Spotkanie Forum Zielonych Uniwersytetów

W dniach 3-4 sierpnia 2023 r. w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie odbyło się spotkanie Grupy roboczej Forum Zielonych Uniwersytetów (FZU), który tworzą: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

W spotkaniu przedstawicieli uniwersytetów tworzących „Forum Zielonych Uniwersytetów”udział wzięli:

Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego:
- mgr Jacek Jętczak – kanclerz UG
- dr Krzysztof Szczepaniak – dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

Ze strony Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej w Lublinie
- prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, dyrektor Centrum ECOTECH-COMPLEX oraz pełnomocnik Rektora UMCS do spraw FZU

Ze strony Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
- mgr Adriana Faraś-Bąk – z-ca kanclerza ds. Administracyjnych
- dr Wiesław Jastrzębski – dyrektor Gabinetu Rektora
- mgr Eliza Popławska-Jodko – kierownik Biura Analiz Strategicznych

Spotkanie otworzył Pan Rektor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie -
Prof. Jerzy Przyborowski, podczas którego omówiono możliwe kierunki rozwoju idei Forum Zielonych Uniwersytetów. Następnie zebrani rozpoczęli prace nad określaniem zadań, które stanowią podłoże do dalszych analiz oraz potencjalnych, wspólnych projektów.
Dyskusja koncentrowała się na następujących tematach:
1. Możliwość przeprowadzenia inwentaryzacji (audytu) pod kątem wdrożenia m. in. systemu ekozarządzania i audytu EMAS (ang. EcoManagement and Audit Scheme.
EMAS to wspólnotowy system ekozarządzania i audytu, który jest instrumentem Unii Europejskiej przeznaczonym dla przedsiębiorstw i innych organizacji, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia swojej działalności przyjaznej środowisku. EMAS jest obecnie najbardziej wiarygodnym systemem zarządzania środowiskowego. EMAS stanowi narzędzie tworzenia w organizacjach kultury zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego zarządzania dostępnymi zasobami i energią, wymagania systemu dają wytyczne, dzięki którym organizacje porządkują obowiązki w zakresie ochrony środowiska oraz optymalizują ponoszone koszty funkcjonowania.

Zebrani przedstawiciele uczelni partnerskich byli zgodni, że zadanie to jest kluczowe i zasadne w kontekście rozwoju partnerstwa „zielonych uniwersytetów,” gdyż diagnoza sytuacji, wynikająca z ww. audytu wskaże dokładne obszary kierunków dalszych prac i przyczyni się do zdefiniowania działań, które przełożą się na wymierne efekty realizacji celów zrównoważonego rozwoju.

2. Omówiono także możliwości współpracy w ramach Inicjatywy 3W (woda, węgiel, wodór). Program 3W jest inicjatywą Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kilkunastu uczelni i Sieci Badawczej Łukasiewicz, która jako jeden z celów wskazuje wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ustalono także, że dalsze prace Zespołu roboczego FZU zostaną poszerzone o specjalistów dziedzinowych w obszarze związanym z ww. zagadnieniami w celu opracowania założeń do wspólnego pilotażowego projektu, który swoim zakresem może obejmować np. zrównoważone gospodarowanie wodą, budowanie przestrzeni do tworzenia start’upów w oparciu o zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz rozpoczęcie prac studyjnych nad możliwością stworzenia wspólnego systemu certyfikacji w zakresie technologii wodorowych. Za bardzo zasadne uznano także działania na rzecz kompleksowej i profesjonalnej edukacji dostosowanej do potrzeb samorządów i podmiotów gospodarczych.
3. Zebrani przedstawiciele uczelni tworzących FZU dokonali korekty Regulaminu FZU oraz omówili kolejne działania, możliwe formy współpracy oraz wymiany doświadczeń w różnych obszarach funkcjonowania uczelni, szczególnie w kontekście wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.
4. Ważnym, punktem tego dwudniowego spotkania było także zapoznaje się z infrastrukturą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz licznymi aktywnościami tej Uczelni.
Ustalono, że kolejne spotkanie Grupy roboczej FZU odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim.

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie do grafiki głównej pochodzi z https://stock.adobe.com/

 

    Aktualności

    Data dodania
    16 sierpnia 2023