Architektura informacji - studia 1 stopnia

Kierunek Architektura informacji został wyróżniony Certyfikatem i Znakiem Jakości „Studia z Przyszłością” w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego Studia z Przyszłością.

 

 Zapisz się na studia tutaj

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek:

Architektura informacji, I stopień [6 sem.], stacjonarne

Specjalności:

B1: Publikowanie cyfrowe i sieciowe

B2: Architektura systemów informacyjnych

Obszary kształcenia:

Nauki humanistyczne

Profil kształcenia:

Ogólnoakademicki

Forma studiów: 

stacjonarne

 

Absolwent kierunku posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z nauk społecznych stanowiących podstawę dla podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu architektury informacji, informatologii i komunikacji wizualnej. Legitymuje się m.in. umiejętnościami: projektowania przestrzeni informacyjnych poprzez zastosowanie m.in.: analizy, selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych, opracowywania systemów wyszukiwawczych; projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego dla mediów tradycyjnych i cyfrowych; prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej.

Absolwent uzyskuje również profesjonalną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie jednego z dwóch bloków przedmiotów specjalistycznych:

Absolwent specjalizacji Publikowanie cyfrowe i sieciowe legitymuje się wiedzą na temat współczesnej kultury piśmiennej, liternetu i rynku wydawniczego oraz dotyczącą edytorstwa naukowego, technicznego i elektronicznego, zasad redagowania i fotoedycji tekstów, grafiki komputerowej, designu i typografii publikacji.  Potrafi określić rolę komunikacji piśmiennej w różnych epokach, warunkach społeczno-kulturalnych i geopolitycznych oraz przemiany na rynku wydawniczo –medialnym w zakresie wytwarzania, dystrybucji i użytkowania treści piśmienniczych. Posiada umiejętność konstruowania i redagowania różnych typy dokumentów (tradycyjnych i cyfrowych) pod kątem ich cech treściowych, strukturalnych, estetycznych i funkcjonalnych z zastosowaniem zasad i narzędzi poligrafii oraz edytorstwa.

Absolwent specjalizacji Architektura systemów informacyjnych legitymuje się wiedzą dotyczącą grafiki informacyjnej, sieci semantycznych, baz danych, rzeczywistości rozszerzonej (AR), zasobów Internetu  i systemów informacyjnych, zasad pozycjonowania serwisów internetowych, projektowania i oceny systemów i usług informacyjnych, procesów eksploracji danych oraz metod data mining. Potrafi pozycjonować serwisy internetowe, projektować, analizować, oceniać systemy i usługi informacyjne, stosować w praktyce języki znaczników i standardy metadanych z wykorzystaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi.

Zdobyta wiedza i kompetencje pozwolą absolwentowi kierunku znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie występuje projektowanie, budowanie zasobów informacyjnych, rozwijanie i zarządzanie systemami informacyjnymi – w administracji samorządowej i państwowej, biznesie, mediach, bibliotekach, wydawnictwach, księgarniach (tradycyjnych i elektronicznych), różnego typu instytucjach kulturalnych, edukacyjnych i innych zajmujących się gromadzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji. W grę wchodzą takie zawody jak: architekt informacji,  projektant baz danych, projektant stron internetowych, menedżer serwisu internetowego, menedżer zbiorów cyfrowych, specjalista od zarządzania informacją, bibliotekarz, wydawca, księgarz,  infobroker, operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie, tester użyteczności aplikacji i inne. 

Studia przygotowują do kontynuacji nauki na studiach II stopnia, prowadzonych na kierunkach humanistycznych i pokrewnych, tak przez uczelnie krajowe jak i zagraniczne.

Zapisz się na studia tutaj