Statut

 

MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA SZTUKI LUDOWEJ
SEKCJA POLSKA

S T A T U T


I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, CHARAKTER STOWARZYSZENIA

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej Sekcja Polska” i stanowi składnik Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (Internationale Organisation fűr Volkskunst) określanej skrótem IOV, współdziałającej z UNESCO.

§ 2

Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej – Sekcja Polska, zwana dalej „Polską Sekcją IOV” jest:

 1. organizacją pozarządową pożytku publicznego,
 2. stowarzyszeniem społeczno-naukowym i artystycznym w zakresie kultury ludowej.

§ 3

Terenem działania Polskiej Sekcji IOV jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jej władz jest miasto Lublin.

§ 4

Polska Sekcja IOV jest zarejestrowana na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach, posiada osobowość prawną oraz działa zgodnie z konstytucyjnym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Polska Sekcja IOV może organizować na terenie kraju swoje oddziały i zespoły problemowe.

§ 6

Polska Sekcja IOV używa pieczęci podłużnej z napisem „Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej Sekcja Polska” z adresem.

§ 7

Polska Sekcja IOV może używać odznaki organizacyjnej obrazującej glob ziemski z napisem „IOV” oraz papieru firmowego z nazwą Organizacji w językach: polskim i obcych stosowanych oficjalnie przez UNESCO.

§ 8

Sekcja IOV opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 9

Polska Sekcja IOV działa głównie w zakresie:

 1. zachowania oraz popularyzacji kultury ludowej,
 2. rozwoju nauki i edukacji kulturalnej,
 3. dążenia do zachowania pokoju i przyjaźni między narodami.

§ 10

Do szczegółowych celów Polskiej Sekcji IOV należy:

 1. dążenie do zachowania, pielęgnowania oraz utrwalania polskiej kultury ludowej we wszystkich jej przejawach;
 2. popularyzowanie polskiej kultury ludowej i wiedzy o niej wśród dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych w kraju, w tym wspieranie realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów edukacji kulturalnej;
 3. promocja i popularyzacja polskiej kultury ludowej za granicą, w tym wśród ludności pochodzenia polskiego;
 4. popularyzacja kultury ludowej innych narodów w Polsce i wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych funkcjonujących w Polsce;
 5. popieranie badań w zakresie kultury ludowej oraz udział w rozpowszechnianiu ich wyników w kraju i za granicą;
 6. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów z zakresu kultury ludowej oraz wspieranie udziału polskich badaczy kultury ludowej w międzynarodowych imprezach naukowych za granicą;
 7. popieranie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych oraz informacji i sprawozdań z badań nad kulturą ludową;
 8. pomoc w tworzeniu, rozwijaniu i umacnianiu zespołów folklorystycznych, zwłaszcza małych, autentycznych kapel oraz zespołów śpiewaczych i tanecznych, a także wspieranie działalności autentycznych twórców ludowych;
 9. organizowanie i wspieranie udziału polskich zespołów folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach i przeglądach oraz wymiany z zagranicznymi zespołami folklorystycznymi;
 10. organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej kadry instruktorskiej i naukowo-badawczej.

§ 11

Polska Sekcja IOV realizuje swoje cele przez:

