Program 2020-2024

Strategiczny Program Umiędzynarodowienia Badań UMCS na lata 2020-2024


Kluczowym aspektem wpływającym na rozwój uniwersytetu oraz jego widoczność na zewnątrz jest wzrost jego umiędzynarodowienia, zarówno w sferze kształcenia, jak i badań.

Powołany w ramach realizacji zadania Inter-Pro UMCS stanowiącego element projektu pn. „Zintegrowany UMCS” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe Dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Zespół Strategiczny, złożony był z przedstawicieli władz wydziałowych, administracji centralnej, a przewodniczył mu Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, obecnie JM Rektor prof. dr hab. Radosław Dobrowolski.

 

Zdjęcie Zespołu Strategicznego, fot. Bartosz Proll

Po 18 miesiącach spotkań, dyskusji, a przede wszystkim ciężkiej pracy powstał Strategiczny Program Umiędzynarodowienia Badań UMCS na lata 2020-2024, dokument strategiczny stanowiący uzupełnienie Strategii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na lata 2019-2025, zawierający cele, które będą dla UMCS priorytetowe w zwiększaniu poziomu umiędzynarodowienia badań, jak również zdefiniowane mierniki dające jasny i klarowny obraz jak rozwijają się poszczególne instytuty naszej uczelni.

W czerwcu 2020 roku dokument został zatwierdzony przez Senat UMCS.

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie umiędzynarodowienia badań na UMCS. Cel nawiązuje bezpośrednio do Strategii Rozwoju UMCS w latach 2019-2025. Na poziomie taktycznym sformułowano trzy cele operacyjne, które uszczegóławiają cel główny:

Cel operacyjny nr 1: zwiększenie aktywności w zakresie międzynarodowych grantów badawczych; 
Cel operacyjny nr 2: większe umiędzynarodowienie potencjału kadrowego; 

Cel operacyjny nr 3: szersze upowszechnianie badań i dzieł artystycznych za granicą i wzmocnienie wizerunku UMCS na arenie międzynarodowej.

Realizacja powyższych celów operacyjnych wymaga podejmowania różnorodnych działań w skali całej uczelni, zarówno przez władze Uniwersytetu i instytutów badawczych, pracowników akademickich, jak i przez jednostki centralne UMCS.

Nadzorowaniem realizacji Programu Umiędzynarodowienia Badań zajmuje się Centrum Współpracy Międzynarodowej UMCS.

Obok Strategicznego Programu Umiędzynarodowienia Badań UMCS na lata 2020-2024 Zespół wypracował także szereg dokumentów związanych ze współpracą międzynarodową:

  1. Wytyczne do materiałów i treści przekazywanych podczas spotkań bilateralnych, targów międzynarodowych itp.
  2. Wytyczne do materiałów i treści przekazywanych za pomocą nowego serwisu internetowego.
  3. Zasady obiegu dokumentów w obszarze projektów międzynarodowych.
  4. Zasady zarządzania informacją oraz komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w zakresie umiędzynarodowienia badań na UMCS.

Zapraszamy do lektury!

Działania zrealizowane zostały w ramach projektu „Zintegrowany UMCS” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe Dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.