Zakład Informatologii

Kierownik:
Dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS
- pokój 14 „nowy” budynek Wydziału Humanistycznego,
tel. (081) 5372607; kom. 600 328 792

Pracownicy:
Dr Renata Malesa - pok. 21 „stary” budynek Wydziału Humanistycznego,
tel. (081) 5375469
Dr Sebastian D. Kotuła - pokój 12 „stary” budynek Wydziału Humanistycznego,
Dr Kamil Stępień - pokój 12 „stary” budynek Wydziału Humanistycznego, e-mail: kamil.stepien@umcs.pl

 
Prowadzone badania:
Badania statutowe Zakładu Informatologii – temat: Zarządzanie informacją i wiedzą

Realizowana tematyka badań:

- Polska humanistyka w cyfrowej rzeczywistości (Zbigniew Osiński)

cele: analiza tendencji rozwojowych w polskich naukach humanistycznych pojawiających się na skutek rewolucji informatycznej i informacyjnej; analiza pojawiania się humanistycznych obszarów badawczych w Sieci oraz efektywności metod i technik prowadzenia badań i komunikacji naukowej w obszarze humanistyki, bazujących na zasobach i usługach internetowych;

planowane efekty naukowe i praktyczne: ustalenie prawidłowości rozwoju humanistyki opartej na zasobach Internetu; ustalenie nowych obszarów badawczych oraz efektywności metod i technik badań humanistycznych w cyfrowej rzeczywistości;

- Bibliometria i webometria w realiach humanistyki (Zbigniew Osiński)

cele: analiza przydatności wskaźników i narzędzi bibliometrycznych i webometrycznych do badania i oceny stanu humanistyki;

planowane efekty naukowe i praktyczne: ustalenie przydatności bibliometrii i webometrii do takich celów jak: ocena dorobku badaczy i instytucji naukowych zajmujących się badaniami humanistycznymi, przygotowanie i realizacja procesu badania różnorodnych problemów z dziedziny humanistyki;

- Historia i współczesność komunikacji społecznej (Piotr Tafiłowski)

Cele: badania nad technikami, systemami i narzędziami komunikacji społecznej na przestrzeni dziejów (oralność-piśmienność-„digitalność”); badania nad dynamiką procesów komunikacyjnych oraz ich ewolucji

Planowane efekty naukowe: poszerzenie wiedzy z zakresu sposobów komunikowania i kanałów przesyłania informacji w społeczeństwie oraz zmian zachodzących w tym zakresie;

- Jakość w działalności biblioteki naukowej (Renata Malesa)

cele badania: poznanie w jakim stopniu biblioteki naukowe Lubelszczyzny uwzględniają potrzeby użytkowników oraz światowe standardy dotyczące jakości w planowaniu swojej działalności, szczególnie w obszarze przestrzeni wirtualnej i usług zdalnych

planowane efekty: poszerzenie wiedzy dotyczącej znajomości zasad działania bibliotek naukowych oraz wykorzystanie wyników badań w działalności dydaktycznej i naukowej;

- Katalogi bibliotek polskich – problemy automatyzacji i komputeryzacji  (Renata Malesa)

cele badania: poznanie w jakim stopniu komputeryzacja bibliotek wpłynęła na zmianę sposobu organizacji i opracowania zbiorów bibliotecznych, zasad i przyczyn wyboru określonych formatów danych, przemian w budowie katalogów bibliotecznych oraz ich przystosowania do potrzeb współczesnego użytkownika

planowane efekty: przygotowanie rozprawy habilitacyjnej, poszerzenie wiedzy dotyczącej standardów opracowania zbiorów, wykorzystanie wyników w działalności dydaktycznej

- Repozytoria instytucjonalne a biblioteki cyfrowe (Renata Malesa)

cele badania: poznanie polskich i światowych trendów w zakresie działalności repozytoriów instytucjonalnych oraz ich korelacji  z bibliotekami cyfrowymi

planowane efekty: poszerzenie wiedzy oraz poczynienie ustaleń terminologicznych dotyczących w/w zakresu, wykorzystanie wyników w działalności dydaktycznej – przygotowanie projektu biblioteki/ repozytorium lokalnej organizacji

-Książka w sieci internetowej (Sebastian Kotuła)

cele: identyfikacja sposobów funkcjonowania cyfrowych postaci książek w przestrzeni cyfrowo-sieciowej;

planowane efekty naukowe i praktyczne: odpowiedź na pytanie na ile Internet wykazuje paralele ze spuścizną kultury książki, tj. w jakim stopniu wzorowany jest na dorobku kultury książki, a przez to i w jakim stopniu sam wpływa na książkę; zidentyfikowanie cyfrowych postaci książek obecnych w sieci internetowej oraz sposobów funkcjonowania książek w sieci.

