Kierunki działalności

KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ SEKCJI IOV

  1. Pozyskiwanie nowych członków, zwłaszcza młodych, członków zespołów folklorystycznych, studentów, nauczycieli, pracowników nauki, placówek muzealnych itp.
  2. Tworzenie oddziałów terenowych celem aktywizowania jak największej liczby członków oraz włączenia terenowych środowisk twórczych w obszar działalności polskiej sekcji narodowej i inicjatyw pozapolskich.
  3. Tworzenie komisji problemowych pozwalających na pełniejsze wykorzystanie potencjału merytorycznego członków.
  4. Udzielanie pomocy zespołom folklorystycznym w przygotowaniu do wymiany krajowej i międzynarodowej.
  5. Zwiększenie aktywności i inicjatyw merytorycznych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim, światowym.
  6. Stymulowanie badań naukowych z problematyki mieszczącej się w założeniach statutowych IOV, np. w zakresie prac licencjackich, magisterskich, doktorskich, publikacji oraz organizacji cyklicznych seminariów, konferencji i warsztatów w polskich placówkach naukowych.
  7. Wzmocnienie przesłania ideowego IOV i UNESCO poprzez honorowy patronat konferencji, festiwali, targów sztuki ludowej itp.
  8. Czynny udział w formach organizacyjnych – konferencjach, kongresach, sympozjach, spotkaniach specjalistów centralnego kierownictwa IOV, w komisjach problemowych, też udział ekspercki na szczeblu UNESCO, centralnym i innych sekcji narodowych.
  9. Podjęcie szerszej współpracy ze stowarzyszeniami i instytucjami o podobnym profilu, działającymi w obszarze szeroko rozumianej kultury ludowej (np. PTL, STL, towarzystwa regionalne, Polska Sekcja CIOFF itp.).
  10. Stworzenie elektronicznej platformy komunikacyjnej (informacyjnej i bazowej) w wersji dwujęzycznej: polskiej i angielskiej.

Kierunki planowanej działalności PS IOV w kadencji 2015-2019, a w niektórych zakresach w krótszym czasie, wynikają głównie ze statutu IOV, ale także z propozycji zgłoszonych przez Członków Sekcji w ankietach indywidualnych przed Walnym Zgromadzeniem, jak również z naszych dotychczasowych doświadczeń. Mają one charakter ogólny, kierunkowy, wymagający konkretyzacji w planowaniu działalności przez poszczególne podmioty IOV (oddziały, zespoły problemowe, indywidualnych członków; tak ! - również przez nich).
Z treści i charakteru powyższych kierunków działalności wynika konieczność gruntownego przemyślenia na etapie doboru treści, ich zakresu, wykonawców, okresu i sposobów realizacji, przewidywanych form podsumowania i sposobów popularyzacji wyników. Naszym zdaniem każdy wspomniany podmiot IOV (także każdy Członek) powinien znaleźć dla siebie konkretne zadanie do realizacji - konkretne, realne, możliwe do wykonania, przynoszące określony wynik przydatny dla IOV i dające wykonawcy satysfakcję. Wówczas nie będzie podstaw do utyskiwań Członków (często sygnalizowanych), iż wybrane przez nich struktury organizacyjne ograniczają się do zbierania składki członkowskiej. Oczywiście, widzimy dużą rolę w realizacji powyższych zadań również dla wybranych członków Prezydium i Rady Wykonawczej PS IOV oraz ich struktur terenowych. Podejmujemy świadomie powyższe zadania, głównie w zakresie sugerowania kierunków działań, konsultacji i doradztwa w ich realizacji, czasem konkretnej pomocy (temu m.in. będzie służyć uruchamiana strona internetowa jako płaszczyzna wymiany doświadczeń). Korzystajmy z niej w obydwu kierunkach, np. w zakładkach: Aktualności, Głos mają Członkowie IOV, Pytania i odpowiedzi. Bardzo czekamy na głosy naszych Członków na stronie internetowej PS IOV.

Oprac. A. Brzozowska-Krajka