Zakład Kultury Książki i Nauk Pomocniczych Bibliologii

Kierownik:
Prof. dr hab. Maria Juda - pokój 10 "stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372811 - e-mail: dyrekt@biblio.umcs.lublin.pl
 
 
Pracownicy:
Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk - pokój 124 "stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372718
Dr hab. Alicja Matczuk - pokój 11 stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372811
Dr Grażyna Piechota - pokój 25 "stary" budynek Wydziału Humanistycznego - telefon (081) 5372706
 
Pracownicy emerytowani:
Dr hab. Antoni Krawczyk prof. nadzw. UMCS
 

Prowadzone badania:
Badania koncentrują się wokół trzech obszarów. Jednym z nich są dzieje kultury dawnej książki (rękopiśmiennej i drukowanej) w wymiarze powszechnym i krajowym. Uwaga skoncentrowana jest przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących dziejów ruchu wydawniczego w dawnej Polsce, dziejach księgozbiorów historycznych na obszarze Rzeczypospolitej i poza jej granicami, roli i znaczeniu książki w procesie alfabetyzacji społeczeństwa staropolskiego, a także zjawisk związanych z kulturą wydawniczą i bibliofilstwem.

Badania pracowników Zakładu odnoszą się również do historii, teorii i metodyki polskich bibliografii specjalnych (dziedzinowych, regionalnych, osobowych). Podnoszą też zagadnienia dotyczące roli i znaczenia bibliografii w kontekście naukowym, kulturowym i społecznym. Obok problemów o charakterze teoretycznym podejmowane są działania o charakterze praktycznym, których wymiernym efektem są bibliografie osobowe, zagadnieniowe i lokalne.

W obszarze zainteresowań badawczych pozostają też tematy odnoszące się do historii nauki, dotyczące astronomii starożytnej i wczesnonowożytnej, metod obserwacji astronomicznych, związków między obserwacjami i teorią, dziejów instrumentów astronomicznych oraz Księżyca w nauce i kulturze różnych epok. Badaniom poddawane są też związki między historią nauki a historią kultury, relacje „nauki przyrodnicze versus nauki humanistyczne” w przeszłości i obecnie, wpływ wiedzy przyrodniczej i ścisłej na twórców literatury oraz popularyzacja nauki.

Istotne miejsce zajmuje również edytorstwo źródeł bibliologicznych oraz do dziejów nauki na przestrzeni wieków.