- Technologie open source (Sebastian Kotuła)

cele badań: analiza roli i miejsca otwartego oprogramowania w procesach informacyjnych odbywających się przy udziale Internetu;

planowane efekty naukowe i praktyczne: rozwój teorii i poszerzenie wiedzy z zakresu technologii open source w kontekście działalności bibliotecznej i informacyjnej;

- Projekt digitalizacji kwartalnika literackiego „Akcent” (Kamil Stępień)

cele badań: stworzenie cyfrowej kopii kwartalnika literackiego „Akcent”,

planowane efekty naukowe i praktyczne: zdecydowana poprawa dostępności do publikowanych w kwartalniku treści dzięki specjalnej wirtualnej platformie;

- Sposoby wizualizacji treści tworzonych kolektywnie w środowisku sieciowym na przykładzie blogosfery (Kamil Stępień)

cele badań: analiza możliwości prezentacji informacji tekstowej w sposób graficzny, za pomocą obrazów;

planowane efekty naukowe i praktyczne: wiedza przedstawiająca możliwości wizualizacji tekstu;

- Możliwości wizualizacji tekstu zdigitalizowanych numerów kwartalnika literackiego „Akcent” (Kamil Stępień)

cele badań: wykazanie nowych, poza językowych i literaturoznawczych walorów tekstów publikowanych w sieci WWW na przykładzie „Akcentu”, stworzenie sieci powiązań hipertekstowych i zbudowania relacji rangowej słów kluczowych przypisanych do wybranych artykułów, stworzenie mechanizmu wyszukiwania treści tekstowych, zbudowanie systemu graficznej prezentacji treści tekstowej;

planowane efekty naukowe i praktyczne: stworzenie platformy, na której będzie przedstawiona graficzna wizualizacja treści tekstowych kwartalnika „Akcent”;

 - Fotografia w środowisku bibliotecznym i sieciowym. Interpretacja, opis, wyszukiwanie (Kamil Stępień)

cele badań: wzrost znaczenia rangi fotografii jako źródła informacyjnego; podkreślenie dynamicznego przyrostu fotografii w przestrzeni internetowej i bibliotecznej; określenie sposobu opisu i wyszukiwania; wykazanie inicjatyw i projektów bazujących na społecznym indeksowaniu (tagowaniu) fotografii;

planowane efekty naukowe i praktyczne: zaproponowanie spójnego modelu opisu fotografii; stworzenie klucza semantycznego do interpretacji fotografii.

 - Problematyka prawna w prowadzeniu działalności informacyjnej i bibliotecznej (Lidia Jarska)

cele: analiza stanu i ewolucji rozwiązań prawnych regulujących prowadzenie działalności informacyjnej;

planowane efekty naukowe i praktyczne: określenie wpływu określonych rozwiązań prawnych na jakość działalności informacyjnej oraz dostępność zasobów informacji i wiedzy;

- Ochrona wizerunku w Internecie (Lidia Jarska)

cele: analiza prawnych aspektów ochrony wizerunku osoby, firmy i instytucji w Internecie;

planowane efekty naukowe i praktyczne: określenie wpływu określonych rozwiązań prawnych na możliwości ochrony wizerunku w Internecie;

- Polska literatura naukowa w Internecie – rozwój i prawne aspekty zjawiska (Lidia Jarska)

cele: analiza działań podejmowanych przez naukowców, którzy starają się swoje prace udostępniać jak najszerszemu gronu odbiorców, nie tylko w środowisku naukowym oraz szans i barier stwarzanych w tym zakresie przez rozwiązania organizacyjne, technologiczne i prawne;

planowane efekty naukowe i praktyczne: określenie tendencji rozwojowych oraz barier zjawiska upubliczniania prac naukowych w Internecie;