Medal Św. Cyryla i Metodego dla Mykoly Kniażyckiego

17 listopada 2021 r. Kapituła Medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w składzie: prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego, JM Rektora UMCS, prof. dra hab. Wiesława I. Gruszeckiego, Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Przewodniczącego Rady Naukowej CEW UMCS oraz prof. dra hab. Walentego Baluka, Dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS, przyznała Medal Św. Cyryla i Metodego Panu Mykole Kniażyckiemu w uznaniu Jego wkładu w rozwój współpracy polsko-ukraińskiej oraz stosunków dobrosąsiedzkich pomiędzy Polską a Ukrainą.

Mykoła Kniażycki jest wielkim orędownikiem dialogu i pojednania między Polską a Ukrainą. Jako współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzeczpospolitą Polską wspiera dialog i pojednanie między Polską a Ukrainą. Od lat działa na rzecz upamiętnienia oraz popularyzacji osoby i twórczości polskiego pisarza Stanisława Vincenza. Jest jednym z założycieli organizacji pozarządowej – Ogólnoukraińskiego Forum Demokratycznego, która działa na rzecz współpracy międzynarodowej i dialogu międzykulturowego. Konsekwentne popieranie przez M. Kniażyckiego współpracy polsko-ukraińskiej, wspieranie inicjatyw kulturalnych nakierowanych na współczesne odczytanie wspólnego dziedzictwa oraz działalność na rzecz zacieśnienia więzi z Polską i budowania z nią stosunków dobrosąsiedzkich znalazły uznanie po stronie polskiej i w roku 2019 Mykoła Kniażycki otrzymał nagrodę imienia Jerzego Giedroycia

    Wydarzenia

    Autor
    Barbara Targońska
    Data dodania
    17 listopada 2021