 1. pozyskiwanie na członków IOV specjalistów związanych z nauką o kulturze ludowej, praktyków działających na rzecz jej zachowania, pielęgnowania i popularyzowania oraz osób i instytucji wspierających cele i zadania IOV;
 2. tworzenie oddziałów terenowych i komisji problemowych IOV oraz wspieranie ich działań w zakresie szerzenia założeń programowych IOV;
 3. współdziałanie z instytucjami i stowarzyszeniami polskimi w popularyzacji polskiej kultury ludowej w kraju i za granicą oraz kultury ludowej innych narodów w Polsce;
 4. współdziałanie z uniwersytetami oraz innymi szkołami wyższymi i instytucjami naukowo- badawczymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury ludowej mającymi na celu:
  – inicjowanie tworzenia zespołów badawczych i wspieranie badań,
  – pomoc w dokumentacji badań oraz współpracę w ich eksponowaniu i popularyzacji,
  – współpracę w organizacji konferencji naukowych, seminariów, odczytów i prelekcji,
  – wspólne działania w zakresie publikowania wyników badań oraz ich popularyzacji
  – w kraju i za granicą,
  – pomoc w nawiązaniu kontaktów i wymianie pracowników naukowych z zagranicznymi
  ośrodkami badań nad kulturą ludową;
 5. organizowanie i wspieranie międzynarodowych konferencji naukowych oraz sympozjów krajowych z udziałem uczestników zagranicznych i publikowanie ich wyników;
 6. współorganizowanie i wspieranie krajowych oraz regionalnych przeglądów i festiwali folklorystycznych – zwłaszcza małych, autentycznych zespołów muzycznych, śpiewaczych i tanecznych oraz ekspozycji, wystaw i targów wytworów wszystkich dziedzin sztuki ludowej;
 7. organizowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany zespołów folklorystycznych oraz grup twórców ludowych, instruktorów, ekspertów, badaczy i działaczy społecznych zajmujących się kulturą ludową;
 8. merytoryczna i organizacyjna współpraca z Sekretariatem Generalnym IOV, międzynarodowymi komisjami IOV i narodowymi sekcjami IOV w innych krajach;
 9. gromadzenie środków materialnych (subwencji, składek członkowskich, dochodów z imprez, fundacji, darowizn itp.) na realizację celów IOV.

III. CZŁONKOSTWO

§ 12

Członkami Polskiej Sekcji IOV mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne.

§ 13

Członkowie Polskiej Sekcji IOV dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 14

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna – pełnoletni obywatel RP – posiadająca zdolność do czynności prawnych, uznająca cele IOV i akceptująca jej Statut, zajmująca się praktycznie, naukowo lub organizacyjnie kulturą ludową oraz czynnie wspierająca działalność Polskiej Sekcji IOV.

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością IOV i deklarująca pomoc rzeczową lub finansową na rzecz IOV.

§ 16

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna będąca członkiem zwyczajnym, szczególnie zasłużona w rozwoju działalności IOV. Godność członka honorowego nadaje i może cofnąć Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) IOV na wniosek Prezydium Polskiej Sekcji IOV. Członkowie honorowi zwolnieni są od płacenia składki członkowskiej.

§ 17

Członka zwyczajnego i wspierającego – zarówno osobę fizyczną, jak też osobę prawną – przyjmuje Prezydium Polskiej Sekcji IOV lub jego Rada Wykonawcza na podstawie pisemnej deklaracji wspieranej rekomendacją przynajmniej jednego zwyczajnego aktywnego członka IOV.

§ 18

Członek-osoba prawna działa w Polskiej Sekcji IOV za pośrednictwem swojego przedstawiciela zwyczajnego członka IOV.

§ 19

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. biernego i czynnego wyboru do władz Sekcji,
 2. brania udziału w zebraniach Sekcji i uczestniczenia w różnych przejawach jej działalności,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Sekcji.

§ 20

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. aktywnie uczestniczyć w życiu i pracach Sekcji,
 2. popierać cele IOV i przestrzegać postanowień Statutu,
 3. opłacać regularnie (corocznie) składkę członkowską.

§ 21

Członkowie wspierający mają te same prawa i obowiązki co członkowie zwyczajni z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego przy wyborze władz.

§ 22

Członkostwo wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Prezydium Sekcji,
 2. skreślenia z ewidencji członków przez Prezydium Sekcji z powodu nie wywiązywania się z obowiązków członka, a szczególnie za zaleganie ponad rok z opłatą składki członkowskiej,
 3. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Rozjemczego za działalność sprzeczną z celami IOV,
 4. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
 5. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną,
 6. śmierci członka.

Skreślenia lub wykluczenia z listy członków Polskiej Sekcji IOV dokonuje Prezydium, a odwołanie od tej decyzji rozpatruje Sąd Rozjemczy.

IV. WŁADZE SEKCJI

§ 23

Nadrzędnymi władzami dla Polskiej Sekcji IOV są:

 1. Zgromadzenie Generalne IOV,
 2. Rada Dyrektorów IOV,
 3. Komitet Wykonawczy Rady Dyrektorów IOV,
 4. Dyrektor Regionalny IOV na Europę Centralną i Wschodnią.

