Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jacek Chodorowski

dr hab. Jacek Chodorowski
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GEOLOGII, GLEBOZNAWSTWA I GEOINFORMACJI
Telefon
+48 81 537 68 96
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 • zdalne (czat MS Teams): wtorek, godz. 11:00-12:00

 • bezpośrednie (Wydział NoZiGP, pokój 213D): środa, godz. 13:30 - 14:30


 


 

Adres

pok. 213D (II piętro), al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin

O sobie

Gleboznawca, doktor habilitowany nauk o Ziemi. Urodzony w 1961 roku w Lublinie. Tam ukończył technikum oraz studia wyższe na kierunku geografia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Od 1987 roku związany naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii uzyskał w 1997 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: ”Warunki występowania i właściwości gleb z orsztynem na obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie”, której promotorem był prof. dr hab. Stanisław Uziak. Następnie, w roku 2013 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt.: „Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej”. Odbył kilka staży i warsztatów naukowych. Ważniejsze z nich to: staż naukowy w Zakładzie Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów IUNG w Puławach, warsztaty naukowe międzynarodowego projektu SOVER-SOTER w Busteni (Rumunia), staż naukowy w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie. Brał także udział w III (1988 r.) i XVI (2002 r.) Wyprawie Geograficznej na Spitsbergen organizowanej przez INoZ UMCS w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego oraz Międzynarodowej Unii Gleboznawczej (IUSS). Bierze czynny udział w pracach V Komisji Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Jest członkiem korespondentem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Należy również do Klubu Polarnego przy Polskim Towarzystwie Geograficznym. Członek Rady Społeczno-Naukowej działającej przy Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Janowskie”. Zajęcia dydaktyczne prowadzi głównie na kierunkach geografia oraz turystyka i rekreacja. Pełnił funkcję Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej. Był także członkiem Wydziałowego Zespołu Programowego ds. kierunku geografia. Uczestniczył w pracach Doktorskiej Komisji Stypendialnej dla studentów studiów doktoranckich działającej przy WNoZiPG UMCS w Lublinie.

Prywatnie interesuję się muzyką, filmem, podróżami oraz aktywnym spędzaniem czasu wolnego.


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

Geneza, klasyfikacja i kartografia gleb Polski oraz współczesnej strefy peryglacjalnej (Spitsbergen); kontekst gleboznawczy w badaniach archeologicznych (pedoarcheologia); paleopedologia; rola gleby w funkcjonowaniu obszarów zurbanizowanych (obszary miejskie) oraz przyrodniczo cennych (parki narodowe, parki krajobrazowe).

 

Granty i projekty

 • Wykonawca projektu pt.:Geneza i ewolucja zagłębień bezodpływowych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji postglacjalnej morfogenezy pokryw lessowych”.Numer projektu: NCN 2012/07/B/ST10/04164, PB-B-12-287-00-13. Kierownik projektu: dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak (WNoZiGP, UMCS w Lublinie).
 • Wykonawca projektu pt.: „Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej – studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejstocenie i ich wpływ na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych). Numer projektu: MNiSW nr 691/N-Ukraina/2010/0). Kierownik projektu: prof. dr hab.  Maria Łanczont (WNoZiGP, UMCS w Lublinie).
 • Wykonawca projektu pt.: „Kolonizacja peryferyjnych obszarów wyżyn lessowych przez społeczności wczesnorolnicze (2 poł. VI – koniec V tys. BC), na przykładzie północnego przedpola Wyżyny Sandomierskiej. Numer projektu: 2015/19/B/HS3/01720. Kierownik projektu: dr Marcin Szeliga (Instytut Archeologii UMCS).

 

Nagrody i odznaczenia

 • Zespołowa Nagroda Rektora UMCS I stopnia przyznana w 2016 roku za udział w publikacji książkowej pt.: ”Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej”. Praca zbiorowa pod redakcja M. Łanczont i T. Madeyskiej. Wyd. UMCS. Lublin 2015.
 • Indywidualna Nagroda Rektora UMCS III stopnia przyznana w roku 2018 za wyróżniającą się pracę naukową, a w szczególności za wysoko punktowany artykuł naukowy.
 • Zespołowa Nagroda Rektora UMCS III stopnia przyznana w 2019 roku za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni.
 • Srebrna Odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego przyznana przez Zarząd Główny PTG w 2019 roku.
 • Medal Złoty za Długoletnią Służbę przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w 2019 roku.

