w Lublinie po ułożeniu parkietu

2015: Ocena kubatury wykopu pod inwestycję budowlaną przy ul. Spokojnej w Lublinie

2015: Opracowanie zintegrowanego modelu 3D sali widowiskowej LCK w Lublinie

2014: Ocena deformacji podstawy foteli i ścian sali teatralnej „CSK TMiFL” w Lublinie

2014: Ocena deformacji pionowych pięciu ścian elewacyjnych budynków „CSK TMiFL” w Lublinie

2014: Ocena deformacji ścian zewnętrznych elewacyjnych i wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych budynków

„LCK I BUM” w Lublinie

2014: Ocena deformacji pionowych ścian elewacyjnych „CSK TMiFL” w Lublinie

2014: Ocena deformacji powierzchni podstawy foteli w sali widowiskowej filharmonii „CSK TMiFL” w Lublinie

2014: Ocena deformacji powierzchni siedmiu ścian zewnętrznych elewacji budynków „CSK TMiFL” w Lublinie