KIEW 2016

KIEW: Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej

Lubelski Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej wpisał się już w kalendarium wydarzeń, które są miejscem refleksji nad współczesnością i przyszłością wschodniej części kontynentu. Tegoroczny piąty już Kongres, odbył się 29 września – 1 października 2016 r., a jego organizatorami było Centrum Kompetencji Wschodnich, Miasto Lublin oraz Województwo Lubelskie. W tym roku miejscem obrad międzynarodowego forum stało się nowootwarte Lubelskie Centrum Konferencyjne. Tradycyjnie już jedna z linii programowych Kongresu nosiła nazwę „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej”,a partnerami przy jej organizacji było Centrum Europy Wschodniej oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku oraz Wydziałem Stosunków Międzynarodowych Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. W panelach poświęconych bezpieczeństwu wzięli udział badacze i eksperci z Polski, Ukrainy, Gruzji i Rosji.

Panele dyskusyjne linii programowej „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej” odbyły się 30 września br. Obrady rozpoczęły się uroczystością wręczenia medalu Centrum Europy Wschodniej UMCS św. Cyryla i Metodego byłemu ambasadorowi Ukrainy w RP i dziekanowi Wydziału Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki prof. dr. hab. Markijanowi Malskiemu. Wręczenia medalu dokonał Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski wraz z dyrektorem Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab.Walentym Balukiem.

Wykład wprowadzający otwierający panele w ramach linii programowej „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej” wygłosił prodziekan Wydziału Politologii UMCS prof. dr. hab. Marek Pietraś. W wykładzie pt. „<Wojny hybrydowe> w stosunkach międzynarodowych w XXI w.” zwrócił on uwagę na fakt, iż termin ten po raz pierwszy został użyty kilkanaście lat temu przez amerykańskiego analityka Franka Hoffmana i opisuje zjawisko, które staje się typowym dla konfliktów XXI w.

Po słowie wprowadzającym dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. W. Baluka rozpoczął się pierwszy panel pt. „Bezpieczeństwo polityczne państw Europy Wschodniej”. Podczas panelu wystąpili: prof. dr hab. Mykoła Doroszko z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, prof. dr hab. Wasyl Kłymonczuk z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, gość z Rosji – dr Roman Sawienkow z Katedry Socjologii i Politologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Woroneskiego oraz członek Rady Programowej Kongresu i przewodniczący Centrum Badań Strategicznych w Kijowie dr Pawło Żownirenko.kongres20163

Moderatorem drugiego panel pt. „Bezpieczeństwo militarne i konflikty zbrojne w Europie Wschodniej” był dr Jakub Olchowski z Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uczestnikami panelu byli: dr hab. Agnieszka Legucka z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawa, dyrektor Biura Przeciwdziałania Wojnie Hybrydowej doc. dr Jewhen Mahda z Narodowego Technicznego Uniwersytetu Ukrainy „Kijowski Instytut Politechniczny”, gruziński ekspert Gieorgij Tarchan-Mourawi z Instytutu Polityki Publicznej w Tbilisi, prof. dr hab. Hryhorij Perepełycia z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz dr hab. Ireneusz Topolski z Wydziału Politologii UMCS.

Zakończeniem linii programowej „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej” stały się dwa ostatnie panele pt. „Bezpieczeństwo informacyjne i kulturowe państw Europy Wschodniej” oraz „Polska w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa Europy Wschodniej w warunkach dekompozycji ładu europejskiego”, które moderowała dziekan Wydziału Politologii UMCS prof. dr hab. Iwona Hofman. Podczas paneli głos zabrali: doc. dr Ołena Dobrżanśka z Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki, dr Eleonora Kirwiel z Wydziału Politologii UMCS, prof. dr hab. Mychajło Nahorniak z Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, dr hab. Agata Włodkowska-Bagan z Instytut Stosunków Międzynarodowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego prof. dr hab. Jurij Makar, na koniec panelu wystąpili prof. dr hab. W. Baluk oraz dr Grzegorz Kuprianowicz.

Każdy z paneli kończył się dyskusją, w której głos zabierali uczestnicy Kongresu. Linia programowej „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej” wzbudzała duże zainteresowanie uczestników Kongresu. Wygłoszone podczas paneli wystąpienia zostaną opublikowane w periodyku „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”, wydawanym przez Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Wydział Politologii UMCS.