Zaproszenie na konferencję "Festiwale, konkursy, przeglądy a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego"

Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Zarząd Główny, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Lublinie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy współudziale Towarzystwa Kultury Teatralnej Ziemi Lubelskiej zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej

Festiwale, konkursy, przeglądy  a ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

która odbędzie się w Lublinie w dniach 7 – 8 grudnia 2017 roku. 


Konferencja, na którą serdecznie Państwa zapraszamy, ma na celu przedstawienie generalnych problemów związanych z rozpoznaniem funkcji festiwali, przeglądów i konkursów w aspekcie zapisów Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku. Festiwale, przeglądy i konkursy – w pełnej ich różnorodności – czynimy przestrzenią naszych zainteresowań naukowych, definiując je jako miejsce wymiany treści kulturowych i jako warunek zrównoważonego rozwoju poprzez wzajemne edukowanie się, inspirowanie oraz nieustanne uczenie się tolerancji,  poszanowania dla wszelkich przejawów kultur lokalnych i regionalnych, etnicznych i narodowych, środowiskowych i subkulturowych.  Konferencja ma mieć wymiar interdyscyplinarny, dlatego zaproszenie kierujemy do kulturoznawców, socjologów, etnologów, antropologów, folklorystów, etnomuzykologów czy pedagogów oraz wszystkich badaczy i animatorów kultury, którzy w swojej pracy zajmują się – zarówno teoretycznie, ale także praktycznie – problematyką ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.  Interesują nas festiwale, przeglądy, konkursy związane z różnymi dziedzinami, w których przejawia się niematerialne dziedzictwo kulturowe. Przypomnijmy, że w rozumieniu Konwencji UNESCO z 2003 roku dziedzinami tymi są przekazy ustne, tradycje muzyczne, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne (np. obrzędy doroczne, rodzinne, folklor dziecięcy i in.), wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata (np. tradycyjne sposoby gospodarowania) oraz wiedza i umiejętności związane z rzemiosłem artystycznym (w tym np. kulinaria, często będące przedmiotem konkursów czy festiwali) (zob. art. 2 Konwencji).  
 
Proponujemy następujące przykładowe zakresy tematyczne konferencji: 

 • Festiwale – pojęcie, terminologia, teoria, historia, przemiany;
 • Festiwale, przeglądy i konkursy jako forma ochrony dziedzictwa niematerialnego w myśl Konwencji UNESCO z 2003 roku (?);
 • Metodologia i metodyka badań festiwalologicznych;
 • Próby typologii festiwali, przeglądów i konkursów;
 • Cechy i funkcje festiwali oraz ich rola w ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego;
 • Dla kogo są festiwale? Badanie publiczności festiwalowej;
 • Niematerialne dziedzictwo kulturowe modelowane przez festiwal, przegląd, konkurs: selekcja, eliminacja, kreacja;
 • Festiwale, przeglądy i konkursy jako przestrzeń aktywności społeczności lokalnej  i współpracy międzyśrodowiskowej;
 • Tworzenie reprezentacji grupowej i sposoby manifestowania tożsamości grupowej;
 • Festiwal jako forma promocji miejsca, grupy, idei;
 • Estetyka przestrzeni festiwalowej;
 • Ochrona czy kreacja? Zagadnienia związane ze sposobami rejestracji i dokumentacji festiwali;
 • Lekcja dziedzictwa niematerialnego? Walory edukacyjne festiwalu.  

 
Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu prosimy przesyłać do 15 czerwca 2017 r. na adres mailowy dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS (mail: K_Smyk@wp.pl).

W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji otrzymają Państwo do 10 lipca 2017 r.  Obrady konferencji odbędą się w gmachu Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a.  Konferencja jest włączona w program odbywającego się w UMCS 27. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” – imprezy o charakterze interdyscyplinarnym, której celem jest popularyzacja kultury tradycyjnej, głównie muzycznej, poprzez współczesne jej interpretacje. Uczestnicy konferencji otrzymują zaproszenia na wydarzenia Festiwalu (www.mikolajki.folk.pl).  Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 250 zł, przeznaczoną na dofinansowanie kosztów druku materiałów konferencyjnych, kolację pierwszego dnia konferencji i serwis kawowy. Dojazd na miejsce obrad, noclegi i wyżywienie uczestnicy opłacają samodzielnie. Organizatorzy zapewnią miejsce wspólnego obiadu w barku w gmachu humanistyki.  Przewidujemy druk materiałów pokonferencyjnych w recenzowanej monografii wieloautorskiej w serii Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce i jego ochrona.  Serdecznie zapraszamy!  
 
 
Komitet Organizacyjny Konferencji   

dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin, TKT Ziemi Lubelskiej (K_Smyk@wp.pl)
dr Anna Weronika Brzezińska  Zarząd Główny PTL, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM (awbrzez@amu.edu.pl) 
dr Mariola Tymochowicz  Zakład Kultury Polskiej UMCS, PTL o/Lublin (mariolate@wp.pl)  
 
 
Konferencję dotychczas patronatem objęli:

Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN
Międzynarodowa Organizacja Sztuki Ludowej (IOV) Sekcja Polska
Stowarzyszenie Twórców Ludowych Zarząd Główny

Patronat medialny:

KulturaLudowa.Pl

Pismo Folkowe

muzykatradycyjna.pl
 
  

  Aktualności