 

Wybrane publikacje

 • Melke J., Chodorowski J., 2006.  Formation of Arctic soils in Chamberlindalen, Bellsund, Spitsbergen. Polish Polar Research, vol. 27, no. 2: 119-132.
 • Bałaga K., Chodorowski J., 2006. Pollen analysis from fossil podzol soils within a dune at Kaczórki (Middle Roztocze, Poland). Acta Palaeobotanica 46(2):245-254.
 • Klimowicz Z., Melke J., Uziak S., Chodorowski J. 2008. Gleby północno-zachodniej części Ziemi Wedela Jarlsberga na tle środowiska przyrodniczego Spitsbergenu. Wydawnictwo UMCS. Lublin:87 ss.
 • Chodorowski J., 2009. Geneza, wiek oraz cechy diagnostyczne orsztynu w świetle badań gleb piaszczystych Kotliny Sandomierskiej. Rozprawa habilitacyjna. Wydawnictwo UMCS. Lublin: 132 ss.
 • Klimowicz Z., Chodorowski J., R. Dębicki, Bis M., Kokowski A., Sadowski S., 2009. Anthropogenical transformation of soil within the grave-mound. International Agrophysics. Vol. 23, nr 4: 333-341.
 • Chodorowski J., 2011. Opracowanie hasła: „Ortstein, physical properties” [in:] J. Gliński, J. Horabik and J. Lipiec (eds.) Encyclopedia of Agrophysics. Springer Press, Dordrecht Heidelberg-London-New York: page 535.
 • Chodorowski J., Melke J., Ziółek, Uziak S., 2012. The content of phosphorus in mountain meadow (polonina) soils as an indicator of past shephering activity. Ekologia (Bratislava), Vol. 31, No. 1:54-64.
 • Chodorowski J., Plak A., Pidek A., I., Dobrowolski R., 2013. Multi-proxy reconstruction of mire development in the Poręby Wojsławskie ecosystem (Sandomierz Basin, Southeastern Poland). Geochronometria 40(3):177-186.
 • Klimowicz Z., Melke J., Chodorowski J., Uziak S., Bartmiński P., 2013. Soils [in:] The geographical environment of NW part of Wedel Jarlsberg Land (Spitsbergen, Svalbard) edited by P. Zagórski, M. Harasimiuk, J. Rodzik. Wyd. UMCS. Lublin:248-271.
 • Dębicki R., Bartmiński P., Chodorowski J., Miśta T., 2013. Gleby [w:] Przyroda nieożywiona. Roztoczański Park Narodowy. Przyroda i człowiek. Red. R. Reszel, T. Grądziel. Zwierzyniec:49-52.
 • Madeyska T., Łanczont M., Hałub B., Bogucki A., Chodorowski J., Klimowicz Z., Moroczek P., 2015. Wybrane komponenty środowiska strefy pery- i metakarpackiej – obszaru badań realizowanych w projekcie „Ekumena” [w:] Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej. Praca zbiorowa pod redakcja M. Łanczont i T. Madeyskiej. Wyd. UMCS. Lublin: 23-55.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., Mroczek P., Chodorowski J., Plak A., Kiebała A., Zgłobicki W., 2015. Human-induced landscape evolution in the loess areas of Lublin Upland, E Poland: evidence from pedosedimentary archives in closed depressions. Zeitschrift für Geomorphologie, Vol. 59, Suppl. 2:155-175.
 • Plak A., Chodorowski J., Melke J., Bis M., 2015 . Influence of land use on the content of select form sof Cd, Cr, Cu, Ni and Zn in urban soils. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 24, No. 6: 2577-2586.
 • Kitowski I., Komosa A., Chodorowski J., 2015. Absorbed radiation dose from radon to the Sand Martin Riparia riparia during breeding at the sand mines in eastern Poland. International Journal of Environmental Research, 9(3): 1097-1106.
 • Dębicki R., Bilakowska K., Chodorowski J., Bartmiński P., 2015. Impact of tourism on selected properties of soils of Bukowa Góra Educational Path (Roztoczański National Park, Eastern Poland). Annales UMCS, sec. B, Vol. LXIX, 2: 69-77.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., Chodorowski J., Mroczek P., Plak A., Zgłobicki W., Kiebała A., Trzciński J., Standzikowski K., 2016. The impact of natural and anthropogenic processes on the evolution of closed depressions in loess areas. A multi-proxy case study from Nałęczów Plateau, Eastern Poland. Catena 149 (2017): 1-18.
 • Lipiec J., Świeboda R., Chodorowski J., Turski M., Hajnos M., 2017. Pore size distribution and stability of ortstein and overlying horizons in podzolic soils under forest. Geoderma 310 (2018): 138-142.
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Chodorowski J., Pidek I. A., Mroczek P., 2018: Zapis geoarcheologiczny działalności człowieka w neoholocenie w południowo-wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego (centralna Polska). Acta Geographica Lodziensia, 107, 155-173.
 • Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński S., Świtoniak  M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J., 2019. Polish Soil Classification, 6th edition – principle, classification scheme and correlations. Soil Science Annual. Vol. 70, No. 2/2019:71-97.
 • Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M.,  Mazurek R., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński S., Świtoniak  M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J.,  2019. Systematyka gleb Polski, wyd. 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Wrocław-Warszawa, ss. 292.
 • Chodorowski J., Bartmiński P., Plak A., Dębicki R., 2019. Czarnoziemy Lubelszczyzny. Soil Science Annual, Vol. 70, No. 3/2019:258-269.
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Pidek I. A., Makowiecki D., Lityńska-Zając M., 2019. Environmental Conditions of Settlement of the Danubian Communities in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland. Archaeologia Polona, vol. 57: 213-231.