Architektura informacji - studia 2 stopnia

Zapisz się na studia tutaj

Kierunek
Architektura informacji
Stopień studiów
studia II stopnia
Forma studiów
studia stacjonarne
Profil kształcenia
ogólnouniwersytecki
Wydział
Wydział Humanistyczny
Obszar kształcenia
Nauki humanistyczne i nauki społeczne

Zasady kwalifikacji na kierunek

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów (do wyczerpania limitu miejsc). Dokumenty należy złożyć po rejestracji internetowej, w miejscu i czasie określonym w terminarzu, osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Opis

Kierunek Architektura informacji kładzie nacisk na teoretyczne i praktyczne aspekty Information Resorce Management (czyli tworzenia, przetwarzania i zarządzania zasobami informacyjnymi). Program studiów uwzględnia również kwestie dotyczące aplikacji mobilnych, Internetu, zasobów typu big data, linked data etc. Moduł przedmiotów fakultatywnych umożliwia zdobycie wiedzy odnoszącej się do zjawisk i procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, m. in. języka mediów społecznościowych, kultury języka w pracy architekta informacji, manipulacji wiedzą i informacją, kultury informacyjnej. Studia adresowane są do osób gotowych twórczo łączyć wiedzę i umiejętności humanistyczne i społeczne z kompetencjami cyfrowymi. Program kształcenia nastawiony jest na kształtowanie unikatowych kompetencji informacyjnych, poszukiwanych na rynku pracy. Studia przygotowują do kontynuacji nauki w szkołach doktorskich.

W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak:

 • Architektura informacji przekazów medialnych,
 • E-marketing w działalności informacyjnej,
 • Analiza, interpretacja i wizualizacja danych,
 • Architektura systemów identyfikacji wizualnej,
 • Systemy informacyjne i komunikacyjne w organizacjach,
 • Biały wywiad informacyjny,
 • Bezpieczeństwo informacji,
 • Kultura informacyjna,
 • Manipulowanie wiedzą i informacją w dziejach,
 • Druk 3D,
 • Eyetracking,
 • Aksjologia mediów,
 • Infografika przekazów informacyjnych,
 • Aplikacje mobilne,
 • Kontrola publikacji – jej dzieje, formy i narzędzia,
 • Gatunki informacji prasowej,
 • Media społecznościowe.

Sylwetka Absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą współczesnych przemian kulturowych, wyzwań stojących przed społeczeństwem informacji i wiedzy.
 • Zna zagadnienia z zakresu diagnozowania, oceny i opisu potrzeb i zachowań informacyjnych oraz metody i formy pracy z różnymi kategoriami odbiorców informacji.
 • Ma pogłębioną wiedzę dotyczącą kompleksowej problematyki związanej z architekturą przekazów medialnych, systemów informacyjnych i komunikacyjnych w organizacjach, analizy, interpretacji i wizualizacji danych, systemów identyfikacji wizualnej oraz bezpieczeństwa informacji.
 • Zna metody, techniki i narzędzia pozyskiwania, digitalizacji i wizualizacji danych wykorzystywanych w analizie i ocenie jakości systemów informacyjnych.
 • Ma wiedzę odnoszącą się do problemów badawczych nauki o informacji.
 • Zna i rozumie ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowania prowadzenia działalności informacyjnej.
 • Zna i rozumie zasady stosowania narzędzi i strategii marketingowych w prowadzeniu usług i zasobów informacyjnych.
 • Zna i rozumie problemy związane z językiem mediów społecznościowych i kulturą języka w pracy architekta informacji.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent będzie mógł pracować w zawodach:

 • architekt informacji
 • projektant baz danych
 • projektant stron internetowych
 • menedżer serwisu internetowego
 • menedżer zbiorów cyfrowych
 • infobroker
 • operator systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie i urzędzie
 • tester użyteczności aplikacji
 • wydawca
 • księgarz

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach oraz innych organizacjach zajmujących się planowaniem i realizowaniem polityki informacyjnej, zdobywaniem, przetwarzaniem i organizacją informacji,
 • repozytoriach cyfrowych,
 • firmach gromadzących i przetwarzających informację,
 • jednostkach administracji publicznej i państwowej,
 • placówkach informacyjnych,
 • mediatekach,
 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych,
 • portalach i serwisach internetowych,
 • mediach społecznościowych,
 • firmach zajmujących się analizą mediów i Internetu,
 • a także prowadzić własną działalność na rynku usług informacyjnych.

Architektura informacji zajmuje się budową i zarządzaniem m.in. takimi systemami informacyjnymi jak: biblioteka (tradycyjna i cyfrowa), repozytorium naukowe, kurs e-learning, serwis/portal/wortal WWW (np. sklep internetowy, strona firmy, urzędu, uczelni, medium internetowe), książka tradycyjna i hipertekstowa książka cyfrowa, internetowy rozproszony podręcznik, systemy CMS, a także typowo biznesowe systemy CRM, ERP i BI.

Wydział Humanistyczny oferuje studentom możliwość udziału w:

 • Samorządzie Studentów
 • Studenckich Kołach Naukowych
 • Programie ERASMUS
 • Programie MOST
 • doradztwie edukacyjnym i zawodowym prowadzonym przez Biura Karier UMCS

Zapisz się na studia tutaj