§ 24

Władzami Polskiej Sekcji IOV są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Sekcji,
 2. Prezydium Sekcji,
 3. Rada Wykonawcza,
 4. Komisja Kontrolno-Rewizyjna,
 5. Sąd Rozjemczy.

§ 25

Kadencja wszystkich władz Polskiej Sekcji IOV trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej 25 % osób uprawnionych do głosowania.

§ 26

Władzom Polskiej Sekcji IOV przysługuje prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji; liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać ⅓ liczby osób pochodzących z wyboru.

§ 27

Zebrania władz Polskiej Sekcji IOV dla ważności podejmowania uchwał wymagają obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków władz, a ich uchwały – z wyjątkami określonymi w Statucie – zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub tajnym.

§ 28

Członkowie wszystkich władz Sekcji pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 29

 1. Najwyższą władzą Polskiej Sekcji IOV na terenie kraju jest Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).
 2. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 30

 1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków (delegatów) uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów) w drugim terminie.
 2. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybiera się gdy liczba członków zwyczajnych przekroczy 120 osób. Na każdych 5 członków wybierany jest jeden delegat. Czas ich kadencji trwa cztery lata.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) należy:

 1. podejmowanie uchwał dotyczących zadań i kierunków działalności Sekcji w oparciu o wytyczne władz nadrzędnych IOV,
 2. rozpatrywanie wniosków władz Sekcji i jej członków,
 3. rozpatrywanie sprawozdań Prezydium Sekcji, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego,
 4. udzielanie absolutorium Prezydium Sekcji na wniosek Komisji Kontrolno-Rewizyjnej,
 5. wybór członków Prezydium Sekcji, Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Sądu Rozjemczego,
 6. uchwalanie zmian Statutu,
 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Polskiej Sekcji IOV i przewodniczącego honorowego Polskiej Sekcji IOV na wniosek Prezydium Sekcji.

§ 32

 1. Prezydium Sekcji składa się z 11-15 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).
 2. Prezydium Sekcji wybiera ze swego grona Radę Wykonawczą w składzie: przewodniczący, 2 wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik oraz 1-2 członków.
 3. Posiedzenie Prezydium odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku.

§ 33

Do kompetencji Prezydium Sekcji należy:

 1. realizacja statutowych celów Polskiej Sekcji IOV i uchwał Walnego Zgromadzenia,
 2. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów),
 3. wybór Rady Wykonawczej,
 4. zatwierdzanie rocznych planów pracy, budżetów i sprawozdań,
 5. podejmowanie uchwał o tworzeniu i rozwiązywaniu oddziałów terenowych,
 6. powoływanie komisji problemowych,
 7. podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Sekcji,
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Członków,
 9. ustalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej wykorzystywania.

§ 34

 1. Bieżącą działalnością Sekcji kieruje Rada Wykonawcza, której posiedzenia odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Do kompetencji Rady Wykonawczej należy w szczególności:

1) realizacja bieżących celów IOV określonych w Statucie,
2) utrzymywanie bieżących kontaktów z Sekretariatem Generalnym IOV, sekcjami
narodowymi IOV i współpraca z innymi podmiotami za granicą zajmującymi się kulturą
ludową,
3) utrzymywanie bieżących kontaktów z krajowymi instytucjami, organizacjami i stowarzy-
szeniami zajmującymi się kulturą ludową i wspierającymi jej popularyzację,
4) bieżące kierowanie komisjami problemowymi Sekcji IOV, terenowymi oddziałami Sekcji
i kontakty z krajowymi członkami IOV,
5) utrzymywanie bieżących kontaktów z krajowymi i terenowymi władzami politycznymi
i administracyjnymi oraz reprezentowanie Sekcji na zewnątrz – Sekcję reprezentują:
przewodniczący i sekretarz Rady Wykonawczej,
6) gromadzenie środków na działalność Sekcji i dysponowanie nimi,
7) inne działania bieżące wynikające ze Statutu Sekcji.


