Porozumienie Polskich Festiwali Folkloru

W dniu 26 lutego 2022 odbyło się w Poznaniu II spotkanie Porozumienia Polskich Festiwali Folkloru, to nowa inicjatywa Polskiej Sekcji IOV. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie PPFF miało miejsce w Warszawie 20 listopada 2021 w siedzibie Ludowego Zespołu Artystycznego SGGW „Promni” im. Zofii Solarzowej.

Pierwsze spotkanie miało na celu przedstawienie zainteresowanym nowej inicjatywy powstającej pod opieką IOV Sekcja Polska - POROZUMIENIA POLSKICH FESTIWALI FOLKLORU jej założeń i celów PPFF. To była także okazja do opracowania Listu Intencyjnego kierowanego do wszystkich zainteresowanych środowisk i promocji nowej inicjatywy IOV Sekcja Polska.

Gospodarzami drugiego spotkania byli mgr Marzenna Biegała-Howorska – Kierownik Artystyczny Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej „Poligrodzianie” oraz mgr Piotr Witaszczyk – Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji IOV ds. Zespołów Folklorystycznych i Festiwali, zaś przedstawicielem z ramienia Prezydium i Rady Wykonawczej PS IOV - przewodnicząca PS IOV prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka.

Głównym celem spotkania było podpisanie Listu Intencyjnego – założycielskiego przez zainteresowanych współpracą i wymianą doświadczeń a także powołanie Rady Porozumienia. Potrzeba integracji środowisk organizatorów polskich festiwali folkloru i sztuki ludowej zgromadziła wielu obserwatorów z których 20 przedstawicieli festiwali w Polsce a także 6 instytucji i stowarzyszeń postanowiły przyłączyć się do nowo powstającej inicjatywy i wspólnie powołać Porozumienia Polskich Festiwali Folkloru.

Powstanie PPFF stało się faktem, tym samym jest to obecnie największa grupa organizatorów festiwali zrzeszonych w kraju, chcąca współpracować i wpierać się nawzajem.

Spotkanie składało się z części konferencyjnej i IV sesji dyskusyjno-programowych.

Myślą przewodnią sesji dyskusyjno-programowych była rola folkloru w ochronie dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem festiwalowych form jego upowszechniania.

Wykłady i dyskusje odbywały się w Sali Konferencyjnej Politechniki Poznańskiej. Zgromadzenie rozpoczęło się pokazem filmu o działaniach ZTL „Poligrodzianie” podczas pandemii Covid-19 (2021 r.). Wykład otwierający nt Misji IOV w ochronie i promocji kulturowego dziedzictwa w świecie wygłosiła prof. dr hab. Anna Brzozowska-Krajka, eksponując m.in. światowe i europejskie osiągnięcia tej organizacji, agendy UNESCO, w aspekcie głównych form jej działalności w obszarze nauki i badań tradycji ludowej, praktyk kulturowych i prezentacji festiwalowych. Następnie pisząca te słowa zwróciła uwagę na rolę folkloru w integracji europejskiej, wskazując na wieloaspektową wspólność europejskich kultur ludowych (wykład: Folklor jako ogniwo łączące kultury Europy. Znaczenie dziedzictwa tradycyjnej kultury ludowej dla przyszłości narodów europejskich). Wykład trzeci pt. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w dobie pandemii wygłosiła mgr Tetiana Marmysh, białoruska stażystka z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, skupiając się na zmianach w obrzędowości dorocznej zdeterminowanych sytuacją pandemii.

Spotkanie osiągnęło i zrealizowano główne cele:

1) zgromadziło wielu kierowników zespołów i organizatorów festiwali,

2) podpisano Porozumienie

3) wybrano Radę Porozumienia Polskich Zespołów Folklorystycznych.

 • Rada PPFF:
 • Marzenna Biegała-Howorska - Przewodnicząca / Poznań
 • Mirosław Szymański - Przewodniczący / Brańsk
 • Piotr Witaszczyk - sekretarz / Ełk
 • Irena Buczyńska - członek / Nowa Wieś k. Serocka
 • Radosław Puszyło - członek / Warszawa

4) do PPFF dołączyły kolejne festiwale oraz organizacje.

Wydarzenie zaowocowało również zwiększonym zainteresowaniem działaniami IOV, co wyraziło się z kolei w nowych deklaracjach kandydatów na członków indywidualnych i zbiorowych PS IOV.

oprac. dr Agnieszka Monies-Mizera, sekretarz PS IOV, mgr Piotr Witaszczyk, wiceprzewodniczący PS IOV ds. zespołów folklorystycznych i festiwali

  Aktualności

  Data dodania
  11 kwietnia 2022