Biblioteka, Książka, Informacja i Internet - 16-17 października 2014 r.

W dniach 16-17 października 2014 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego odbyła się zorganizowana przez nasz Instytut konferencja naukowa "Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2014".  

Podczas obrad dokonany został przegląd stanu badań naukowych i rozwiązań praktycznych w wielu obszarach tematycznych. Referaty traktowały o tendencjach rozwojowych współczesnej humanistyki, roli repozytoriów instytucjonalnych oraz portali dla pracowników naukowych w upowszechnianiu wyników badań. Przedmiotem konferencyjnych rozważań było również miejsce książki elektronicznej w systemie biblioteczno-informacyjnym szkoły wyższej, funkcje OPAC w bibliotece akademickiej, multimedialne biblioteki cyfrowe, kolekcje cyfrowe dla dzieci i młodzieży jako narzędzie edukacji informacyjnej. Przedmiotem refleksji referentów była komunikacja w dobie nowych mediów, idea open source oraz wyszukiwanie obrazu i wyszukiwanie obrazem w przestrzeni internetowej. Prelegenci poruszali także problematykę grywalizacji w bibliotekach, wykluczenia cyfrowego, kształcenia akademickiego w dziedzinie bibliologii i informatologii, publikowania w serwisach dziennikarstwa obywatelskiego oraz wykorzystania technologii mobilnych w dostępie do zasobów cyfrowych.
 
Program konferencji obejmował 22 referaty, wygłoszone przez przedstawicieli ośrodków naukowych i bibliotek w Polsce. Swoją obecnością zaszczycili nas pracownicy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Referaty zaprezentowali też goście z bibliotek naukowych: Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Referaty wygłosili również pracownicy naszego Instytutu oraz student kierunku informacja w e-społeczeństwie. Z naukowymi konstatacjami i rozmyślaniami korespondowała prezentacja firmy FunMedia z Wrocławia, poświęcona programom darmowej nauki języka angielskiego w bibliotekach.
 
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem lubelskiego środowiska bibliotekarskiego; na obrady licznie przybyli pracownicy bibliotek naukowych i publicznych Lublina i Lubelszczyzny. W poszczególnych sesjach uczestniczyli też studenci informacji naukowej i bibliotekoznawstwa, informacji w e-społeczeństwie oraz nowo utworzonego kierunku informatologia stosowana. 
 
Zaprezentowane wystąpienia zostaną opublikowane w recenzowanej monografii. Interesujące referaty ukazały najnowsze wyniki badań oraz dynamiczny rozwój bibliologii i informatologii, a ich wysłuchanie z pewnością stanowić będzie inspiracje do kolejnych dociekań i refleksji naukowych. Dziękujemy Uczestnikom i Gościom oraz wyrażamy nadzieję równie owocnego spotkania za 2 lata, na kolejnej konferencji z cyklu „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji na naszym profilu na Facebooku.
 
mgr Lidia Jarska