§ 35

 1. W ramach Polskiej Sekcji IOV mogą być tworzone stałe i doraźne komisje problemowe i zespoły naukowe.
 2. Komisje problemowe i zespoły naukowe mają na celu realizację celów IOV; zakres ich działalności określają regulaminy uchwalone przez Prezydium Sekcji.
 3. Komisje problemowe i zespoły naukowe podlegają bezpośrednio Radzie Wykonawczej Sekcji.
 4. W pracach komisji problemowych i zespołów naukowych mogą brać udział także osoby niebędące członkami IOV.

§ 36

 1. Komisja Kontrolno-Rewizyjna składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów), jest ona powołana do przeprowadzania kontroli działalności Prezydium i Rady Wykonawczej Sekcji.
 2. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Kontrolno-Rewizyjna działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).

§ 37

 1. Sąd Rozjemczy składa się z 3-5 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) i działa zgodnie z uchwalonym przez nie regulaminem.
 2. Sąd Rozjemczy wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Sąd Rozjemczy rozpatruje spory między członkami władz Sekcji oraz między członkami IOV.

JEDNOSTKI TERENOWE

§ 38

 1. Prezydium Polskiej Sekcji IOV może powoływać terenowe Oddziały Członków IOV.
 2. Oddział może być utworzony jeżeli zrzeszać będzie co najmniej 15 członków zwyczajnych IOV zamieszkałych na terenie działalności tego Oddziału.
 3. Do zadań Zarządu Oddziału należy prowadzenie działalności statutowej na swoim terenie.
 4. Władzami Zarządu są:
  1) Zgromadzenie Członków Oddziału,
  2) Zarząd Oddziału w liczbie 3-5 osób, w tym: przewodniczący, sekretarz i skarbnik, który wybiera Zgromadzenie Członków Oddziału w głosowaniu jawnym lub tajnym, jeżeli zażąda tego co najmniej 25% osób uprawnionych do głosowania.
 5. Zarząd Oddziału może dokonać kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji w ilości nie większej niż ⅓ liczby osób pochodzących z wyboru.
 6. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
  1) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z założeniami statutu,
  2) zwoływanie Zgromadzenia Członków Oddziału,
  3) realizacja zadań przekazanych przez Radę Wykonawczą Sekcji.
 7. Zarząd Oddziału reprezentuje jego przewodniczący.
 8. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów i nabierają ważności po zatwierdzeniu przez Radę Wykonawczą Sekcji.

VI. MAJĄTEK SEKCJI

§ 39

Dla realizacji celów statutowych IOV Polska Sekcja IOV może posiadać majątek nieruchomy i ruchomy oraz fundusze.

§ 40

Na majątek Polskiej Sekcji IOV składają się:

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. dotacje i subwencje,
 3. darowizny,
 4. dochody z działalności statutowej,
 5. inne dochody.

§ 41

 1. Polska Sekcja IOV może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy wyłącznie działalności statutowej Sekcji.
 2. Pisma dotyczące aktów woli, zobowiązań i spraw majątkowych w imieniu Prezydium Sekcji podpisują: przewodniczący lub wiceprzewodniczący oraz skarbnik na podstawie uchwały Prezydium lub Rady Wykonawczej.
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i prowadzenia rachunkowości określa regulamin uchwalony przez Prezydium Polskiej Sekcji IOV.

VII. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SEKCJI

§ 42

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) Sekcji większością głosów co najmniej połowy członków (delegatów) uprawnionych do głosowania, a dokumenty w tej sprawie podpisują przewodniczący i sekretarz Sekcji.

§ 43

Uchwałę o rozwiązaniu Polskiej Sekcji IOV podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów członków (delegatów) uprawnionych do głosowania po uprzednim porozumieniu się z Sekretarzem Generalnym IOV.

§ 44

Uchwała o rozwiązaniu Polskiej Sekcji IOV określa jednocześnie sposób przeprowadzenia jej likwidacji oraz przeznaczenia majątku.

Niniejszy jednolity tekst Statutu Polskiej Sekcji IOV powstał w wyniku uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Sekcji IOV w dniu 16 Maja 2015 roku nowelizującej Statut Polskiej Sekcji IOV z października 2003 roku.