Dieta i rozliczenia

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 z tytułu podróży służbowej za granicę, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

 1. Diety

 2. Zwrot kosztów:
 • noclegów,
 • przejazdów,
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Pracownikowi przysługuje:

 1. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.
 2. Diety pobytowe w wysokości ustalonej przez Ministra dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Pracownikowi/doktorantowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety (‘kieszonkowe’).
 3. Zwrot kosztów za noclegi w granicach limitu określonego rozporządzeniem do rozliczenia rachunkiem. W przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Wysokość diet zagranicznych stanowi załącznik do w/w Rozporządzenia. 

Po podjęciu decyzji przez właściwego Prorektora, Centrum Współpracy Międzynarodowej rejestruje wniosek w Systemie SAP.


Dieta a zapewnione wyżywienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego wyżywienia np. w ramach opłaty konferencyjnej, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie -15% diety; 2) obiad - 30% diety; 3) kolacja - 30% diety. Ponadto w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. W związku z tym prosimy o pomniejszanie diet w składanych wnioskach zgodnie z powyższymi przepisami.


Zaliczki 

Zaliczki walutowe i złotówkowe pracownicy odbierają w banku Pekao SA - oddział w budynku Rektoratu UMCS, parter. Możliwe jest upoważnienie innego pracown ika uczelni do odbioru zaliczki. 

W przypadku chęci wypłaty zaliczki na konto, niezbędne jest dostarczenie razem z wnioskiem o zagraniczną podórż służbową WNIOSKU O WYPŁATĘ ZALICZKI NA KONTO.


Rozliczenie

Wyjazd należy rozliczyć w ciągu 14 dni od zakończenia podróży w Kwesturze (pokój 806) następującymi dokumentami:

 • fakturami/rachunkami w przypadku opłaty konferencyjnej,
 • fakturami/rachunkami w przypadku hotelu.

oraz oświadczeniem o poniesionych wydatkach: 


Faktura musi być wystawiona na adres uczelni:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
20-031 LUBLIN, POLAND
VAT/NIP: PL 712 010 36 92


W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Beata Pruchniak i Eliza Słoboda
Zespół ds. Wyjazdów Zagranicznych
Rektorat, pokój nr 1308
tel. 81 537 52 20