Procedura wyjazdu

WAŻNE INFORMACJE związane z wyjazdami w okresie pandemii  wirusa SARS-CoV-2

W związku z Zarządzeniem Nr 18/2020 Rektora UMCS informujemy, że wszystkie zagraniczne podróże służbowe oraz przyjazdy gości zostają zawieszone do odwołania.

Do czasu całkowitego przywrócenia podróży zagranicznych, JM Rektor rozpatruje każdy przypadek wyjazdu pracownika/przyjazdu gościa indywidualnie. Każdy pracownik wraz z wnioskiem o zagraniczną podróż służbową zobowiązany jest do złożenia podania skierowanego do JM Rektora z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd (podanie powinno zawierać informacje o miejscu wyjazdu, datach pobytu oraz uzasadnienie konieczności podróży).

Dodatkowo należy  złożyć oświadczenie dotyczące COVID-19


Planując podróż prosimy o zapoznawanie się z aktualizowanymi na bieżąco informacjami MSZ.

Pracownik/doktorant składa wniosek dotyczący zagranicznej podróży służbowej na wzorze zamieszczonym poniżej w Zespole ds. Wyjazdów Zagranicznych, Rektorat p. 1308, tel. 81 537 52 20. 

Podanie powinno zawierać dokładne informacje dotyczące:

  • celu wyjazdu, 
  • jego terminu,
  • źródła finansowania pobytu,
  • szacunkowy koszt wyjazdu, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w poniższych aktach wewnętrznych UMCS. W załącznikach do wniosku należy również podać informację, czy strona zapraszająca pokrywa (częściowo lub całkowicie) koszty pobytu, zakwaterowania i podróży.

Załączniki do wniosku:

  • podanie do JM Rektora z prośbą o wyrażenie zgody na wyjazd,
  • oświadczenie dotyczące COVID-19,
  • kserokopia zaproszenia potwierdzającego jego przyjęcie przez uczelnię zagraniczną,
  • osoby wyjeżdżajace na konferencje lub sympozja, proszone są o dołączanie do wniosku dokumentu poświadczającego swój czynny udział (wygłoszenie referatu, poster, udział w komitecie organizacyjnym).

W związku z Komunikatem Rektora UMCS w Lublinie z dnia 4 stycznia 2019 roku obowiązuje wniosek o zagraniczną podróż służbową w odniesieniu do wszystkich służbowych wyjazdów zagranicznych. 


Wyjazd zagraniczny a urlop naukowy

W przypadku, gdy nauczyciel akademicki nie stara się o dofinansowanie wyjazdu zagranicznego ze środków będących w dyspozycji UMCS lub w ramach grantu realizowanego na podstawie umowy, której stroną jest UMCS, a wyjazd jest dłuższy niż dwa tygodnie należy złożyć wniosek o urlop płatny na podstawie art. 130 pkt. 3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z dnia 20 lipca 2018 r.

Urlopu płatnego udziela Rektor na wniosek pracownika, po uzyskaniu opinii rady wydziału, a w przypadku pracowników jednostek innych niż podstawowe, po uzyskaniu opinii kierownika właściwej jednostki organizacyjnej (zgodnie z §113 Statutu UMCS). Wówczas nie składają Państwo wniosku o zagraniczną podróż służbową. Więcej informacji na temat urlopów naukowych płatnych można uzyskać tutaj lub w Centrum Kadrowo-Płacowym.