Międzynarodowa konferencja w Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS: „Zmiany klimatu i środowiska – wyzwania i inspiracje dla nauki”

W Centrum ECOTECH-COMPLEX UMCS w dniach 8-9 grudnia br. odbyła się międzynarodowa i międzydyscyplinarna konferencja naukowo-biznesowa CCE-CIS 2022 pn. „Zmiany klimatu i środowiska – wyzwania i inspiracje dla nauki”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS (CeReClimEn), z inicjatywy i pod patronatem Rektora UMCS, zgromadziło polskich i zagranicznych specjalistów z zakresu klimatologii, hydrologii, paleoekologii, zrównoważonego rozwoju oraz technologii wodorowych, a także ekspertów ze świata społeczno-biznesowego zainteresowanych wdrażaniem technologii niskoemisyjnych.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji (8 grudnia) dyrektor CeReClimEn, prof. Jan Chadam, przywitał przybyłych gości i nakreślił tematykę obrad: „Oprócz prezentacji dorobku środowiska naukowego, przewidujemy również debaty z udziałem praktyków ze środowiska biznesowego. (…) Tematami poruszanymi podczas obrad będą m.in.: rekonstrukcje klimatu i modelowanie jego zmian; społeczne, gospodarcze lub polityczne skutki modyfikacji klimatycznych, zrównoważony rozwój, transformacja energetyczna, ekologiczny transport oraz paliwa alternatywne w transporcie”.

Następnie głos zabrały osoby reprezentujące patronów wydarzenia: Bartłomiej Bałaban – członek Zarządu Województwa Lubelskiego, dr Mariusz Sagan – dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta, dr hab. Grzegorz Grzywaczewski, prof. UP – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz prof. Piotr Baranowski z Instytutu Agrofizyki PAN.

W imieniu władz naszej uczelni przemawiał Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski, inicjator wydarzenia. Powitał wszystkich zebranych w gościnnych murach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podziękował osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie konferencji. Jak zaznaczył: „Zmiany klimatu i środowiska to jeden z tych tematów, który obok sportu, polityki i pogody pojawia się w dyskusjach Polaków najczęściej. Na zmianach klimatu, tak jak na sporcie i polityce znają się wszyscy, ale tak naprawdę – mówiąc poważnie, brakuje rzeczowej, naukowej dyskusji prowadzonej na wielu płaszczyznach, takiej, która dawałaby szansę na realizację i wykreowanie pewnych scenariuszy na przyszłość dla nas wszystkich, zwłaszcza dla polityków. (…) Liczę – i jest to moje marzenie oraz nadzieja na przyszłość – że wokół Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS będziemy spotykać się przynajmniej raz w roku oraz inicjować tematy dot. zmian klimatycznych, które w moim odczuciu są jednym z najważniejszych wyzwań, ale także inspiracji dla nauki.”

Rektor UMCS podkreślił, że określenie konferencji mianem interdyscyplinarnej, naukowej, ale i biznesowej jest kluczem do tego, żeby w sposób rzeczowy dyskutować o zmianach klimatu i środowiska w szerokiej perspektywie, tak aby równie ważny głos w tej dyskusji miał  biznes i w swoich działaniach mógł wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju: „Zależy nam bowiem, aby efekty badań naukowych mogły znaleźć swoje odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej” - wyjaśniał JM.

Wśród znamienitych prelegentów znaleźli się tacy eksperci jak: przewodniczący Komutetu Nauk Geograficznych PAN prof. Marek Degórski, dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW; prof. Andrzej Mizgajski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, prof. Stefaan Poedts oraz prof. Jean Poesen z Katholieke Universiteit Leuven w Belgii/UMCS, prof. Jaco Vangronsveld z Universiteit Hasselt w Belgii/UMCS, prof. Joanna Wibig z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Wydarzenie obfitowało w niezwykle ciekawe tematy sesji plenarnych oraz wystąpień, jak np. „Pogoda słoneczna i klimat słoneczny a klimat ziemski”, rola dyplomacji naukowej w kontekście zmian klimatycznych czy cały panel biznesowy dot. zrównoważonego rozwoju biznesu. Warto dodać, że moderatorką pierwszego panelu merytorycznego pn. „Środowisko przyrodnicze a zmiany klimatu" była Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Dorota Kołodyńska. Z kolei Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. uczelni, uczestniczył wraz z dyrektorem Centrum ECOTECH-COMPLEX prof. Ryszardem Naskręckim i kierownikiem Pracowni Technologii Światłowodów UMCS drem hab. Paweł Mergo, prof. uczelni, w panelu dot. wodoru w transporcie. 

Celem konferencji było podejmowanie pogłębionej dyskusji na temat konsekwencji zmian klimatu i ich wpływu na środowisko w szerszej perspektywie – przyrodniczej, społecznej i ekonomicznej. Oprócz głównego komponentu naukowego, poświęconego prezentacji dorobku środowiska naukowego, podczas dwudniowego wydarzenia odbyły się debaty z udziałem praktyków ze środowiska biznesowego. 

Strona konferencji 

Autorka artykułu Katarzyna Skałecka, Biuro Rzecznika Prasowego UMCS
Fotografie Klaudia Olender i Bartosz Proll, Biuro Rzecznika Prasowego UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    12 grudnia 2022