Jak zostać członkiem IOV Polska?

I. PRZYGOTOWANIE DO CZŁONKOSTWA

Serdecznie witamy wszystkich kandydatów na członków Polskiej Sekcji IOV, zarówno na członków zwyczajnych, jak też na członków wspierających. Bardzo się cieszymy ze wzrostu liczby członków naszej polskiej rodziny miłośników tradycyjnej kultury ludowej.
Przygotowując się do członkostwa w IOV należy uczynić kilka kroków poprzedzających sam akt podjęcia takiej decyzji i formalnego złożenia odpowiednich dokumentów.

Po pierwsze – należy zastanowić się nad motywacją naszych działań na rzecz zachowania, ochrony i popularyzacji kultury ludowej w społeczeństwie.

Po drugie – zastanowić się czy mamy wystarczającą orientację w celach, formach i środkach oraz o zasięgu działalności Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV), a także o funkcjonowaniu, aktualnych celach i kierunkach działania Polskiej Sekcji IOV. Źródłem informacji mogą być aktywni członkowie PS IOV, a przede wszystkim Statut PS IOV oraz zakładki tematyczne ze strony internetowej, np. z cz. I zakładki „Członkowie PS IOV” (Statut o członkach PS IOV) i w zakładce „IOV Polska dziś” – podzakładki: „Misja”, „Komisje problemowe” i „Zespoły naukowe”.

Po trzecie – kandydat powinien:

  • zdecydować, o który rodzaj członka IOV będzie się ubiegał: „zwyczajnego”, czy„wspierającego”;
  • pobrać ze strony internetowej odpowiedni formularz, wypełnić go, wydrukować dwustronnie, podpisać, dołączyć do niego wymagane załączniki i wysłać do PS IOV na adres podany w formularzu.

Uwaga! Kandydaci na obydwa rodzaje członkostwa obowiązkowo dołączają pisemną referencję o kandydacie co najmniej jednego aktywnego zwyczajnego członka PS IOV, zaś kandydat na członka wspierającego-osoba prawna (zespół, instytucja) dodatkowo dołącza pisemną zgodę zwyczajnego aktywnego członka IOV na reprezentowanie go jako przyszłego członka wspierającego w PS IOV). W praktyce referentem i pełnomocnikiem kandydata na członka wspierającego będącego osobą prawną może być ta sama osoba (np. kierownik zespołu, czy pracownik instytucji kandydującej do IOV), oczywiście jeżeli jest aktywnym członkiem zwyczajnym IOV. Prośby o przyjęcie do IOV bez wspomnianych załączników nie będą rozpatrywane.

II. PROCEDURA PRZYJĘCIA NA CZŁONKA IOV

Przewodnicząca i sekretarz Rady Wykonawczej, po otrzymaniu dokumentacji i zapoznaniu się ze stanem jej formalnego przygotowania (prawidłowym wypełnieniem formularza deklaracji przez kandydata i pozytywną treścią załączników), przedkładają sprawę wraz z dokumentacją do rozpatrzenia przez Prezydium Polskiej Sekcji IOV, bądź przez Radę Wykonawczą Polskiej Sekcji IOV i podjęcia uchwały w sprawie członkostwa kandydata.

Rada Wykonawcza powiadamia pisemnie nowego członka o przyjęciu w poczet członków Polskiej Sekcji IOV oraz o wysokości obowiązującej go składki członkowskiej i sposobie jej opłacania, a także o gotowości podjęcia statutowych obowiązków członkowskich.

Zgodnie z rozporządzeniem nowych władz IOV World regulowanym przez nowy Statut IOV World uchwalony podczas Zgromadzenia Ogólnego IOV (General Assembly), które odbyło się w dn. 10-12 listopada 2016 w Bergamo (Włochy), członkiem IOV jest tylko ten, kto wypełnia podstawowy wymóg statutowy organizacji, czyli ma opłaconą składkę członkowską w sekcji narodowej, do której należy. Tylko opłacona składka daje możliwość czynnego uczestnictwa w konferencjach, festiwalach i innych zgromadzeniach organizowanych przez władze centralne IOV i Komisje działające w ramach IOV World oraz poszczególne sekcje narodowe, pozwala na posługiwanie się logo organizacji.

Wysokość rocznej składki członkowskiej dla sekcji narodowych Europy Centralnej i Wschodniej, w tym Polski w obecnej kadencji władz IOV World (lata 2016-2020) wynosi:

10 €  dla członków indywidualnych   - 45 zł, od r. 2022 – 50 zł

20 €  dla małych grup do 8 osób    - 90 zł, od r. 2022 – 100 zł

50 € dla zespołów powyżej 8 osób   - 225 zł, od r. 2022 – 250 zł

75 € dla międzynarodowych festiwali, instytucji, muzeów   - 340 zł, od r. 2022 – 375 zł  [uwaga: jeśli zespół w określonym roku jest jednocześnie organizatorem międzynarodowego festiwalu opłaca tylko składkę festiwalową]

5 € dla młodych członków (do 35 roku życia włącznie)  - 23 zł, od r. 2022 – 25 zł

Prosimy pamiętać, iż w przypadku funkcjonowania w danym kraju sekcji narodowej, a  dotyczy to m.in. Polski, nie istnieje inna opcja opłacania składki członkowskiej jak tylko przez Sekcję narodową, która prowadzi  całościową ewidencję członkówi pozostaje w ścisłym kontakcie z Sekretarzem Generalnym IOV oraz dyrektorem finansowym IOV World.

 

Zespół do Spraw SI PS IOV