Jak zostać członkiem IOV Polska?

I. PRZYGOTOWANIE DO CZŁONKOSTWA

Serdecznie witamy wszystkich kandydatów na członków Polskiej Sekcji IOV, zarówno na członków zwyczajnych, jak też na członków wspierających. Bardzo się cieszymy ze wzrostu liczby członków naszej polskiej rodziny miłośników tradycyjnej kultury ludowej.
Przygotowując się do członkostwa w IOV należy uczynić kilka kroków poprzedzających sam akt podjęcia takiej decyzji i formalnego złożenia odpowiednich dokumentów.

Po pierwsze – należy zastanowić się nad motywacją naszych działań na rzecz zachowania, ochrony i popularyzacji kultury ludowej w społeczeństwie.

Po drugie – zastanowić się czy mamy wystarczającą orientację w celach, formach i środkach oraz o zasięgu działalności Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej (IOV), a także o funkcjonowaniu, aktualnych celach i kierunkach działania Polskiej Sekcji IOV. Źródłem informacji mogą być aktywni członkowie PS IOV, a przede wszystkim Statut PS IOV oraz zakładki tematyczne ze strony internetowej, np. z cz. I zakładki „Członkowie PS IOV” (Statut o członkach PS IOV) i w zakładce „IOV Polska dziś” – podzakładki: „Misja”, „Komisje problemowe” i „Zespoły naukowe”.

Po trzecie – kandydat powinien:

  • zdecydować, o który rodzaj członka IOV będzie się ubiegał: „zwyczajnego”, czy„wspierającego”;
  • pobrać ze strony internetowej odpowiedni formularz, wypełnić go, wydrukować dwustronnie, podpisać, dołączyć do niego wymagane załączniki i wysłać do PS IOV na adres podany w formularzu.

Uwaga! Kandydaci na obydwa rodzaje członkostwa obowiązkowo dołączają pisemną referencję o kandydacie co najmniej jednego aktywnego zwyczajnego członka PS IOV, zaś kandydat na członka wspierającego-osoba prawna (zespół, instytucja) dodatkowo dołącza pisemną zgodę zwyczajnego aktywnego członka IOV na reprezentowanie go jako przyszłego członka wspierającego w PS IOV). W praktyce referentem i pełnomocnikiem kandydata na członka wspierającego będącego osobą prawną może być ta sama osoba (np. kierownik zespołu, czy pracownik instytucji kandydującej do IOV), oczywiście jeżeli jest aktywnym członkiem zwyczajnym IOV. Prośby o przyjęcie do IOV bez wspomnianych załączników nie będą rozpatrywane.

II. PROCEDURA PRZYJĘCIA NA CZŁONKA IOV

Przewodnicząca i sekretarz Rady Wykonawczej, po otrzymaniu dokumentacji i zapoznaniu się ze stanem jej formalnego przygotowania (prawidłowym wypełnieniem formularza deklaracji przez kandydata i pozytywną treścią załączników), przedkładają sprawę wraz z dokumentacją do rozpatrzenia przez Prezydium Polskiej Sekcji IOV, bądź przez Radę Wykonawczą Polskiej Sekcji IOV i podjęcia uchwały w sprawie członkostwa kandydata.

Rada Wykonawcza powiadamia pisemnie nowego członka o przyjęciu w poczet członków Polskiej Sekcji IOV oraz o wysokości obowiązującej go składki członkowskiej i sposobie jej opłacania, a także o gotowości podjęcia statutowych obowiązków członkowskich.

Ponadto informujemy, że decyzją Walnego Zgromadzenia Członków z 16 maja 2015 r. do końca 2016 r. członków Polskiej Sekcji IOV obowiązywać będzie wysokość składki członkowskiej uchwalonej w 2002 r. Oto jej roczna wysokość: od pracującego członka zwyczajnego – 20 zł, od emeryta oraz od studenta i doktoranta niepracującego – 10 zł, natomiast od członków wspierających, czyli od małych zespołów śpiewaczych i muzycznych po 30 zł, zaś od dużych zespołów tanecznych z kapelą i od instytucji po 50 zł. Niewątpliwie w PS IOV przez wiele lat składka zdewaluowała się, jest bardzo niska i powinna być podwyższona. Aktualnie w Centrali IOV od członka zwyczajnego rocznie wynosi ona 25 USD lub 20 €, a od członków wspierających znacznie więcej. W Polsce w organizacjach pozarządowych od członka zwyczajnego wynosi rocznie około kilkudziesięciu złotych. Powinna więc być skorygowana także w PS IOV. Wysokość składki członkowskiej na dalsze lata ma być m. in. przedmiotem obrad Światowego Zgromadzenia Generalnego IOV (IOV World General Assembly), które odbędzie się w listopadzie 2016 r. we Włoszech. W praktyce do końca 2016 r. nie będzie więc zmian.

Zespół do Spraw SI PS IOV