Misja

Polska Sekcja IOV działa głównie w zakresie: zachowania oraz popularyzacji kultury ludowej, rozwoju nauki i edukacji kulturalnej, dążenia do utrwalania pokoju i przyjaźni między narodami.

Do szczegółowych celów Polskiej Sekcji IOV należy:

  1. dążenie do zachowania, pielęgnowania oraz utrwalania polskiej kultury ludowej we wszystkich jej przejawach;
  2. popularyzowanie polskiej kultury ludowej i wiedzy o niej wśród dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych w kraju, w tym wspieranie realizacji szkolnych i pozaszkolnych programów edukacji kulturalnej;
  3. promocja i popularyzacja polskiej kultury ludowej za granicą, w tym wśród ludności pochodzenia polskiego;
  4. popularyzacja kultury ludowej innych narodów w Polsce i wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych funkcjonujących w Polsce;
  5. popieranie badań w zakresie kultury ludowej oraz udział w rozpowszechnianiu ich wyników w kraju i za granicą;
  6. organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów z zakresu kultury ludowej oraz wspieranie udziału polskich badaczy kultury ludowej w międzynarodowych imprezach naukowych za granicą;
  7. popieranie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji naukowych oraz informacji i sprawozdań z badań nad kulturą ludową;
  8. pomoc w tworzeniu, rozwijaniu i umacnianiu zespołów folklorystycznych, zwłaszcza małych, autentycznych kapel oraz zespołów śpiewaczych i tanecznych, a także wspieranie działalności autentycznych twórców ludowych;
  9. organizowanie i wspieranie udziału polskich zespołów folklorystycznych w międzynarodowych festiwalach i przeglądach oraz wymiany z zagranicznymi zespołami folklorystycznymi;
  10. organizowanie i popieranie wymiany międzynarodowej kadry instruktorskiej i naukowo-badawczej.

Statut PS IOV