Koło Naukowe Infobrokeringu i Nowych Technologii "InfoHunters"

 
Cele Koła: 
 1. Rozwijanie zainteresowań naukowych oraz poszerzanie wiedzy studentów z zakresu informacji w e-społeczeństwie;
 2. Promowanie działalności Wydziału Humanistycznego oraz kierunków studiów prowadzonych w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS;
 3. Prowadzenie badań oraz wspieranie inicjatyw z zakresu infobrokeringu;
 4. Popularyzacja świadomości społecznej z zakresu gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego, praktycznego zastosowania nowych technologii i usług
  w środowisku cyfrowym;
 5. Integracja i aktywizacja środowiska studenckiego do działania naukowego, badawczego
  i społecznego;
 6. Wspieranie członków Koła w ich samokształceniu i prowadzonej działalności;
 7. Wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze naukowym, kulturalnym, medialnym, edukacyjnym i biznesowym przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa informacji
  i wiedzy.