Oddziały

ODDZIAŁY TERENOWE PS IOV

WPROWADZENIE

Zakładka „Odziały terenowe” nie zawiera w tej chwili konkretnych informacji, gdyż Polska Sekcja IOV oddziałów terenowych jeszcze nie ma. Sygnalizujemy w niej jednak, że - zgodnie ze Statutem Polskiej Sekcji IOV § 38 - tworzenie terenowych oddziałów jest możliwe, a nawet jest pożądane.

Oddziały umożliwiają realizację statutowych zadań IOV w mniejszych grupach niż zbiorowość krajowa, dają taką możliwość w mniejszych, kilkunastoosobowych zespołach w całym kraju na obszarach o mniejszych odległościach, np. regionalnych lub wojewódzkich. Umożliwiają więc dużą aktywizację i samoaktywizację statutową członków, wyzwalając wśród nich wiele twórczych inicjatyw i pomysłów bardzo trudnych, a często wprost niemożliwych, do realizacji przez Prezydium lub Radę Wykonawczą Sekcji z jej odległej siedziby. Funkcjonowanie oddziałów terenowych umożliwi też skupienie się Prezydium Sekcji bądź jej Radzie Wykonawczej głównie na działalności strategicznej i organizacyjno-koordynacyjnej, a tym samym ułatwi im lepsze współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się polską kulturą ludową oraz sprawniejsze kierowanie działalnością Sekcji w skali kraju i świata.

Tworzenie terenowych oddziałów PS IOV w 2016 roku jest więc dla Polskiej Sekcji IOV sprawą priorytetową. O jej znaczeniu sygnalizowaliśmy w pismach informacyjnych do Członków (nr 1 i nr 2) przed Walnym Zgromadzeniem Członków PS IOV w maju 2015 r. i piśmie nr 3/2015 informującym o wynikach Walnego Zgromadzenia. Do tworzenia oddziałów terenowych PS IOV zachęcała też Przewodnicząca PS IOV prof. dr hab. Anna Brzozowaka-Krajka w okolicznościowym piśmie do Członków PS IOV w grudniu 2015 r. Te sugestie i prośby zamierzamy w krótkim czasie skonkretyzować, zwracając się do szczególnie aktywnych Członków PS IOV w województwach i regionach, z prośbą o podjęcie się funkcji koordynatorów przygotowań do utworzenia oddziałów. Będziemy też bardzo wdzięczni osobom, które z własnej inicjatywy podejmą się tej ważnej funkcji.

Z powyższą inicjatywą ściśle wiąże się pozyskiwanie kandydatów na nowych Członków PS IOV. W dużym stopniu decyduje ona o możliwości utworzenia oddziału, gdyż najniższa liczba członków niezbędna do utworzenia oddziału wynosi 15 członków zwyczajnych, a każdy nowy kandydat na członka wypełniając deklarację powinien dołączyć pisemną rekomendację zwyczjnego aktywnego Członka PS IOV popierającą kandydata. Szczegóły tej procedury są przedstawione szerzej w „Statucie PS IOV” i w zakładce „Członkowie PS IOV” strony internetowej.

 

Prezydium PS IOV i Zespół do Spraw SI PS IOV