Karta EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatnym dokumentem ubezpieczającym wyjeżdżającego pracownika UMCS.

Pracownicy wyjeżdżający do krajów Unii Europejskiej i krajów EOG powinni posiadać kartę EKUZ uprawniającą do korzystania ze świadczeń medycznych.

Kartę wystawia oddział Narodowego Funduszu Zdrowia właściwy ze względu na adres zameldowania pracownika. Adres Oddziału w Lublinie : ul. Koryznowej 2d, tel. 81 53-10-598.

Kontakt z NFZ